Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Alimentacio APSD

Alimentacio APSD i malalties relacionades

Nom / preguntaDefinicio / resposta
Escull, prepara i ingereix els aliments sense ajuda Totalment independent per l'alimentació
Necessita ajuda en totes les tasques relacionades amb l'alimentacio des de l'eleccio i compra fins a l'administracio Totalment dependent per l'alimentació
Necessita ajuda per l'alimentació Necessita ajuda per alguna tasca determinada (comprar, preparar, tallar, portar a la boca, ...)
Les persones totalment dependents es poden alimentar, segons el seu estat fi­sic, per Via oral, Via enteral, Via parenteral
Deteriorament de la deglució Funcionament anormal del mecanisme de la deglució
Desequilibri nutricional per excés L'aportació de nutrients excedeix les necessitats metabòliques
Desequilibri nutricional per defecte La ingesta de nutrients és insuficient per satisfer les necessitats metabòliques
Deteriorament de la dentició Alteració de la integritat estructural de la dentadura o del seu desenvolupament
Nàusees Sensació subjectiva i desagradable de tenir l'estomac remenat
Odinofagia Dolor al tragar
Regurgitació Retorn dels aliments a la boca procedents de l'esòfag
Pirosis Sensació de cremor per reflux del contingut gàstric
Aerofagia Sortida sobtada d'aire deglutit
Megaesofag Dilatació anòmala de la paret de l' esòfag
Cirrosi Malaltia degenerativa del fetge en la qual el teixit hepàtic es va destruint
Malaltia celíaca Intolerància al gluten
Síndrome de mala absorció Absorció deficient de nutrients a l' intestí
Càncer de colon Creixement anormal i maligne de les cèl·lules del colon
Litiasi biliar Càlculs a la vesícula o al colèdoc
Icterícia Coloració groguenca de la pell degut a un excés de bilirubina en la sang
Inapetència Desgana
Quim Pasta cremosa en la qual es converteix el bol alimentari a l'estómac
Peristaltisme Moviments contràctils de l' aparell digestiu
Quil Liquid en el qual es converteix el quim a l'intesti prim
Femta Contingut intestinal que s' elimina per l'anus
Estoma Orifici d'entrada d'una ostomia
Ostomia Orifici practicat quirúrgicament que comunica una víscera buida amb l'exterior del cos
Ènema Procediment d'introducció de líquid a través de l'anus
Melena Sortida de sang més o menys digerida per les femtes, que presenten aspecte de quitrà
Fecaloma Acumulació de femtes endurides i compactes que el pacient no pot expulsar de manera espontània
PEG Gastrostomia endoscòpica percutanea. Sonda que es col·loca de l'estomac a la pell per nutrició enteral.
Úlcera péptica Erosió del teixit que recobreix les vísceres buides de l’estómac i l’intestí prim. Llaga a l'estomac o al duodè.
Ileostomia Ostomia d’eliminació que es realitza quirúgicament comunicant l'ili amb la paret abdominal.
Alimentació enteral Modalitat d’alimentació artificial que aporta els nutrients directament a l’estómac o al budell a través d’una sonda
Dieta terapèutica Dieta que forma part del tractament de la malaltia o que suposa canvis en l’alimentació per tractar-la
Disfàgia Dificultat per tragar
Apendicitis Inflamació aguda de l'apèndix vermicular
Colitis ulcerosa Malaltia inflamatòria del colon no específica
Colon irritable Síndrome que cursa amb còlics abdominals i canvis en la consistència de les femtes
Diverticulosis Petites bosses que es formen de la mucosa al colon o al recte
Created by: angelsfri