Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

På gång 8

Koll på medier kpl6

QuestionAnswer
Ursäkta, får jag störa? Anteeksi, saanko häiritä?
störa, stör, störde, stört II häiritä
en turist, turisten,turister, turisterna 3 turisti
Ja, det är jag. Kyllä olen.
Hur så? Kuinka niin?
Har du tid...? Onko sinulla aikaa...?
för johonkin; jotakin varten
kort, kort, korta lyhyt
en intervju, intervjun, intervjuer, intervjuerna 3 haastattelu
veta, vet, visste, vetat tietää
jobba, jobbar, jobbade, jobbat IV työskennellä
som praoelev tet-harjoittelijana
liten, litet, små pieni
en gallup, gallupen, gallupkysely
När har du kommit hit? Milloin olet tullut tänne?
komma, kommer, kom , kommit IV tulla
hit tänne
i förrgår toissapäivänä
Varifrån kommer du? Mistä olet kotoisin?
men mutta
nu har jag bott nyt olen asunut
bo, bor, bodde, bott III asua
ett år, året, år, åren 5 vuosi
Har du varit...? Oletko ollut...?
vara, är, var, varit IV olla
förut aikaisemmin; ennen
Nej, det har jag inte. En ole.
Vad har du gjort här? Mitä sinä olet tehnyt täällä?
göra, gör, gjorde, gjort IV tehdä
Jag har gått runt och titta på stan. Olen kierrellyt katselemassa kaupunkia.
gå, går, gick, gått IV runt kierrellä
titta, tittar, tittade, tittat I på katsella jotakin
Jag har också hälsat på ... Olen myös käynyt tervehtimässä ...
hälsa, hälsar, hälsade, hälsat I på käydä tervehtimässä jotakuta
min, mitt, mina minun
en faster, fastern, fastrar, fastrarna 2 täti (isän sisko)
så har jag shoppat sitten olen shoppaillut
shoppa, shoppar, shoppade, shoppat I shoppailla
lite vähän
förstås tietysti
Vad har du planerat...? Mitä olet suunnitellut...?
planera, planerar, planerade, planerat I suunnitella
för idag tälle päivälle, täksi päiväksi
i kväll ska jag (gå) Tänä iltana menen...
en kusin, kusinen, kusiner, kusinerna 3 serkku
Hon har köpt... Hän on ostanut...
köpa, köper, köpte, köpt II ostaa
en biljett, biljetten, biljetter, biljetterna 3 lippu
en konsert, konserten, konserter, konserterna 3 konsertti
Det låter kul. Kuulostaa kivalta.
slutsåld, slutsålt, slutsålda loppuunmyyty
länge kauan
Jag har inte fått... Minä en ole saanut...
få. får, fick, fått IV saada
Då har vi haft tur. Sitten(hän) meillä on ollut onnea.
ha, har, hade, haft IV olla jollakin
verkligen todellakin
Ha en trevlig kväll! Mukavaa iltaa!
Created by: carita