Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Éiceolaíocht

Caomhnú & Truailliú (Teastais Sóisearach)

QuestionAnswer
Sainmhínigh Caomhnú! Úsáid chi all had a bhaint as acmhainní nádúrtha an domhain.
Sainmhínigh Truailliú! Ionchur ábhar baolach sa timpeallacht.
Ainmnigh gnáthóg? Foraoisí báistí, abhainn, loch, an choill srl.
Cén cúis atá ann le méadú ar riachtanais fuinnimh an domhain? Is de bharr an tionscalaíocht a bheith ag fás. Tá úsáid mhór á bhaint againn as breoslaí iontaiseacha (gual, ola agus gás).
Ainmnigh ceithre shlí a ndéantar bainistiú ar dramhaíl? Líonadh talún, Athchúrsáil, Loscadh agus Láimhseáil dramhaíl baolach.
Céard is tionscnaimh chaomhnaithe ann? Chuirtear na tionscnaimh chaomhnaithe seo ar bhun chun Caomhnú a dhéanamh ar éiceachórais, ar phlandaí agus ar ainmhithe speisialta.
Ainmnigh na hacmhainní nádúrtha a dhéantar truailliú orthu? Uisce, Aeir agus Ithir
Céard is iarmhairt cheaptha teasa ann? Scaoiltear CO2 de bharr breoslaí iontaiseacha a bheith á ndó agus scaoiltear meatán ó chóras díleáite na n-ainmhithe.
Tabhair samplaí de foinsí fuinneamh inathnuaithe? Gaoth, Uisce, an ghrian
Created by: ShaunaBoyle