Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Story 7- Lihie

留学生- 老舍

HebrewCharactersPinyin
אם מדברים על 拿。。。来说 ná。。。láishuō
הפעם הראשונה 初次 chūcì
נסיבות מצב 情形 qíngxing
חמים ונעים 暖和 nuǎnhuo
קצת 有(一)些 yǒu(yī)xiē
להקיש בדלת 叫门 jiàomén
הדדיות 彼此 bǐcǐ
דווקא, להיפך dào
מכר וותיק, מכיר היטב shú
לכבד מישהו 敬重 jìngzhòng
חליפה,בגדיים מערביים, בגד בסגנון מערבי 西服 xīfú
משימה, חובה 责任 zérèn
צד 旁边 pángbiān
מראה, ראי 镜子 jìngzi
להסתכל במראה, להשתקף 照镜子 zhàojìngzi
להנאתו פועל+玩儿呢 פועל+wánrne
להיות מוכן ל 愿意 yuànyì
להיפרד, לעזוב 离开 líkāi
להפנות (לכיוון אחר), לסובב zhuǎn
לשנות 改变 gǎibiàn
תכנית 计划 jìhuà
תוצאה(לשאת פרי) , לבסוף 结果 jiéguǒ
באמת 的确 díquè
אחדים, כמה 一些 yīxiē
להפנות את פנוי כלפי הדובר 转过脸来 zhuǎnguòliǎnlái
לנשוף אוויר 吹气 chuīqì
החיים 人生 rénshēng
לסבול קשיים, לספוג סבל 受罪 shòuzuì
זר,מערבי yáng
להביע 表示 biǎoshì
להיות זקוק ל 需要 xūyào
להתלוצץ 开玩笑 kāiwánxiào
מחזה
לנשוף, לנשוב chuī
שפה 语言 yǔyán
אם אתה לא מבין את האדם ההוא, אתה בהחלט לא תבין את משמעות המילים שלו 要是你不明白那个人,你绝对不能明白他的字是什么意思 yàoshi nǐ bù míngbái nàgè rén, nǐ juéduì bùnéng míngbái tā de zì shì shénme yìsi
מנדרינית 国语 Guóyǔ
אני זוכר שבסתיו, המזג אוויר היה חמים ונעים והעלים היו צהובים 我记得那是秋天,天气很暖和,树叶子刚有些黄的 wǒ jìde nà shì qiūtiān, tiānqì hěn nuǎnhuo, shù yèzi gāng yǒuxiē huáng de
מחוץ לעיר 城外头 chéng wàitou
אם זה לא ששניהם מכירים היטב, אז ג'אנג לא מכבד את הדוקטור 要不是他们两个人很熟,就是张不大敬重这位博士 yào bùshì tāmen liǎng gèrén hěn shú, jiùshì zhāng bù dà jìngzhòng zhè wèi bóshì
אבל היה נראה מאוד לא טבעי ולא ניחוח, נראה שזה שהוא לובש חליפה, זה סוג של משימה 可是看着很不自然;很不舒服。 好像他穿西服是一种责任 kěshì kànzhe hěn bù zìrán; hěn bú shūfú. Hǎoxiàng tā chuān xīfú shì yī zhǒng zérèn
במיוחד שם לב לעצמו 特别注意他自己 tèbié zhùyì tā zìjǐ
כנראה שזה מביע שהוא בתוך ליבו לא מצא דבר, יתכן שאין שום דבר בליבו 大概是表示他并没在心里找到什么,也许他心里什么都没有 dàgài shì biǎoshì tā bìng méi zài xīnlǐ zhǎodào shénme, yěxǔ tā xīnlǐ shénme dōu méiyǒu
אבל נראה שד"ר לא חש בזאת. הוא נשף את הנשיפה כאילו שמזג אוויר היה חם מאוד 可是博士好像没觉出。他吹了一口气‘好像天气很热似的 kěshì bóshì hǎoxiàng méi jué chū. Tā chuīle yī kǒuqì ‘hǎoxiàng tiānqì hěn rè shì de
באמת, אדם לא צריך לסבול סבל שכזה 真的一个人不应该受这个罪 zhēn de yīgè rén bù yìng gāi shòu zhège zuì
לא הצליח להיזכר למה עוד הוא זקוק ולכן אמר את המשפט: אין שום דבר 想不起来他需要什么。于是说了一句!什么也没有 xiǎng bù qǐlái tā xūyào shénme. Yúshì shuōle yījù! Shénme yě méiyǒu
אפילו בשנגחאי יותר טוב מכאן 连上海也比这儿好 lián shànghǎi yě bǐ zhè er hǎo
רפורמטור 革新者 géxīnzhě
שמרן 保守主义者 bǎoshǒuzhǔyìzhě
ליברליסט 自由主义者 zìyóuzhǔyìzhě
מתנגד 反抗者 fǎnkàngzhě
אויב העם 人民的敌人 rénmín de dírén
מהפכת התרבות 文化革命 wénhuà gémìng
דיבור 言语 yányǔ
לקלל 粗鲁 cūlǔ
לספוג את הלחץ של הממשלה הקומוניסטית 受了共产党政府的压力 Shòule gòngchǎndǎngzhèngfǔ de yālì
ניסיון 经历 jīnglì
לנעוץ את הפה 插嘴 chāzuǐ
חנות כלבו 百货商店 bǎihuòshāngdiàn
מילון, אוצר מילים 词汇 cíhuì
הוא צעיר בעל אידאלים 他是个有理想的青年 tā shìgè yǒu lǐxiǎng de qīngnián
אין פלא 怪不得 guàibùdé
אם זה לא כך, אז כך ואם זה לא שניהם אז עוד אפשרות 要不是。。。就是。。。(要)不然 yào bùshì... jiùshì...(yào) bùrán
להציע ביקורת צודקת 提出公正的批评 tíchū gōngzhèng de pīpíng
הנאום של הנשיא 总统的讲话 jǒngtǒng de jiǎnghuà
כל מי שמאמין שלא צריך לגזור את הצמות הוא אויב העם 相信不应该剪辫子的人是人民的敌人 xiāngxìn bù yìng gāi jiǎn biànzi de rén shì rénmín de dírén
כל אדם שתמך ביסוד כתב עת הנוער החדש, תמך גם בזה שצריך לשחרר את רגליהן הקטנות של הנשים 凡是都提倡办新青年杂志的人也提倡应该把姑娘的小脚放 Fánshì dōu tíchàng bàn xīn qīngnián zázhì de rén yě tíchàng yīnggāi bǎ gū niáng de xiǎojiǎo fàng
הטעם שבחיים החדשים האלה הוא אינסופי 这种新生活的趣味是无穷无尽 zhè zhǒng xīn shēnghuó de qùwèi shì wúqióng wújìn
מי הוא הנציג של הווטרינרים של סין כולה 中国全国兽医的代表是谁? Zhōngguóquánguóshòuyīdedàibiǎoshìshéi?
ברברי, פראי 野蛮 yěmán
להתרחץ 洗澡 xǐzǎo
בית מרחץ 澡堂 zǎotáng
מסוכן 危险 wēixiǎn
כרצונך, לפי החשק 随便 suíbiàn
להחליף huàn
נקי 干净 gānjìng
מים זורמים 自来水 zìláishuǐ
צורם 难听 nántīng
לבכות
לא משנה אם.. בין אם 无论 wúlùn
עד כמה 多么 duōme
סוגי קטגוריה 种类 zhǒnglèi
Created by: 887597991347905
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards