Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Viktor Rydberg (bok)

see youtube: (svenska) De vandranda djäknarne, Kapitel 1

QuestionAnswer
De Vandrande Djäknarne av Viktor Rydberg Kapitel 1: Djäkneupptåg The Wondering Deacons by Viktor Rydberg Chapter 1: Deaconprank
Kom, Come,
afton, Evening,
sänk lowering
dig you
neder! Nether!
Du You
ger gives
oss us
mödans of toil
lön. salary.
Vad What
lugn quiet
du you
oss US
bereder! preparing!
Natur, Nature,
vad What
du you
är is
skön! comfortable!
Se, See,
Aftonrodnan the evening rosy blush
vilar rest
i in
dalens valley
svala cool
famn, bosom,
från from
fästet 1. firmament 2. foothold, holding 3. attached to
solen sun
ilar fly by, sweep past, hurry, hasten, dash
bort away
till to
en one
annan Other
hamn. port.
Tyst, Silent,
tyst silent
är is
allt all
som as
andas, breathe,
blott only
näktergalens nightingale
ljud sound
med with
kvällens the evening's
vindar winds
blandas, comingle,
han he
kallar call
on
sin its
brud -- bride
Tyst Silent
tyst silent
är is
allt all
som as
andas -- breathe
Jo Yes
vackert beautifully
tyst silent
inföll interrupted
Adolf Adolf
den the
av of
de the
båda both
djäknarne bishops
som as
sjöng sang
första first
stämman stanza, part, verse
hör hear
du you
then
icke non
huru how
inspektorn... steward
eller or
vad What
karlen man
är is
för for
något... something...
gormar Yell
och and
svär swear
där where
nere down
med with
sitt his
arbetsfolk? working people?
Är is
det the
näktergalens nightingale
ljud sound
det? the?
Nog Probably
hör include
jag I
det the
Adolf Adolf
svarade responded
den the
andre second
djäknen djäknen
men but
then
man MAN
befinna, befinner, befann, befunnit, befinn be feel locate situate turn out prove to be -vara befinner
sig to
i in
sångens the song's
högre higher
regioner regions
lyssnar listens
man MAN
icke non
till to
människornas people
tomma blank
ävlan strivings
nere down
i in
gruset... gravel
1) Well! Now then! 2) reach, attain
vill wants
du you
icke non
sjunga sing
mera? more?
Nej No
Göran Goran
jag I
vill wants
dricka. drink.
Jaså So
är is
du you
törstig thirsty
du you
lille Lille
skälm! rogue!
1) Well!, Now then! 2) reach, attain
jag I
säger says
ingenting nothing
därom; thereof;
dagen day
har has
varit been
varm warm
och and
man MAN
måste must
skölja rinse, wash down - skölja ned
ned down
landsvägsdammet. earth road dust
Låt Let
se... see...
vad what
är is
i in
flaskan bottle
som as
din your
pappa dad
godhetsfullt kindly
gav gave
oss US
till to
reskamrat? companion?
Ännu Yet
något something
ser looks
jag. I.
Skål Bowl
Adolf! Adolf!
Gutår Cheers, Skål !
långe tall
Göran!... Jag blir Goran!... I am
icke non
otörstig dricka sig otörstig - quench one's thirst
därför because
att to
du you
dricker drinking
ur from
alltsammans. everything.
Lugna Calm
dig you
gosse! Boy!
Jag I
lämnar leaves
kvar adj. on adv. left over
so
mycket very
som as
jag I
med with
användande using
av of
approximationsteorien approximations theory
kan can
beräkna calculate
att to
din your
lilla small
korpus corpus
tål. tolerate, put up with, brook
Parvum parva decent small things become the small (Horace) Adde parvum parvo magnus acervus erit Add a little to a little and there will be a great heap (Ovid)
decent... decent
smått small
höves comely
en one
liten... small...
säger says
vår our
oförgätlige immortal
vän Friend
Håkan Sjögren. proper name
Glöm Forget
icke non
Göran Goran
att to
du you
har has
dåligt badly
betyg ratings
i in
algebran! algebra!
So
stopp Stop
nu! now!
De The
båda both
samtalande conversing
voro were
tvenne two
ynglingar youths
från from
gymnasiet High School
i in
Växjö Vaxjo
-
djäknar, Bishop,
som as
allmogen peasantry
ännu yet
kallar call
dem. them.
De The
voro were
ute out
on
botanisk botanical
exkursion, excursion,
efter after
vad What
deras their
portörer door gateway port gate front door port
och and
botanikspadar Botanical shovels
visade; showed;
åtminstone at least
begagnade used
de the
botaniken botany
såsom as
förevändning excuse
för for
att to
under during
sommarferierna summer holidays
ströva stroll
omkring about
on
landsbygden countryside
och and
söka search
äventyr. adventure.
Dylika such
strövtåg ramble
hava have
sedan since
gamla old
tider times
legat lain
i in
Växjögossarnes Vaxjo boys'
smak, taste,
och and
bland among
bönderna peasants
i in
nejden neighborhood
go
många many
historier histories
om if
kringvandrande wandering
djäknars deacon's
äventyr adventure
och and
putslustiga droll
upptåg. antics.
De The
bägge either, both syn. båda
vännerna friends
hade had
slagit beaten
sig to
ned down
i in
gräset grass
on
en one
kulle hill
under during
en one
lummig leafy
ek. oak.
De The
hade had
därifrån thence
utsikt view
över over
ett one
härligt beautiful
småländskt Småland
landskap landscape
med with
små small
insjöar, lakes,
slingrande winding
bäckar, brooks,
furumoar pine Moar
och and
lövdungar. leaf groves
Göran, Goran,
den the
äldre older
av of
dem, them,
var where
en one
högväxt, tall,
kraftig vigorous
yngling youth
med with
jovialiska jovial
ansiktsdrag facial features
och and
anläggning plant, design, construction
till to
polisonger. sideburns
Han He
hade had
sina his
tjugu twenty
år year
on
nacken neck
och and
stod stood
nu now
färdig finished
att to
med with
den the
lärdomsskatt, lessons taxes,
som as
bestås comprised
i in
Växjö, Vaxjo,
och and
icke non
so
litet small
därutöver, In addition,
som as
han he
on
egen own
hand hand
samlat, collected,
begiva get thee
sig to
till to
akademien. Academy.
Adolf, Adolf,
hans his
kamrat, companion,
var where
en one
spenslig, slender,
finhyad finhet n. comm. gen. / fin - adj. delicate, good high fine nice tender delicate quick acute noble bully exquisite sweet grand polite handsome braw dandy (old fashioned - brave)
gosse Boy
med with
skälmska roguish
ögon. eyes.
Son Son
av of
den the
rike kingdom
och and
allmänt generally
aktade revered
baron baron
Sparrfält Sparr Field
on
Odensvik Odensvik
hade had
han he
slutit concluded
ett one
fast fixed
vänskapsförbund friendship covenant
med with
hemmansägaresonen yeoman son
Göran, Goran,
ett one
förbund, covenant,
som as
olikheten dissimilarity
i in
deras their
ålder age
endast only
bidrog contributed
att to
göra do
ännu yet
varaktigare. enduring.
De The
bodde lived
under during
terminerna semesters
tillsammans, together,
delade adv. shared adj. divided, divergent, forked
sina his
lärares teachers
och and
kamraters comrades
tillgivenhet affection
och and
hade had
allt, all,
till och med adv. including, even / prep. through, on / conj. and
och and
med with
sina their
små small
oskyldiga innocent
upptåg, antics,
gemensamt. commonly.
-
Ack, Alas,
du you
Göran, Goran,
vad What
detta this
varit been
en one
lustig funny
dag! day!
sade said,
Adolf, Adolf,
i in
det the
han he
makligt leisurely
sträckte stretched
sig to
i in
gräset grass
och and
såg SAW
upp up
mot against
den the
blå blue
himmelen. heaven.
Jag I
glömmer forget
aldrig Never
de the
här here
äventyren. adventures.
-
Åja, Oh
nog probably
har has
du you
haft had
pojkstreck prank
för for
dig, you,
sade said,
Göran. Göran.
-
Än Than
du you
då? then?
Har has
du you
varit been
ett one
uns ounce
bättre better
än than
jag?... I?...
Ha, Have,
ha, have,
then
jag I
tänker intend
on
den the
snåle stingy
prästen, the
hos at
vilken which
vi we
i in
dag day
åto eating
middag, dinner,
kan can
jag I
skratta laugh
mig me
fördärvad... corrupt...
-
Vad What
var where
det the
för for
roligt, funny,
att to
du you
drack drank
ur from
allt all
hans his
öl? beer?
Stackars Poor
man, MAN,
han he
följde followed
med with
ängsliga anxious worried nervous fraught tremulous distressed shy worrisome grieved uneasy fearful timorous gingerly
blickar glances
var where
droppe to dribble to trickle to run to drip to weep to seep to ooze
du you
slukade. devoured.
-
Och And
vad What
var where
det the
för for
roligt, funny,
att to
du you
tog took
fatet barrel
med with
fläskpannkakan pork
och and
lät allowed, let
hela whole
anrättningen, the preparation, dressing, cooking 2. dish, meal
ett one
tu tu
tre, three,
försvinna disappear
i in
ditt your
glupska greedy
ginungagap, a darkness that occurs at dawn in old norse mythology "ginungagap" (från mörker- the murk)
innan before
den the
beskedlige adj. meek, biddable, docile
mannen man
hann caught
sucka! sigh!
Ha, Have,
ha, have,
ha! have!
-
Then
hade had
vi we
en one
bättre better
tillställning event, affair, party
hos at
den the
rike kingdom
nämndemannen Juror man
i in
Lomaryd, Lomaryd,
sade said,
Göran. Göran.
-
Ack, Alas,
den the
vackra beautiful
Stina, Stina
hans his
dotter... daughter...
-
Som As
du you
ville wanted
kyssa, kiss,
men but
icke non
fick, got,
i in
trots despite
av of
ditt your
snutfagra ansikte cop fair face - too polite face?
ansikte, face,
Adolf... Adolf
-
Och And
som as
du you
fick got
kyssa, kiss,
Göran, Goran,
i in
trots despite
av of
dina your
fula, ugly,
röda red
polisonger. whiskers. sideburns
-
Säg Say
icke non
»i "in
trots despite
av» of"
utan without
»med "with
anledning reason
av» of"
mitt my
manliga, male,
i in
aftonrodnadens sunset glow
sköna beautiful
färg color
skiftande changing
kindskägg. whiskers.
Du You
förstår understands
dig you
icke non
on
flickornas girls'
smak. taste.
Att To
kyssa kiss
dig you
eller or
en one
annan Other
liten small
fröken Miss
kan can
komma come
on
ett one
ut... out...
men but
jag I
-
jag I
är is
en man, a man
och and
det the
är is
sådana such
flickorna the girls
vilja will
ha. have.
-
Skryt Boast
lagom, moderate,
Göran! Goran!
Om If
du you
ej not
förstått understood
dig you
on
svartkonsten, blackarts
skulle would
Stina Stina
ej not
bevärdigat deigned
dig you
med with
en one
blick. glance.
-
Ja, Yes,
svartkonsten blackart
är is
en one
märklig notable
konst. art.
Du You
märkte noticed
väl, well,
att to
det the
rika rich
nämndemansfolket juror man's family
i in
början beginning
ej not
ville wanted
undfägna regale
oss US
med with
annat Other
än than
svagdricka? small beer?
-
De The
önskade desired
oss US
on
dörren, door,
det the
märktes labeled
tydligt. clearly.
-
Men But
then
frågade asked
mig me
händelsevis incidentally, offhandedly
nämndemansmor, jury man's mother
vad What
jag I
studerade studied
i in
Växjö... Växjö
-
Och And
jag I
skyndade hastened
mig me
att to
svara, respond,
att to
du you
studerade studied
svartkonsten... blackart
Var Was, Where
n. infall -et, vb. att infalla the incident, vb. infalla - to intervent, to fall
icke not, -non
gott, good,
vaba? va? = huh? vaba? vabba [vabbade|har vabbat] {verb} colloquial - to take time off (from work) -
-
Strax Just
blev became
det the
annat Other
ljud sound
i in
pipan. barrel.
Man MAN
betraktade observed
mig me
med with
vördnad, reverence,
nästan almost
med with
fruktan, fear,
och and
bullade put out a spread of food
upp up
ett one
frukostbord breakfast table
med with
skinka, Ham,
medvurst salami
och and
öl, beer,
och and
jag I
smorde anointed
kråset, frill,
medan while
du, you,
lille Lille
Adolf, Adolf,
sökte searched
visa show
dig you
on
din your
älskvärda lovable
sida page
för for
dottern daughter
i in
huset. house.
Men But
du you
misslyckades, failed,
min my
gosse. Boy.
Du You
känner know
icke non
bondtöserna; the country lasses;
de the
ha have
icke non
öra ear
för for
sådana such
grannlåter, finery,
som as
du you
lärt learned
dig you
att to
prata talk
till to
de the
förnäma distinguished
fröknarna. Misses.
Emellertid However
kom came
nämndemansmor juror's mother
till to
mig me
och and
berättade told
jämrande, moaning,
att to
hennes her
ladugård barn
var where
förhäxad, bewitched,
att to
kalvarne the calves
die
och and
korna cows
ej not
ge give
mjölk... milk...
hon she
frågade asked
mig me
om if
råd... advice...
-
Och And
du you
svarade? said?
-
Att To
hon she
skulle would
fodra line
och and
sköta handle
kreaturen cattle
väl. well.
-
Hon She
tyckte thought
naturligtvis, of course
att to
det the
var where
ett one
alltför too
simpelt simple
råd... advice...
Ja Yes
visst, Certainly,
hon she
lät sounded
mig me
förstå, Understand,
att to
ingenting nothing
annat Other
än than
svartkonsten black art
torde should
hjälpa, help,
och and
bad bid, asked
mig me
anlita hire
mina mine
kunskaper knowledge
i in
den the
vägen. route.
Jag I
gjorde did
många many
invändningar, objections
men but
därav thereof
blev became
gumman old woman
ännu yet
enträgnare. insistent.
Till To
slut, final,
sedan since
jag I
tagit taken
tysthetslöfte vow
av of
henne, her,
sade said,
jag, I,
att to
hon she
skulle would
taga take
ögat eye
av of
en one
vessla, weasel,
hjärtat heart
av of
en one
örn, eagle,
framtassen forepaw
av of
en one
björn bear
och and
tungan tongue
av of
en one
tre three
och and
tre three
kvarts quartz
år year
gammal old
vit White
orm, snake,
insy INSY
dessa these
lemmar limbs
i in
skinnet skin
av of
en one
ödla Lizard
samt and
nedgräva s.th.
alltsammans everything
en one
torsdagskväll Thursday evening
under during
ladugårdströskeln, barn threshold
sägande hokus saying hocus
pokus pocus
filiokus. Filiokus.
Gumman The (old woman)
blev became
hjärtinnerligt cardiac dearly
glad, Happy,
tackade thanked
mig me
för for
det the
goda good
rådet the advice
och and
bad Bath
mig me
lämna leave
de the
där where
trollsakerna control things
(hon (she
tog took
för for
givet, given,
att to
jag I
hade had
dem them
i in
portören), the door gateway port gate front door port )
so
skulle would
hon she
hederligt honorable
betala pay
dem. them.
Jag I
svarade, replied,
att to
mitt my
förråd storehouse
var where
slut, final,
och and
rådde prevailed
henne her
att to
skaffa get
sig to
dem them
själv. self.
-
Och And
nu now
blev became
gumman old woman
ännu yet
enträgnare, insistent
inföll interrupted
Adolf. Adolf.
Jag I
såg, saw,
huru how
hon she
viskade whispered
och and
tasslade paw laid
med with
dig. you.
- -
Ja, Yes,
hon she
var was
i in
synnerhet especially
bekymrad concerned
för, for,
huru how
hon she
skulle would
finna find
en one
jämnt level
tre three
och and
tre three
kvarts quarters
år year
gammal old
orm. snake.
Jag I
rådde prevailed
henne her
att to
fånga catch
en one
mängd amount
och and
syna eye
dem them
i in
munnen, mouth,
såsom as
man man
gör make
med with
hästar… horses ...
- -
Ha, Have,
ha, have,
ha! have!
- -
Medan While
gumman old woman
anfäktade afflicted
mig me
med with
sina their
böner, prayers
hade had
jag I
ögonen the eyes
on
lilla small
Stina. Stina.
Jag I
fann, found,
att to
hon she
var where
en one
alltför too
täck cover
flicka girl
med with
en one
mun, mouth,
liknande similar
en one
frisk healthy
rosenkalk. Rose lime.
Nå, Reach,
tänkte figured
jag, I,
innan before
jag I
lämnar leaves
stället, instead,
skall shall
jag I
ha have
kysst kiss
Stina, Stina,
bara only
för for
att to
förarga annoy
dig you
och and
göra do
dig you
svartsjuk, jealous,
Adolf… Adolf ...
- -
Hör, hear,
mor, mother,
sade said,
jag, I,
jag I
vet know
ännu yet
ett one
medel, average,
som as
kan can
hjälpa; help;
jag I
har has
medlidande compassion
med with
er your
och and
vill wants
upptäcka discover
det the
för for
er. your.
Ni You
skall shall
taga take
sex six
nubbar tacks
och and
spika nail
dem them
i in
ladugårdsgolvet, barn floor,
men but
nubbarne The tacks
skola should
först first
vara be
signade. designed.
- -
Hur How
går goes
det the
till? to?
frågade inquired
hon. she.
- -
Ingenting Nothing
är is
enklare… easier ...
Det The
behövs required
bara only
en one
flicka girl
som as
icke non
fyllt filled
tjugu twenty
år… year…
- -
Går goes
icke non
Stina Stina
an? An?
Hon She
är is
bara only
sjutton, seventeen,
sade said,
gumman. old woman.
- -
Å On
jo yes
män. men.
Jag, I,
min my
kamrat companion
och and
Stina Stina
ställa put
oss US
on
golvet; the floor;
ni, you,
mor, mother,
och and
fader Father
nämndeman juryman
sätten methods
er your
on
var where
sin its
stol, chair,
hållen cohesive
er your
alldeles Right
stilla still
under during
tiden time
och and
mumlen mumlen
för for
er your
själva: themselves:
"A, "A,
E, E
I, IN,
O, O,
jag I
vill wants
ha have
mjölk milk
av of
min my
ko; cow;
U, U,
Y, Y
Å, Å
Ä, A,
Ö Island
ingen No
kalv calf
får get
dö." die."
Stina Stina
skall shall
säga say
hokus hokus
och and
taga take
en one
nubb tacks
mellan between
tänderna, teeth,
so
att to
blott only
själva themselves
spetsen tip
sticker sticking
fram; forward;
jag I
säger says
pokus pocus
och and
tar takes
nubben nubben, nubbar Synonymer: snaps Definition: snaps Sammansättningar: nubbe|visa (drinking song) snaps
med with
min my
mun mouth
ur from
hennes; her;
min my
kamrat companion
bugar bow
sig to
därefter then
och and
säger says
filiokus, Filiokus,
som as
är is
det the
kraftigaste sharpest
trollordet control word
och and
bekräftelse confirmation
on
det the
övriga. Others.
On
det the
sättet way
signas Signas
var where
nubb tacks
särskilt, particularly,
och and
det the
är is
hela whole
saken… thing ...
Nåväl, Well,
saken matter
blev became
snart soon
arrangerad, arranged,
och and
Stina Stina
gick went
gärna gladly
in in
on
att to
vara be
med with
därom… thereof…
- -
Ja, Yes,
för for
kornas cows
skull, sake,
inföll interrupted
Adolf. Adolf.
För For
kornas cows
och and
kalvarnes calf
skull, sake,
det the
medger permits
jag, I,
ty for
jag I
är is
för for
anspråkslös unassuming
att to
uppgiva shew
mitt my
hyggliga decent
ansikte face
såsom as
bevekelsegrund. motive.
Visserligen Admittedly
rodnade blushed
hon she
och and
var where
litet small
förlägen, embarrassed,
men but
allt all
gick went
efter after
önskan, wish,
och and
jag I
fick got
mina mine
sex six
kyssar. kisses.
-
Vad What
jag I
hade had
svårt difficult
att to
hålla keep
mig me
för for
gapskratt, guffaw,
när when
jag I
såg SAW
gubben the
och and
gumman old
sitta sit
och and
vagga rock
med with
huvudet head
och and
mumla: mumble:
»A, »A,
E, E
I, IN,
O"
etc. etc.
-
Allvarsamt seriously
talat, spoken,
Adolf Adolf
lille, Lille,
spelade performed
du you
själv self
den the
ömkligaste meanest
figuren. FIG.
Det The
gjorde did
mig me
riktigt really
ont evil
om if
dig. you.
Du You
fick got
stå stand
och and
bevittna, witness,
huru how
jag I
tog took
den the
ena one
kyssen kiss
efter after
den the
andra, Other,
samt and
buga bow
dig you
och and
sägafiliokus. say filiokus.
-
Tala Speak
icke non
därom! thereof!
Det The
var where
ett one
elakt Goblin
påhitt fabrications
av of
dig, you,
Göran, Goran,
för for
vilket which
jag I
i in
sinom due
tid time
skall shall
utkräva accountability
vedergällning. retribution.
Men But
hör include
på, on,
vi we
måste must
stiga rise
upp up
och and
marschera march
vidare further
för for
att to
söka search
nattkvarter... night quarters
Solen Sun
går goes
nu now
För For
kornas cows
och and
kalvarnes calf
skull, sake,
det the
medger permits
jag, I,
ty for
jag I
är is
för for
anspråkslös unassuming
att to
uppgiva shew
mitt my
hyggliga decent
ansikte face
såsom as
bevekelsegrund. motive.
Visserligen Admittedly
rodnade blushed
hon she
och and
var where
betrakta regard
solnedgången! the sunset!
Vilken Which
härlig lovely
afton! Evening!
Huru how
skönt beauty
ändå still
att to
vistas staying
i in
Guds God
fria free
natur! nature!
-
Medeltidens medieval
vandrande walking
riddare knight {noun}SV companion, cavalier to knight {vb}SV dubba till riddare adla
måste must
hava have
fört pre
ett one
härligt beautiful
liv, life,
Göran? Göran?
-
Åtminstone at least
then
det the
var where
vackert beautifully
väder... weather...
Se, See,
nu now
försvinner disappear
hennes her
strålande brilliant
majestät Majesty
under during
himlaranden. the horizon
O, O,
drottning, Queen,
för for
vilken which
altaren altars
fordom formerly
rykte reputation
on
Persiens Persia
slätter plains
och and
Mexikos Mexico
berg: Mountain:
»O, "O,
vor’ vor
jag I
som as
du, you,
so
nära close
den the
önskade desired
strand, beach,
det the
nya new
lycksaliga blissful
land!» country!"
Så! So!
Nu Now
är is
jag I
färdig. finished.
Framåt Forward
marsch! march!
»Med "With
skämt joke
och and
sång, Song,
med with
munter cheerful
gång walk
vi we
vandra hike
dit there
ödet Fate
befallt. commanded.
Ej Not
frågan issue
är, is,
vart where
kosan vb. to head for
bär, berries,
ty for
hembygden homeland
är is
överallt.» everywhere.
De The
båda both
vännerna friends
lämnade left
kullen hill
arm arm
i in
arm, arm,
och and
deras their
friska healthy
röster votes
genljudade echoed, reverberated
i in
skogen. the forest.
Created by: PeterOx