Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HSK4- Lesson 6

סינית שנה ג'- לין

CharactersPinyinHebrew
马虎 mǎhu מבולבל, מפוזר
幽默 yōumò הומור, הומורסיטי
部分 bùfen חלק
食品 shípǐn אוכל
饮料 yǐnliào שתיה
各种各样 gèzhǒnggèyàng כל מיני
只是 zhǐshì רק
至少 zhìshǎo לכל הפחות
bèi פי
类少 lèishǎo המגוון מועט
味道 wèidào טעם
chà גרוע
填错 tiáncuò לסמן
答案 dá'àn תשובה
粗心 cūxīn לא נזהר
安慰 ānwèi לנחם
咳嗽 késuò להשתעל
没想到 méixiângdào לא צפוי
严重 yánzhòng חמור
同情 tóngqíng סימפטיה
伤心 shāngxīn צער
计划 jìhuà תוכנית
正式提交 zhèngshìtíjiāo הגשה לדיון
内容 nèiróng תוכן
指出 zhǐchū לציין, להצביע, למצוא
照顾 zhàogu לטפל
性格 xìnggé אופי, אישיות
优秀 yōuxiù מצוין
丈夫 zhàngfu בעל
羡慕 xiànmù להעריץ, לקנא
相信 xiāngxìn להאמין
爱生气 àishēngqì נוטה להתעצבן
办法 bànfǎ שיטה
文化 wénhuà תרבות
日常 rìcháng יומי
才能 cáinéng יכולת
允许 yúnxú להאפשר, מותר
tàng מילת מדידה לזמנים
收拾 shōushi לסדר
行李 xínglì מזוודות
顺便 shùnbiàn בהזדמנות
乱花钱 luànhuāqián לבזבז כסף
回家取 huíjiāqǔ לחזור הביתה
语言 yǔyán שפה
限制 xiànzhì להגביל
流利 liúlì שוטף
拼音 pīnyīn pinyin
足球比赛 zúqiúbǐsài תחרות כדורגל
观众 guānzhòng קהל
价格低 jiàgédī מחיר נמוך
bái חינם
仍然 réngrán עדיין
仅仅 jǐnjǐn רק
打游戏 dâyóuxì לשחק משחקים
照相 zhàoxiàng לצלם
印象 yìnxiàng רושם, התרשמות
工具 gōngjù כלי, מכשיר
出生 chūshēng לידה
区别 qūbié הבדל
前者 qiánzhe הראשונים
优点 yōudiǎn יתרונות
缺点 quēdiǎn חסרונות
相比 xiāngbǐ להשוות
儿童 értóng ילדים
主动 zhûdòng יוזמה
让出 ràngchū לפנות
确实 quèshí באמת
gòu מספיק
偶尔 ǒu'ěr לעיתים רחוקות
担心 dānxīn לחשוש, לדאוג
交流 jiāoliú לתקשר
养成 yângchéng להתפתח
表扬 biâoyáng להחמיא
尊重 zūnzhòng הערכה
误会 wùhuì אי הבנה
动物园管理员 dòngwùyuánguǎnlǐyuán עובדי גן החיות
猴子 hóuzi קוף
高度 gāodù גובה
low,נמוך
增加 zēngjiā להוסיף
继续 jìxù להמשיך
âi נמוך, short
爬树 páshù לטפס על העץ
辛苦 xīnkǔ עובד קשה, חרוץ
目的 mùdì מטרה
知识 zhīshi ידע
专门 zhuānmén באופן מיוחד / במיוחד
故意 gùyì בכוונה
教育 jiàoyù חינוך
失败 shībài כשלון, להפסיד
经验 jīngyàn ניסיון
成熟 chéngshú בגרות
爱好 àihào תחביב
几乎 jīhū כמעט
水平 shuǐpíng רמה
座位 zuòwèi מושב, מקום לשבת
仔细 zǐxì קשוב, מדוקדק, בתשומת לב
并且 bìngqiě חוץ מזה, מעבר לכך
允许 yǔnxǔ רשות, להרשות
大多数 dàduōshù הרוב הגדול
限制 xiànzhì להגביל, להכריח
甚至 shènzhì אפילו
qiáng קיר
tuō להוריד
或(者) huò(zhě) או, ככל הנראה
לקחת, לבחור
打折 dǎzhé לתת הנחה
害羞 hàixiū ביישן
骄傲 jiāo'ào גאוותני
Created by: 887597991347905
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards