Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HSK4- All Words

סינית שנה ג'- לין

CharactersPinyinHebrew
安排 ānpái לסדר / סידור / להסתדר
安全 ānquán בטוח / בטחון
按时 ànshí להיות בזמן
按照 ànzhào על פי
百分之 bǎi fēn zhī אחוז
bàng מקל, חזק, עמיד, חכם, מילת מדידה לרגליים או למירוצים
包子 bāozi כופתאות
保护 bǎohù לשמור / להגן
保证 bǎozhèng להבטיח, הבטחה
报名 bàomíng להירשם לבית ספר
bào להחזיק/ לחבק
抱歉 bàoqiàn להתנצל
bèi פי (כפולות של מספרים)
本来 běnlái במקור
bèn טיפש
比如 bǐrú לדוגמה
毕业 bìyè לסיים לימודים
biàn מילת מדידה לפעמים
标准 biāozhǔn תקני / תקן/ סטנדרט
表格 biǎogé תבנית, מסגרת
表示 biǎoshì להביע
表演 biǎoyǎn לשחק, להופיע
表扬 biǎoyáng לשבח
饼干 bǐnggān קרקר, ביסקוויט
并且 bìngqiě בנוסף
博士 bóshì דוקטור (תואר אקדמי)
不过 búguò אבל / לא יותר מ
不得不 bùdébù חובה ל
不管 bùguǎn לא משנה
不仅 bùjǐn לא רק
部分 bùfen חלק
לנגב
cāi לנחש
材料 cáiliào חומר (לימוד / בניה)
参观 cānguān לבקר במקומות
餐厅 cāntīng מסעדה, חדר אוכל
厕所 cèsuǒ שירותים
差不多 chàbuduō כמעט
cháng טעם, לנסות
长城 Chángchéng החומה הגדולה
长江 Chángjiāng נהר היאנג-דזה
chǎng זירה, מילת מדידה לפעילויות ספורט או פנאי
超过 chāoguò לחרוג מ.../ לעבור מעבר ל...
乘坐 chéngzuò לנסוע בכלי רכב
成功 chénggōng להצליח / הצלחה
成为 chéngwéi להפוך ל...
诚实 chéngshí כן / כנה...
吃惊 chījīng מופתע
重新 chóngxīn (לעשות) מחדש
抽烟 chōuyān לעשן
出差 chūchāi נסיעת עסקים
出发 chūfā לצאת לדרך
出生 chūshēng להיוולד
出现 chūxiàn להופיע, לצוץ
厨房 chúfáng מטבח
传真 chuánzhēn פקס
窗户 chuānghu חלון
词语 cíyǔ מילה
从来 cónglái מעולם לא, תמיד
粗心 cūxīn רשלן, חסר תשומת לב
cún לצאת, לשרוד, לשמור
错误 cuòwù טעות
答案 dáàn תשובה
打扮 dǎban להתלבש
打扰 dǎrǎo להפריע/ להטריד
打印 dǎyìn להדפיס
打招呼 dǎzhāohu לתת התרעה/ הודעה מוקדמת
打折 dǎzhé לתת הנחה
打针 dǎzhēn לתת זריקה
大概 dàgài בערך/ ככל הנראה
大使馆 dàshǐguǎn שגרירות
大约 dàyuē בערך/ כמעט/ אולי
dài לענוד תכשיט/ לחבוש
dāng בזמן ש.../ למלא תפקיד של/ לעבוד כ
包括 bāokuò לכלול
表达 biǎodá להביע
笔记本 bǐjìběn מחברת
chǎo רועש / לריב
代表 dàibiǎo לייצג / נציג
当时 dāngshí בזמן הזה.../ בזמן ההוא...אז...
当地 dāngdì מקומי ( בן המקום)
dāo סכין
导游 dǎoyóu מדריך טיולים
dào הפוך
到处 dàochù בכל מקום
到底 dàodǐ בסופו של דבר/ עד הסוף
道歉 dàoqiàn להתנצל
צריך
得意 déyì להיות מרוצה וגאה בעצמך
登机牌 dēngjīpái אישור עלייה למטוס
děng עד, כאשר...וכו
נמוך low
תחתית / סוף (שנה, חודש)
地点 dìdiǎn מיקום, מקום, אתר
地球 dìqiú כדור הארץ
地址 dìzhǐ כתובת
diào ליפול
调查 diàochá חקירה
diū לאבד
动作 dòngzuò פעולה / תנועה
堵车 dǔchē פקק תנועה
肚子 dùzi בטן
短信 duǎnxìn SMS
对话 duìhuà דיאלוג, דו שיח
对面 duìmiàn מול
对于 duìyú בהתייחס אל
儿童 értóng ילד
ér עדיין
发生 fāshēng להתרחש, לקרות
发展 fāzhǎn להתפתח / התפתחות
法律 fǎlǜ חוקים
翻译 fānyì לתרגם / תרגום
烦恼 fánnǎo מוטרד / מטרד
反对 fǎnduì נגד / להתנגד
方法 fāngfǎ שיטה
方面 fāngmiàn צד
方向 fāngxiàng כיוון
房东 fángdōng בעל הבית
放弃 fàngqì לוותר, לנטוש
放暑假 fàngshǔjià לצאת לחופשת קיץ
放松 fàngsōng להירגע, לנוח
fèn מילת מדידה לעותקים
丰富 fēngfù עשיר
否则 fǒuzé אחרת
符合 fúhé מתאים
付款 fùkuǎn לשלם, תשלום
复印 fùyìn לצלם, לשכפל
复杂 fùzá מסובך
עשיר
负责 fùzé אחראי
改变 gǎibiàn לשנות
感动 gǎndòng להתרגש/נוגע ללב
反映 fǎnyìng לשקף, לדווח
范围 fànwéi טווח/ /היקף
风景 fēngjǐng נוף
dùn מילת מדידה (מכות, ארוחות)
duǒ מילת מדידה (פרחים)
道歉 dàoqiàn להתנצל
duàn לשבור, להפסיק
感觉 gǎnjué להרגיש / לחשוב / הרגשה
感情 gǎnqíng רגשות
感谢 gǎnxiè להודות
gǎn להעיז
gǎn למהר
gàn לנהל, לעשות
gāng זה עתה, קשה, חזק
高速公路 gāosùgōnglù דרך מהירה
胳膊 gēbo זרוע
כל
公里 gōnglǐ קילומטר
功夫 gōngfu קונג פו, כישורים, מאמץ
工资 gōngzī משכורת
共同 gòngtóng משותף
gòu מספיק, די והותר
购物 gòuwù לעשות קניות
估计 gūjì לתת אומדן, הערכה
鼓励 gǔlì לעודד
故意 gùyì בכוונה
顾客 gùkè לקוח
guà לתלות
关键 guānjiàn העיקרי, המהותי
观众 guānzhòng קהל צופים
管理 guǎnlǐ לנהל
guāng אור, מבריק, רק
广播 guǎngbō שידור/ לשדר
广告 guǎnggào פרסומת
逛街 guàngjiē ללכת לקניות
规定 guīdìng חוקים/ תקנות
国籍 guójí לאומיות
国际 guójì בינלאומי
果汁 guǒzhī מיץ פירות
过程 guòchéng תהליך
海洋 hǎiyáng ים/ אוקיינוס
害羞 hàixiū ביישן
寒假 hánjià חופשת חורף
hàn זיעה
航班 hángbān טיסה
好处 hǎochu יתרון
好像 hǎoxiàng נדמה ש
号码 hàomǎ מספר
合格 hégé עומד בתקן
合适 héshì מתאים
盒子 hézi קופסה
hòu עבה
后悔 hòuhuǐ להתחרט
互联网 hùliánwǎng אינטרנט
互相 hùxiāng הדדי
护士 hùshi אחות בבית חולים
怀疑 huáiyí לפקפק/לחשוד/ספק
回忆 huíyì להיזכר/זיכרון
活动 huódòng פעילות
活泼 huópo מלא חיים
huǒ אש
高级 gāojí (ב)רמה גבוהה / איכות גבוהה / דירוג גבוה
个子 gèzi גובהו של אדם
工具 gōngjù כלי עבודה
孤单 gūdān לבד, בדד
鼓掌 gǔzhǎng למחוא כפיים
猴子 hóuzi קוף
忽然 hūrán פתאום
果然 guǒrán כצפוי
顾客 gùkè לקוח
获得 huòdé להשיג / לזכות ב
基础 jīchǔ בסיס / בסיס כלכלי
激动 jīdòng להתרגש / נרגש / להיות נסער
积极 jījí אנרגטי/נלהב
积累 jīlěi לצבור / לאסוף (ניסיון, בולים...)
即使 jíshǐ אפילו אם
及时 jíshí מיד/ בעיתוי הנכון
לשלוח
技术 jìshù טכניקה/ טכנולוגיה
极其 jíqí באופן קיצוני
集合 jíhé להתאסף
记者 jìzhě עיתונאי
计划 jìhuà לתכנן / תוכנית
既然 jìrán מאחר ש.../אם כבר
继续 jìxù להמשיך
加班 jiābān לעבוד שעות נוספות
加油站 jiāyóuzhàn תחנת דלק
家具 jiājù רהיט
jiǎ מזויף/שקרי
价格 jiàgé מחיר
坚持 jiānchí להתעקש/ להתמיד
减肥 jiǎnféi לעשות דיאטה
减少 jiǎnshǎo להפחית (בכמות)
建议 jiànyì להציע, להמליץ
将来 jiānglái העתיד/בעתיד
奖金 jiǎngjīn פרס, בונוס
降低 jiàngdī להפחית (רמת דרישה)
降落 jiàngluò להידרדר, להוריש
jiāo להתיידד /לתת / להיפגש
交流 jiāoliú להתקשר
交通 jiāotōng תחבורה
郊区 jiāoqū פרברים
骄傲 jiāoào שחצן, גאה/ גאווה
饺子 jiǎozi ג'יאודזה (כיסונים)
教授 jiàoshòu פרופסור
教育 jiàoyù חינוך
接受 jiēshòu לקבל
接着 jiēzhe לתפוס, להחזיק, להמשיך
结果 jiéguǒ תוצאה
jié פסטיבל, חג
节约 jiéyuē לחסוך
解释 jiěshì להסביר/הסבר
尽管 jǐnguǎn למרות זאת
紧张 jǐnzhāng להיות לחוץ
禁止 jìnzhǐ לאסור
进行 jìnxíng להיות בתהליך של.../להמשיך...לערוך
精彩 jīngcǎi נפלא / מרהיב
精神 jīngshen רוח / מהות
京剧 Jīngjù אופרת בייג'ינג
经济 jīngjì כלכלה
经历 jīnglì להתנסות ב.../חוויה
经验 jīngyàn ניסיון/ התנסות
景色 jǐngsè נוף
警察 jǐngchá שוטר, משטרה
护照 hùzhào דרכון
双鞋子 shuāng xiézi זוג נעליים
竞争 jìngzhēng תחרות
竟然 jìngrán בניגוד לציפיות
镜子 jìngzi מראה
究竟 jiūjìng בסופו של דבר
להחזיק, להרים
举办 jǔbàn לערוך (כנס, תחרות, מסיבה)
举行 jǔxíng לערוך
拒绝 jùjué לסרב
聚会 jùhuì מסיבה
距离 jùlí מרחק
开玩笑 kāiwánxiào לספר בדיחה
开心 kāixīn שמח
看法 kànfǎ ראיית עולם, פרספקטיבה
烤鸭 kǎoyā ברווז צלוי
考虑 kǎolǜ לשקול, שיקול
מילת מדידה (עץ, דשא...)
科学 kēxué מדע
咳嗽 késou להשתעל, שיעול
可怜 kělián מסכן/ לרחם
可是 kěshì אבל
可惜 kěxī חבל
客厅 kètīng חדר אורחים
肯定 kěndìng לאשר/וודאי
kōng לרוקן, זמן פנוי
空气 kōngqì אוויר
恐怕 kǒngpà לפחד/ חוששתני
מר/ קושי
矿泉水 kuàngquánshuǐ מים מינרלים
kùn עייף, ישנוני, רדום
困难 kùnnan קושי
垃圾桶 lājītǒng פח זבל
למשוך
חריף
来不及 láibují לאחר/ עבר המועד
来得及 láidejí להגיע בזמן/ עוד יש זמן
来自 láizì להגיע מ
lǎn עצלן
浪费 làngfèi לבזבז/בזבוז
浪漫 làngmàn רומנטי
老虎 lǎohǔ נמר
冷静 lěngjìng רגוע
理发 lǐfà תספורת
理解 lǐjiě להבין
理想 lǐxiǎng אידיאל
礼拜天 lǐbàitiān יום ראשון
礼貌 lǐmào מנומס/נימוס
例如 lìrú לדוגמה
力气 lìqi כוח פיזי
厉害 lìhai קשה להתמודד עם
liǎng|liǎ הלחם של 两 ו个
联系 liánxì קשר/ ליצור קשר
lián לאחד/ לקשר' אפילו
凉快 liángkuai קריר (באופן נעים)
零钱 língqián עודף, כסף כיס
流利 liúlì באופן שוטף, באופן חלק
流行 liúxíng מפורסם, להפיץ
luàn בלאגן, מבולגן
律师 lǜshī עורך דין
麻烦 máfan צרות/ מטריד
马虎 mǎhu באופן לא רציני, careless
流利 liúlì באופן שוטף, באופן חלק
流泪 liúlèi להזיל דמעות
聊天 liáotiān לפטפט
liàng להאיר / בהיר
理解 lǐjiě להבין (בעיקר אנשים אחרים)
冷静 lěngjìng רגוע
老虎 lǎohǔ נמר
扩大 kuòdà להרחיב
恐怕 kǒngpà לפחד / חוששתני כי
难道 nándào הייתכן ש... ? (רק לשאלה רטורית)
难受 nánshòu לסבול (פיזית או נפשית)
排列 páiliè לסדר (על פי סדר)
mǎn מלא
máo שיער
毛巾 máojīn מגבת
美丽 měilì יפה
mèng חלום
迷路 mílù לאבד את הדרך
密码 mìmǎ קוד סודי/סיסמה
免费 miǎnfèi בחינם
miǎo דקה
民族 mínzú עם, לאום, קבוצה אתנית
母亲 mǔqīn אם
目的 mùdì מטרה
耐心 nàixīn סבלני
nèi בפנים/פנים
内容 nèiróng תוכן
能力 nénglì יכולת
年龄 niánlíng גיל
nòng לעשות, להשיג, לשחק
暖和 nuǎnhuo חמים (נעים)
农村 nóngcūn כפר
偶尔 ǒu'ěr במקרה, לעיתים
排队 páiduì להסתדר בשורה/בטור
判断 pànduàn לשפוט
péi ללוות מישהו
批评 pīpíng להעביר ביקורת
皮肤 pífū עור
脾气 píqi מזג, אופי
piān דף, מילת מדידה למסמכים
piàn לשקר
乒乓球 pīngpāngqiú טניס שולחן
平时 píngshí כרגיל, בימים כתיקונם
קרוע
葡萄 pútao ענבים
普遍 pǔbiàn נפוץ, רגיל
其次 qícì שנית
其中 qízhōng בין (עניינים, אנשים, מקומות...)
气候 qìhòu אקלים
千万 qiānwàn בהכרח
签证 qiānzhèng ויזה
qiāo להכות (בתוף), לנקוש (בדלת)
qiáo גשר
巧克力 qiǎokèlì שוקולד
亲戚 qīnqi קרוב משפחה
qīng קל
皮肤 pífū עור
起飞 qǐfēi להמריא
起来 qǐlái לקום, להתרומם / להתחיל
瓶子 píngzi בקבוק
轻松 qīngsōng להיות רגוע וקליל
情况 qíngkuàng מצב
qióng עני
区别 qūbié הבדל
לקחת
全部 quánbù הדבר כולו
缺点 quēdiǎn חסרון
缺少 quēshǎo חסר/ללא
què אך.../אבל/עם זאת
确实 quèshí אכן, באמת/אמיתי,אמין
然而 ránér אבל
热闹 rènao רועש,הומה
任何 rènhé כל (אחד, סוג וכו')
任务 rènwu משימה, תפקיד
rēng לזרוק
仍然 réngrán עדיין
日记 rìjì יומן
入口 rùkǒu כניסה
散步 sànbù לטייל
ruǎn רך
人民币 rénmínbì רנמינבי (המטבע הסיני)
裙子 qúnzi חצאית
沙发 shāfā ספה
伤心 shāngxīn עצוב, נפגע
商量 shāngliang להתייעץ/לדון
稍微 shāowēi קצת,מעט
勺子 sháozi סקופ
社会 shèhuì חברה (society)
shēn עמוק
申请 shēnqǐng לבקש (apply)
甚至 shènzhì אפילו,עד לרמה ש
生活 shēnghuó חיים (חיי אדם)
生命 shēngmìng חיים (מושג מופשט)
生意 shēngyì חיוניות
shěng לחסוך (כסף, זמן) \מחוז
xǐng לחסוך (כסף, זמן)
失败 shībài כשלון/להיכשל
shèng נותר/שארית
失望 shīwàng מאוכזב
师傅 shīfu מומחה בתחום
十分 shífēn מאוד
实际 shíjì מציאותי, אמיתי, בפועל
实在 shízài באמת, למעשה / פרקטי
使 shǐ לגרום, לעשות,לאפשר, לשלוח
湿润 shīrùn לח
狮子 shīzǐ אריה
时间 shíjiān זמן
森林 sēnlín יער
使用 shǐyòng להשתמש ב
食品 shípǐn מוצרי מזון
shì מבחן /לנסות
世纪 shìjì מאה (century)
适合 shìhé הולם, מתאים
是否 shìfǒu אם, כן או לא
适应 shìyìng להתאים, להתרגל ל
shōu לקבל/לאסוף
收入 shōurù הכנסה
收拾 shōushi לסדר, לארגן
首都 shǒudū עיר בירה
首先 shǒuxiān ראשית, קודם כל
受不了 shòubùliǎo לא יכול לסבול
受到 shòudào לקבל
售货员 shòuhuòyuán מוכר
shū להפסיד
熟悉 shúxī להכיר היטב
数量 shùliàng כמות מספרית
数字 shùzì מספר, ספרה
shuài חתיך
顺便 shùnbiàn באותה הזדמנות
顺利 shùnlì באופן חלק וללא בעיות
顺序 shùnxù סדר,רצף
说明 shuōmíng להסביר/הוראות
硕士 shuòshì תואר שני
למות
塑料袋 sùliàodài שקית פלסטיק
速度 sùdù מהירות
suān חמוץ
随便 suíbiàn לפי רצונך.../באופן חופשי
suàn לחשוב כ.../לחשב
孙子 sūnzi נכד (בן הבן)
tái מילת מדידה למכשירים חשמליים
tái להרים, לשאת
所有 suǒyǒu כל ה
态度 tàidu גישה
弹钢琴 tángāngqín לנגן בפסנתר
tán לשוחח
tāng מרק
táng מתוק
tǎng לשכב
tàng|tāng מילת מדידה לנסיעות
特点 tèdiǎn מאפיין (ייחודי)
提供 tígōng לספק (מוצרים, תנאים)
填空 tiánkòng למלא רווחים (בתרגילים)
讨厌 tǎoyàn לתעב/לשנוא
להרים, לסחוב
提前 tíqián מראש/להקדים
提醒 tíxǐng להזכיר/להרתיע
条件 tiáojiàn תנאי, דרישה
tíng לעצור
tǐng מאוד
通过 tōngguò דרך, לעבור דרך/באמצעות
通知 tōngzhī להודיע, ליידע
同情 tóngqíng לגלות אהדה, לסמפט
同时 tóngshí באותו הזמן, במקביל
tuī לדחוף
推迟 tuīchí לדחות (בעיקר בזמן)
tuō לפשוט (בגדים)
袜子 wàzi גרביים
完全 wánquán שלם/לגמרי
往往 wǎngwǎng לעיתים קרובות/ לרוב
wàng|wǎng בכיוון של.../ להתקדם אל
网球 wǎngqiú טניס
网站 wǎngzhàn אתר אינטרנט
危险 wēixiǎn מסוכן
卫生间 wèishēngjiān שירותים
味道 wèidào טעם
温度 wēndù טמפרטורה
文章 wénzhāng חיבור, מאמר
污染 wūrǎn זיהום
握手 wòshǒu ללחוץ ידיים
无论 wúlùn למרות... / לא משנה עד כמה
אין/בלי/ללא
无聊 wúliáo משעמם
误会 wùhuì אי הבנה, טעות
吸引 xīyǐn למשוך, לרתק
西红柿 xīhóngshì עגבנייה
xián מלוח
洗衣机 xǐyījī מכונת כביסה
现代 xiàndài מודרני
羡慕 xiànmù לקנא / להעריץ
限制 xiànzhì להגביל / הגבלה
现金 xiànjīn מזומן, כסף
相反 xiāngfǎn הפוך/בניגוד ל
xiāng ריחני/טעים
相同 xiāngtóng זהה/אותו הדבר כמו
详细 xiángxì מפורט
xiǎng קול/רועש
消息 xiāoxi חדשות/ידיעות
橡皮 xiàngpí מחק
小吃 xiǎochī חטיף
小伙子 xiǎohuǒzi בחור צעיר
小说 xiǎoshuō רומן, נובלה
效果 xiàoguǒ תוצאה/השפעה
笑话 xiàohuà בדיחה
心情 xīnqíng מצב רוח
辛苦 xīnkǔ להתאמץ/לעבודה קשה
信封 xìnfēng מעטפה
信心 xìnxīn בטחון (עצמי) / אמונה
信用卡 xìnyòngkǎ כרטיס אשראי
兴奋 xīngfèn להתרגש
xíng שם עצם: שורה פועל: לעשות / ללכת – מביע שביעות רצון / הסכמה.
xǐng להתעורר, להיות פיקח
幸福 xìngfú אושר, מאושר
性别 xìngbié מין (מגדר)
性格 xìnggé אופי, אישיות
修理 xiūlǐ לתקן, לשפץ
许多 xǔduō הרבה
学期 xuéqī סמסטר
ya סיומת
压力 yālì לחץ / עומס
牙膏 yágāo משחת שיניים
亚洲 Yàzhōu אסיה
严格 yángé קשוח / קפדן
严重 yánzhòng רציני / חמור
yán מלח
研究 生 yánjiūsheng תלמיד מחקר
演出 yǎnchū להופיע
演员 yǎnyuán שחקן (תיאטרון / קולנוע)
眼镜 yǎnjìng משקפיים
阳光 yángguāng אור השמש
养成 yǎngchéng לטפח/ לגדל
样子 yàngzi צורה, מראה
邀请 yāoqǐng להזמין
要是 yàoshi אם
钥匙 yàoshi מפתח
也许 yěxǔ אולי, ייתכן
叶子 yèzi עלים
עמוד
一切 yīqiè הכל
עם,לשמש כ..., בגלל
以为 yǐwéi להאמין, לחשוב
意见 yìjiàn דעה, המלצה
艺术 yìshù אומנות
因此 yīncǐ על כן
引起 yǐnqǐ לעורר, ליצור (דיון, מחלוקת)
印象 yìnxiàng רושם
yíng לנצח
应聘 yìngpìn to accept a job offer; to apply for an advertised position
勇敢 yǒnggǎn אמיץ
永远 yǒngyuǎn תמיד, לנצח
优点 yōudiǎn יתרון / חוזק
优秀 yōuxiù מצוין/מצטיין
幽默 yōumò הומור, הומוריסטי
尤其 yóuqí במיוחד
yóu על ידי.../ מ
由于 yóuyú כתוצאה מ.../ בגלל
邮局 yóujú דואר
友好 yǒuhǎo ידידותי
友谊 yǒuyì ידידות / חברות
有趣 yǒuqù מעניין / משעשע
于是 yúshì על כן
愉快 yúkuài שמח
לעזור / להציע / להסתדר עם
yìng קשה
亿 מאה מיליון
饮料 yǐnliào משקאות, שתייה
xiě|xuè דם
yīn צל / חושך / צל (של עצים)
羽毛球 yǔmáoqiú בדמינטון
语法 yǔfǎ דקדוק
语言 yǔyán שפה
预习 yùxí ללמוד לפני השיעור (לעומת לחזור על חומר שנלמד בשיעור)
原来 yuánlái במקור
原谅 yuánliàng לסלוח
原因 yuányīn סיבה
约会 yuēhuì פגישה
阅读 yuèdú קריאה
yún עננים
允许 yǔnxǔ להרשות
咱们 zánmen אנחנו (הדובר והשומע)
暂时 zànshí זמני
zāng מלוכלך
责任 zérèn אחריות
增加 zēngjiā להתווסף, לגדול(מספרית
占线 zhànxiàn busy (telephone)
招聘 zhāopìn לגייס עובדים
zhào על פי
真正 zhēnzhèng אמיתי, אותנטי
整理 zhěnglǐ לסדר, לארגן
正常 zhèngcháng רגיל (מצב, נסיבות, התנהגות)
正好 zhènghǎo בדיוק, בדיוק ש
正确 zhèngquè מדויק ונכון / ברור
正式 zhèngshì רשמי
证明 zhèngmíng להוכיח/ הוכחה
zhī של (כמו 的) / מילית ב之后,之前 (לפני ואחרי)
支持 zhīchí לתמוך ב
知识 zhīshi ידע, אינפורמציה
值得 zhíde שווה ל... / ראוי
植物 zhíwù צמחים
直接 zhíjiē באופן יישיר, מידי
职业 zhíyè מקצוע, עיסוק
只好 zhǐhǎo אין ברירה אלא
只要 zhǐyào אם רק.. כל עוד
zhǐ אצבע / להצביע
至少 zhìshǎo לפחות
质量 zhìliàng איכות
zhòng כבד, רציני
重点 zhòngdiǎn מוקד, דגש
重视 zhòngshì ליחס חשיבות ל
周围 zhōuwéi סביבה, האזור הקרוב
主意 zhǔyi רעיון / תכנון
祝贺 zhùhè לברך / ברכות
著名 zhùmíng מפורסם
专门 zhuānmén באופן מיוחד / במיוחד
专业 zhuānyè מקצוע ראשי / מומחיות/חוגים של אוניברסיטה) 亚洲学专业
zhuǎn להפוך, לעבור
zhuàn להרוויח
准确 zhǔnquè מדויק (תשובה)
准时 zhǔnshí מדויק, בזמן
仔细 zǐxì קשוב, מדוקדק, בתשומת לב
自然 zìrán טבע / טבעי
自信 zìxìn אמון
总结 zǒngjié לסכם
לשכור
最好 zuìhǎo עדיף שתעשה כך../ האפשרות הטובה ביותר
尊重 zūnzhòng לכבד, להעריך
左右 zuǒyòu בקירוב
作家 zuòjiā סופר
作用 zuòyòng להשפיע, לתפקד
作者 zuòzhě כותב, סופר
zuò מושב, מילת מדידה לבניינים, הרים
座位 zuòwèi מושב
做生意 zuòshēngyì לעשות עסקים
最后 zuìhòu לבסוף, אחרון
组成 zǔchéng להרכיב / להיות מורכב מ
主动 zhǔdòng באופן פעיל / באופן יזום
逐渐 zhújiàn בהדרגה
制造 zhìzào לייצר
zhǎi צר
增长 zēngzhǎng לגדול (בגודל)
整齐 zhěngqí מסודר, מאורגן היטב
形状 xíngzhuàng צורה, מראה, סוג
选择 xuǎnzé לבחור
牛排 niúpái סטייק
布丁 bùdīng פודניג
治疗 zhìliáo לטפל (במחלה), טיפול רפואי, טיפול
拒之门外 jùzhīménwài להתנגד לקשר עם מישהו/משהו, לחסום
口渴 kǒukě צמא
tuǐ רגל
礼物 lǐwù מתנה
xié נעליים
拍照 pāizhào לצלם תמונה
熊猫 xióngmāo פנדה
年终 niánzhōng סוף שנה
尊重 zūnzhòng לכבד, להעריך
照顾 zhàogu לדאוג לצרכים
西瓜 xīguā אבטיח
小心 xiǎoxīn להיות זהיר
担心 dānxīn לדאוג
休息 xiūxi לנוח
爱情 àiqíng אהבה, רומן
Created by: 887597991347905
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards