Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Story 9- Lihie

老舍-牺牲

CharactersHebrewPinyin
差别 הבדל, פער chābié
特殊 מיוחד, שונה tèshū
几乎 כמעט jīhū
词汇 אוצר מילים cíhuì
מסוים mǒu
除非 אלא אם כן chúfēi
整个 שלם, בשלמותו zhěnggè
了解 להבין liǎojiě
光景 נסיבות guāngjǐng
解释 הסבר, להסביר jiěshì
因而 כך, כתוצאה מכך yīn'ér
附带 בדרך אגב fùdài
לעבור jīng
推行 ליישם, לבצע מדיניות tuīxíng
委员会 ועדה, מועצה wěiyuánhuì
公道 הוגן gōngdào
假如 נניח ש..., אם jiǎrú
精美 מעודן, יפה jīngměi
注解 באורים, הערות zhùjiě
蝴蝶 פרפר húdié
游戏 לשחק, להשתעשע yóuxì
招手 לנופף ביד zhāoshǒu
言语 דיבור, השפה המדוברת yányǔ
初次 הפעם הראשונה chūcì
公公道道的给 יינתן באופן הוגן gōnggōng dàodao de gěi
作不下工去 אי אפשר להמשיך לעבוד zuobùxià gōng qù
进退两难 דילמה jìntuìliǎngnán
立起来 לעמוד lì qǐlái
正像外边的小蝴蝶那样飞起去又落下来 בדיוק כמו הפרפרים הקטנים שבחוץ שבאופן זה התרוממו ונחתו zhèng xiàng wàibian de xiǎo húdié nàyàng fēi qǐ qù yòu luòxià lái
秋光把人写蝶都支使得不知怎样好了 האור של הסתיו את הפרפרים והאנשים גורם להם לא לדעת מה טוב לעשות qiūguāng bǎ rén xiě dié dōu zhī shi dé bùzhī zěnyàng hǎole
树叶刚有些黄的 זה עתה העלים הפכו לצהובים shùyè gāng yǒuxiē huáng de
因而附带地也记住了当时的情形 וכתוצאה מכך כדרך אגב קבעתי בזיכרון את הנסיבות של אותו הזמן yīn'ér fùdài de yě jì zhù liǎo dàng shí de qíngxíng
那正是个精美和暖和的秋天, 树叶刚有些黄的。 我心里想。。。我就正这么进退两难 זה היה בדיוק סתיו בהיר ויפה, מזג אוויר היה חמים והעלים זה עתה הפכו לצהובים. אני חשבתי בליבי ואז הייתי בדילמה nà zhèng shìgè jīngměi hé nuǎnhuo de qiūtiān, shùyè gāng yǒuxiē huáng de. wǒ xīnlǐ xiǎng... Wǒ jiù zhèng zhème jìntuìliǎngnán
牺牲 הקרבה, קורבן, להקריב xīshēng
Created by: 887597991347905
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards