Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mega2 04

Kär och galen

QuestionAnswer
kär, kärt, kära rakastunut
galen, galet, galna hullu
en ålder, -n, åldrar, -na ikä
romantisk, -t, romantiska romanttinen
en låt, -en, låtar, -na laulu
vara, är, var (IV) kär i någon olla rakastunut johonkin
en storebror, -brodern, -bröder, -bröderna isoveli
snygg, snyggt, snygga hyvännäköinen
rolig, -t, roliga hauska
trevlig, -t, trevliga mukava
honom häntä, hänet (objektimuoto - pojasta)
en dröm, drömmen, drömmar, -na unelma, uni
en pojkvän, -vännen, -vänner, -na poikaystävä
vara, är, var (IV) intresserad av någon olla kiinnostunut jostakusta
en tjej, -en, tjejer, -na tyttö
en parallellklass, -en, -klasser, -klasserna rinnakkaisluokka
vara (är, var) ihop seurustella
henne häntä, hänet (objektimuoto - tytöstä)
våga, vågar, vågade, vågat (I) uskaltaa
fråga, frågar, frågade (I) chans kysyä jotakuta tyttö-/ poikaystäväksi
hända, händer, hände (II) tapahtua
när kun
lycklig, -t, lyckliga onnellinen
rodna, rodnar, rodnade punastua
en fjäril, -en, fjärilar, -na 2 perhonen
en mage, -n, magar, -na 2 vatsa
tuff, -t, tuffa kova, kovis
vild, vilt, vilda villi
har ni haft kontakt oletteko olleet yhteydessä
skicka, skickar, skickade (I) lähettää
ett sms, sms:et. sms, sms:en 5 tekstiviesti
en smiley hymiö
mig minua, minut (objektimuoto)
på disco diskossa
det pirrade i hela kroppen koko kropassa kihelmöi
pirra, pirrar, pirrade (I) tässä: kihelmöidä
en kropp, -en, kroppar, -na 2 kroppa, keho
tänka, tänker, tänkte (II) ajatella, aikoa
sms:a, sms:ar, sms:ade I lähettää tekstiviesti
tillbaka takaisin
be, ber, bad (IV) pyytää
på bio elokuviin, elokuvissa
jag vet inte en tiedä
veta, vet, visste (IV) tietää
tänka, tänker, tänkte (IV) på någon ajatella jotakuta
hela tiden koko ajan
När ses vi? Milloin nähdään?
Var ses vi? Missä nähdään?
en flickvän,-vännen, -vänner, -vännerna tyttöystävä
Created by: Ibumer