Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Operacinės sistemos

QuestionAnswer
Kam buvo skirtas pirmasis kompiuteris (ENIAC)? Skaičiavimams atlikti.
Kas yra programos? Rinkiniai komandų, t.y. nurodymų, ką ir kaip turi daryti kompiuteris.
Ko trūko pirmosioms kompiuterio programoms? Šių programų suderinamumo ir tarpusavio kontrolės.
Ką vadiname operacine sistema (OS)? Komplektą programų, kurios valdo kompiuterio, prie jo prijungtų įtaisų ir jame esančių programų darbą.
Ką sukūrė Kenas Tompsonas ir Denis Ričis 1969 m.? OS "UNIX".
Kam naudojama "UNIX"? Interneto paslaugų serveriuose, atliekant mokslinius tyrinėjimus.
Koks buvo didžiausias "UNIX" ir "DOS" tūkumas? Tekstinė naudotojo sąsaja (sąsaja tarp kompiuterio įrangos ir ją nudojančio žmogaus).
Kodėl naudotis tekstine naudotojo sąsaja yra nepatogu? Nes norint atlikti kažkokį veiksmą, pavyzdžiui, atidaryti aplanką, reikėdavo įsiminti kiekvieną komandą ir ją taisyklingai įvesti.
Kam buvo sukurtos pagalbinės programos "Norton Commander", "Volkov Commander" ir t.t.? Šios programos leidžia tvaryti failus ir aplankus naudojantis ir pele, ir funkciniais klavišais, ir klavišų deriniais.
Kokia bendrovė sukūrė OS "Windows"? "Microsoft".
Kelintais metais buvo sukurta OS "Windows"? 1985 metais.
Kokios OS šiuo metu yra populiariausios pasaulyje? "Windows" ir "Mac OS".
Kelintais metais buvo sukurta OS "Linux"? 1994 metais.
Kam reikalinga "BIOS"? Kad įkeltume į operatyviąją atmintinę OS.
Kokios yra pagrindinės OS funkcijos? Valdyti visų vidinių įtaisų darbą, paskirstyti kompiuterio išteklius; Organizuoti duomenų mainus tarp centrinio procesoriaus ir laikmenų; Valdyti išorinius įtaisus specialios paskirties programomis, vadinamomis tvarkyklėmis;
Created by: sltgrenata
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards