Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Первоцвіти

Для колективної роботи

QuestionAnswer
Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла. дмухнув вітерець тепленький, І з’явився цвіт біленький. Підсніжник
На стеблинці волохатій шість пелюсток лілуватих. Гарна квітка — навіть в сні усміхається мені. Сон-трава
Цвіте синьо, лист зелений. квітник прикрашає. Хоч мороз усе побив — його не займає. Барвінок
За підсніжником у квітні голубим намистом квітну. не одну вже квітку маю — сім до неба піднімаю. Пролісок
Я на інших геть не схожий — кучерявий та пригожий. постелю під голе віття фіолетове суцвіття. Ряст
Квітка я ніжна, низенька, дрібна. коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий, п’ять пелюсток і довго я квітну між інших квіток. Фіалка
Навесні вона у гаї різнобарвно розцвітає, медоносна, запашна, для джмелів вона смачна. Медунка
Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Згодом стало біле-біле І за вітром полетіло. Кульбаба
Дзвіночки в лісі ніжні-ніжні, немов сніжинки білосніжні. В зеленім листі спочивають, п’янкий запах мають. Конвалія
Лікувальну силу маю, жовтим цвітом розцвітаю. Називають ключ весни! Як я звуся? Ти скажи! Первоцвіт весняний
Created by: Natalia_