Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Operacinės sistemos

QuestionAnswer
Kam buvo skirtas pirmasis kompiuteris (ENIAC)? Skaičiavimams atlikti.
Kas yra programos? Rinkiniai komandų, t.y. nurodymų, ką ir kaip turi daryti kompiuteris.
Ko trūko pirmosioms kompiuterio programoms? Šių programų suderinamumo ir tarpusavio kontrolės.
Ką vadiname operacine sistema (OS)? Komplektą programų, kurios valdo kompiuterio, prie jo prijungtų įtaisų ir jame esančių programų darbą.
Ką sukūrė Kenas Tompsonas ir Denis Ričis 1969 m.? OS "UNIX".
Kam naudojama "UNIX"? Interneto paslaugų serveriuose, atliekant mokslinius tyrinėjimus.
Koks buvo didžiausias "UNIX" ir "DOS" tūkumas? Tekstinė naudotojo sąsaja (sąsaja tarp kompiuterio įrangos ir ją nudojančio žmogaus).
Kodėl naudotis tekstine naudotojo sąsaja yra nepatogu? Nes norint atlikti kažkokį veiksmą, pavyzdžiui, atidaryti aplanką, reikėdavo įsiminti kiekvieną komandą ir ją taisyklingai įvesti.
Kam buvo sukurtos pagalbinės programos "Norton Commander", "Volkov Commander" ir t.t.? Šios programos leidžia tvaryti failus ir aplankus naudojantis ir pele, ir funkciniais klavišais, ir klavišų deriniais.
Kokia bendrovė sukūrė OS "Windows"? "Microsoft".
Kelintais metais buvo sukurta OS "Windows"? 1985 metais.
Kokios OS šiuo metu yra populiariausios pasaulyje? "Windows" ir "Mac OS".
Kelintais metais buvo sukurta OS "Linux"? 1994 metais.
Kam reikalinga "BIOS"? Kad įkeltume į operatyviąją atmintinę OS.
Kokios yra pagrindinės OS funkcijos? Valdyti visų vidinių įtaisų darbą, paskirstyti kompiuterio išteklius; Organizuoti duomenų mainus tarp centrinio procesoriaus ir laikmenų; Valdyti išorinius įtaisus specialios paskirties programomis, vadinamomis tvarkyklėmis;
Created by: sltgrenata