Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ENERGETIKA

ENERGETIKA IR GAMTOS IŠTEKLIAI

QuestionAnswer
Gamtos ištekliai yra pirminiai ir antriniai
Vėjas, saulės spinduliuotė , vandens energija yra neišsenkamieji ištekliai
Nafta, anglys, uranas, metalų rūdos, kvarcas, dolomitas yra neatsinaujinantieji ištekliai
Ekonominis reiškinys išteklių perteklius dar vadinamas žaliavų narkotiku
Mineralinis išteklius, galintis išprovokuoti šalių konfliktus nafta
Naftos atsargų 10-15 metų užteks JAV ir Šiaurės jūroje
90-95 procentus mineralinių žaliavų importuoja Japonija
Uranas, toris , deuteris yra branduolinis kuras
Pasaulyje elektros energijos neturi 2 milijardai žmonių
Koksas antrinė energija gaunama iš akmens anglių
JAV gyvena 4 procentai pasaulio gyventojų ir suvartoja ketvirtadalį visos pasaulyje pagaminamos energijos
Daugiausiai energijos sunaudojama transportui
JK kuro balanse vyrauja gamtinės dujos
Vokietijos kuro balanse vyrauja nafta ir gamtinės dujos
Prancūzijos kuro balanse vyrauja branduolinė energija
Kinijos kuro balanse vyrauja anglys
Rusvosios anglys arba lignitas
Vertingiausia anglių rūšis antracitas
Anglys išgaunamos dviem būdais šachtose ir karjeruose
Lenkijos elektros energetika labiausiai priklauso nuo anglių
Naftos pramonė prasidėjo 100 metų prieš jūsų geografijos mokytojos gimimą
Laivas gabenantis naftą tanklaivis
Daugiausia naftos išgauna Persų įlanka
159 litrai naftos vadinama bareliu
Dvylika naftą išgaunančių valstybių susijungę į organizaciją OPEC
Didžiausias pasaulyje naftos perdirbimo centras yra Hiustone
Naftos galima išgauti ir iš degiųjų skalūnų
Pagal gamtinių dujų gavybą pirmauja Rusija ir JAV
Didžiausias gamtinių dujų privalumas pigesnės už bet kurį kitą iškastinį kurą
Daugiausia elektros energijos pagaminama JAV, ją gali aplenkti Kinija
Daugiausia elektros energijos vienam gyventojui pagamina Islandija
Černobylio ir Fukušimos katastrofos pristabdė atominės energetikos plėtrą
Trijų tarpeklių užtvanka yra Kinijoje
Grand Kulė užtvanka yra JAV
Mėnulis priskiriamas prie alternatyviųjų energijos šaltinių, nes trauka sukelia potvynius ir atoslūgius
Iš rapsų, medienos, mėšlo gaminama biodujos, biodyzelinas
Saulės energija naudojama fotoelektrinėse
Žemės gelmių šilumą naudoja geoterminės elektrinės
Created by: aceikauskiene
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards