Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

På gång 9

Koll på sommarläger kpl1

QuestionAnswer
vänta, väntar, väntade, väntat I odottaa
länge kauan
några minuter joitakin minuutteja
Men kul att ses igen. Mutta kiva nähdä taas.
Ja, det var länge sen. Joo, pitkästä aikaa.
mest enimmäkseen; eniten
slappa, slappar, slappade, slappat I ottaa rennosti
ett protuläger, -lägret protuleiri
Guld eller silver? Kultaa vai hopeaa?
sitta, sitter, satt, suttit IV istua
på bryggan laiturilla
sola, solar, solade, solat I ottaa aurinkoa
en tjej, tjejen, tjejer, tjejerna 3 tyttö
spela I beachvolley pelata rantalentistä
spela, spelar, spelade, spelat I pelata; soittaa
på stranden rannalla
en stereo, stereon stereot
volymen är på max äänenvoimakkuus on täysillä
ett sommarkollo, -kollot, -kollon, -kollona 4 kesäleiri (Ruotsissa)
toppen, toppen, toppen huippu
ett kolloläger 5 kesäleiri (Ruotsissa)
ett läger, lägret, läger, lägren 5 leiri
absolut ehdottomasti
ett sommarlov, -lovet kesäloma
stortrivas, -trivs, -trivdes, -trivts II viihtyä tosi hyvin
en ledare, ledaren, ledare, ledarna 5 ohjaaja
verkligen todella
sjyst, sjyst, sjysta reilu
det är kul att få on kiva saada
ny, nytt, nya uusi
en vän, vännen, vänner, vännerna 3 ystävä
från olika delar av Stockholm Tukholman eri osista
en kväll yhtenä iltana
räkna, räknar, räknade, räknat I laskea
att että
tala, talar, talade, talat I puhua
17 (sjutton) olika språk 17 eri kieltä
Häftigt! Siistiä!
sova, sover, sov, sovit IV nukkua
liten, litet, små pieni
en stuga, stugan, stugor, stugorna 1 mökki
en person, personen, personer, personerna 3 henkilö
per hus per talo
en kille, killen, killar, killarna 2 poika
en huvudbyggnad, -byggnaden päärakennus
Där finns Siellä on...
också myös
ett kök, köket, kök, köken 5 keittiö
en matsal, matsalen ruokasali
Vi har inte tid att hänga... Meillä ei ole aikaa roikkua...
Det händer... varje dag. Joka päivä tapahtuu...
så mycket nytt niin paljon uutta
sporta, sportar, sportade, sportat I urheilla
fiska, fiskar, fiskade, fiskat I kalastaa
paddla, paddlas, paddlade, padlat I meloa
en utflykt, utflykten, utflykter, utflykterna 3 retki
på kvällarna iltaisin
grilla, grillar, grillade, grillat I grillata
prata, pratar, pratade, pratat I jutella
sanning eller konka totuus vai tehtävä
en gång på veckan kerran viikossa
Jag gillar att dansa... Tykkään tanssia...
dansa, dansar, dansade, dansat I tanssia
speciellt erityisesti
där borta tuolla
långt hår pitkät hiukset
en topp, toppen, toppar, topparna 2 toppi
Mårten tycker om att spela... Mårten tykkää soittaa...
sjunga, sjunger, sjöng, sjungit IV laulaa
plocka, plockar, plockade, plockat fram I ottaa esille jotakin
sin mobil kännykkänsä
visa, visar, visade, visat I näyttää
en peruk på huvudet peruukki päässä
Grym bild, va? Tosi siisti kuva, vai mitä?
en bild, bilden, bilder, bilderna 3 kuva
Visst liknar jag...? Enkö muistutakin...?
likna, liknar, liknade, liknat I muistuttaa
Created by: carita