Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Žemė-gyvybės planeta

QuestionAnswer
Dykumos ir pusdykumės užima trečdalį Žemės ploto
Didžiausia pasaulyje dykuma Sahara
Vieta dykumoje,kur arti paviršiaus yra vandens oazė
Džiunglių vijokliniai augalai lianos
Aukščiausi medžiai užauga džiunglėse
Žaliuoju pragaru vadinama Amazonės džiunglės
Neapledėjus Arkties sausuma tundra
Žemės sritis aplink pietų ašigalį Antarktis
Žemės sritis aplink šiaurės ašigalį Arktis
Ryški metų laikų kaita būdinga vidutinėms platumoms
Tukanas, lama,tapyras, jaguaras gyvena Pietų Amerikoje
Liūtas, zebras, strutis, žirafa gyvena Afrikoje
Avijautis, baltasis lokys, ruonis,elnias gyvena Arktyje
pingvinai ir baltieji lokiai šalia vieni kitų gyvena tik zoologijos soduose
Dramblys , panda, beždžionė gyvena Indijos srityje
Tigras, vilkas, briedis, lokys, bizonas gyvena šiaurinėje srityje
Mamutas, tauras, rudasis lokys yra išnykę Lietuvos gyvūnai
Lietuvos miškuose daugiau auga spygliuočių
Lietuvos nacionalinių parkų skaičius penki
Seniausias rezervatas Lietuvoje Žuvintas
Created by: aceikauskiene