Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

På gång 8

7 Koll på resor

QuestionAnswer
tur och retur meno-paluu
åka, åker, åkte, åkt matkustaa
med nästa tåg seuraavalla junalla
retu, returen paluu
på söndag kväll sunnuntai-iltana
den elfte mars yhdestoista maaliskuuta
Då ska vi se... Katsotaanpa...
med ungdomsrabatt nuorisoalennuksella
när milloin
framme perillä
Men du... Mutta kuulehan...
Skynda dig! Pidä kiirettä!
Tåget går strax från spår 12. Juna lähtee ihan pian raiteelta 12
På Centralstationen Päärautatieasemalla
hur kuinka, miten
gå, går, gick, gått mennä
en resa, resan, resor, resorna matka
snabbt nopeasti
snabb, snabbt, snabba nopea
sova, sover, sov, sovit IV nukkua
nästan hela tiden melkein koko ajan
behöva, behöver, behövde, behövt II tarvita
en bussbiljett, -biljetten, -biljetter, -biljetterna bussilippu
där tuolla
få, får, fick, fått IV saada
träffa, träffar, träffade, träffat I tavata
din, ditt, dina sinun
en tjej, tjejen, tjejer, tjejerna 3 tyttöystävä; tyttö
Äsch. Äh.
en kompis, kompisen, kompisar, kompisarna 2 kaveri
hon har åkt hän on matkustanut
Ojdå! Voi ei!
i solen auringossa
ska aikoo
stanna, stannar, stannade, stannat I jäädä; viipyä
över helgen viikonlopuksi
vilken, vilket, vilka mikä, mitä
Inte så mycket. En kovin paljon.
Vi ska (åka) till Teneriffa... Matkustamme Teneriffalle...
redan jo
Då är det bästa att köpa... Siinä tapauksessa on parasta ostaa...
ett 5-resorkort, -kortet viiden matkan lippu
Det gäller... Se on voimassa...
på alla bussar kaikissa busseissa
en buss, bussen, bussar, bussarna 2 bussi
en spårvagn, -vagnen, - vagnar, -vagnarna 2 raitiovaunu
en båt, båten, båtar, båtarna 2 vene
ett tåg, tåget, tåg, tågen 5 juna
kosta, kostar, kostade, kostat I maksaa; olla hintana
funka, funkar, funkade, funkat I käydä; toimia
en flygbuss, -bussen, -bussar, -bussarna 2 lentokenttäbussi
också myös
Tyvärr inte. Valitettavasti ei.
måste täytyy
annan, annat, andra toinen; muu
som kostar joka maksaa
ta, tar, tog, tagit IV ottaa
Då blir det... Sitten se maksaa...
Created by: carita