Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

På gång 9

Koll på pengar kpl 2

QuestionAnswer
jag är sen olen myöhässä
Ingen fara. Ei hätää.
inga pengar ei (yhtään) rahaa
penga, pengarna rahat
låna, lånar, lånade, lånat I lainata
Va? (puhek.) Mitä?
Det är inte sant! Ei ole totta.
pank rahaton
igen taas
köpa, köper, köpte, köpt II ostaa
Kolla! Katso!
jobba, jobbar, jobbade, jobbat I tehdä töitä, työskennellä
få, får, fick, fått IV saada
i månadspeng kuukausiraha
ganska mycket melko paljon
gratis ilmaiseksi
hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt II till auttaa jossakin
gärna mielellään
hemma kotona
städa, städar, städade, städat I siivota
tömma, tömmer, tömde, tömt II tyhjentää
en diskmaskin, -maskinen astianpesukone
tvätta, tvättar, tvättade, tvättat I pestä
kläder, kläderna vaatteet
laga, lagar, lagade, lagat I laittaa ruokaa
ibland joskus
föräldrar, föräldrarna vanhemmat
jobba I långa dagar tehdä pitkää päivää
ofta usein
trött, trött, trötta väsynyt
när kun
komma IV hem tulla kotiin
komma, kommer, kom, kommit IV tulla
betala, betalar, betalade, betalat I maksaa, suorittaa maksu
en mobilräkning, -räkningen, -räkningar, -räkningarna 2 kännykkälasku
ett gymkort, -kortet salikortti
behöva, behöver, behövde, behövt II tarvita
eftersom koska
mitt i stan keskellä kaupunkia
cykla, cyklar, cyklade, cyklat I pyöräillä
om det inte regnar jos ei sada
svår, svårt, svåra vaikea
spara, sparar, sparade, sparat I säästää
... tycker Mette Metten mielestä
gå IV till kulua johonkin
gå, går, gick, gått IV mennä
smink, sminket meikit
papper och färg paperia ja värejä
för sillä
teckna, tecknar, tecknade, tecknat I piirtää
ett impulsköp, -köpet, -köp, -köpen 5 heräteostos
då och då silloin tällöin
äta, äter, åt, ätit IV syödä
sällan harvoin
snabbmat, -maten pikaruoka
kanske ehkä
rostad lök paahdettu sipuli
någon gång joskus
hungrig, hungrigt, hungriga nälkäinen
hänga II på stan hengailla kaupungilla
hänga, hänger, hängde, hängt II hengailla; roikkua
med sina kompisar kavereiden kanssa
på något mysigt kafe jossain viihtyisässä kahvilassa
ett kafe, kafeet, kafeer, kafeerna 3 kahvila
på sommaren kesällä
i timmar tuntikausia
kommentera, kommenterar, kommenterade, kommenterat I kommentoida
som går förbi jotka kävelevät ohi
det är dyrt på Tivols kafeer Tivolin kahviloissa on kallista
Det är mer en social grej ... Se on enemmän sosiaalinen juttu ...
säga, säger, sade, sagt IV sanoa
Created by: carita