Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Suport Alimentació

Alimentació a persones en situació de dependència

QuestionAnswer
Parlem de dieta com Substàncies que normalment una persona ingereix com aliment
En una dieta equilibrada les proteïnes s’han d’incloure en una proporció de 10 a 15 %
Per aconseguir una millor alimentació s’han de seguir una sèrie de directrius entre les que destaca: Disminuir el consum de greixos animals, sucres, dolços i farines refinades
La dieta basal és: La dieta general general existent en un centre sanitari, indicada per tots els pacients que no requereixen un règim especial per la seva patologia
En cas d’úlcera pèptica està indicada Dieta pal·liativa
La dieta líquida clara està indicada: En el postoperatori de pacients sotmesos a intervenció quirúrgica, en casos d’infeccions gastrointestinals i en aquells malalts incapaços de mastegar.
De les dietes per a malalts diabètics, la més utilitzada en la pràctica és: La de 1500 Kcal.
En la dieta pobra en fibra són aliments prohibits: Les farines integrals.
Entre les dietes per a la modificació de la textura s’inclouen: la dieta líquida clara, la semilíquida i la tova
La dieta pobra en greix es aconsellada per: Malalties de la vesícula biliar i el pàncrees
Com s’anomena la dieta que s’aplica exclusivament al tractament de la gota? Dieta pobra en purines
La dieta tova: està aconsellada a pacient amb trastorns gastrointestinals
La dieta tova: té una consistència tova, de fàcil digestió i generalment és ben tolerada
La dieta tova: aporta els nutrients en forma líquida o semisòlida
Quins greixos augmenten el risc de colesterol en la sang? Només els de tipus animal
Quina dieta és indicada per als pacients tractats per la hipertensió arterial? Dieta hiposòdica
En cas de colitis ulcerosa crònica la dieta serà: molt rica en vitamines i minerals
Created by: angelsfri