Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ENERGETIKA

ENERGETIKA IR GAMTOS IŠTEKLIAI

QuestionAnswer
Gamtos ištekliai yra pirminiai ir antriniai
Vėjas, saulės spinduliuotė , vandens energija yra neišsenkamieji ištekliai
Nafta, anglys, uranas, metalų rūdos, kvarcas, dolomitas yra neatsinaujinantieji ištekliai
Ekonominis reiškinys išteklių perteklius dar vadinamas žaliavų narkotiku
Mineralinis išteklius, galintis išprovokuoti šalių konfliktus nafta
Naftos atsargų 10-15 metų užteks JAV ir Šiaurės jūroje
90-95 procentus mineralinių žaliavų importuoja Japonija
Uranas, toris , deuteris yra branduolinis kuras
Pasaulyje elektros energijos neturi 2 milijardai žmonių
Koksas antrinė energija gaunama iš akmens anglių
JAV gyvena 4 procentai pasaulio gyventojų ir suvartoja ketvirtadalį visos pasaulyje pagaminamos energijos
Daugiausiai energijos sunaudojama transportui
JK kuro balanse vyrauja gamtinės dujos
Vokietijos kuro balanse vyrauja nafta ir gamtinės dujos
Prancūzijos kuro balanse vyrauja branduolinė energija
Kinijos kuro balanse vyrauja anglys
Rusvosios anglys arba lignitas
Vertingiausia anglių rūšis antracitas
Anglys išgaunamos dviem būdais šachtose ir karjeruose
Lenkijos elektros energetika labiausiai priklauso nuo anglių
Naftos pramonė prasidėjo 100 metų prieš jūsų geografijos mokytojos gimimą
Laivas gabenantis naftą tanklaivis
Daugiausia naftos išgauna Persų įlanka
159 litrai naftos vadinama bareliu
Dvylika naftą išgaunančių valstybių susijungę į organizaciją OPEC
Didžiausias pasaulyje naftos perdirbimo centras yra Hiustone
Naftos galima išgauti ir iš degiųjų skalūnų
Pagal gamtinių dujų gavybą pirmauja Rusija ir JAV
Didžiausias gamtinių dujų privalumas pigesnės už bet kurį kitą iškastinį kurą
Daugiausia elektros energijos pagaminama JAV, ją gali aplenkti Kinija
Daugiausia elektros energijos vienam gyventojui pagamina Islandija
Černobylio ir Fukušimos katastrofos pristabdė atominės energetikos plėtrą
Trijų tarpeklių užtvanka yra Kinijoje
Grand Kulė užtvanka yra JAV
Mėnulis priskiriamas prie alternatyviųjų energijos šaltinių, nes trauka sukelia potvynius ir atoslūgius
Iš rapsų, medienos, mėšlo gaminama biodujos, biodyzelinas
Saulės energija naudojama fotoelektrinėse
Žemės gelmių šilumą naudoja geoterminės elektrinės
Created by: aceikauskiene