Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

INDIJA

Geografija 6. razreda

QuestionAnswer
Koji je drugi naziv za JUŽNU AZIJU? Indijski potkontinent
Zašto južnu Aziju nazivaju Indijskim potkontinentom? Zbog prirodne izdvojenosti i posebne kulturno-povijesne baštine
Kako je indijski potkontinent prirodno izdvojen? Visokim ulančanim planinama Himalaje
Koje najstarije civilizacijsko središteje bilo na indijskom potkontinentu? MOhenjo Daro
Površina Indije 3,3 mil. km četvornih
Koliko ima stanovnika? Druga na svijetu po broju stanovnika, milijardu i tristo milijuna stanovnika
Koji joj je položaj? Središnji položaj u Indijskom oceanu pa ima dobre pomorske veze, na jugu Azije
Koje su jos zemlje južne Azije osim Indije? Nepal,Butan,Bangladeš,Pakistan,Šri Lanka,Afganistan,Maldivi
Koje su tri velike cjeline Indije? Planinsko područje HIMALAJE-najslabije naseljen. INDOGANGESKA ili Sjevernoindijska nizina (Ind,Ganges,Brahmaputra)-plodni mulj-natapanje-poljoprivreda. DEKAN -prastari ravnjak s obiljem ruda,uzduž obala su Zapadni i Istočni Gati
Kako se zove zemlja s najvećim brojem naroda na svijetu? Indija
Koji su službeni jezici Indije? hindski i engleski
Od koliko je država sastavljena Indija? Savezna je država od 28 država i 7 saveznih teritorija
Vjerski sastav Indije? 80% hinduisti,muslimani, kršćani, sikhi
Koja je posebnost hinduizma? Podjela na 4 glavne kaste,a pripadnost kasti je nasljedna i ne može se mijenjati,razlikuju se po zanimanjima i ugledu u društvu.
Zašto je došlo do osnivanja Pakistana i Bangladeša? Zbog vjerskih sukoba i podjela jer u Pakistanu i Bangladešu je muslimanska većina.
Koliki je godišnji porast stanovništva Indije? 15 milijuna->nagli porast stanovništva
Što nagli porast stanovništva uzrokuje Indiji? Mali BDP i otprilike četvrtina stanovništva živi ispod granice siromaštva. (300 milijuna ljudi)
Koliko stanovništva je mlađe od 25 godina? Polovica stanovništva--->prevladava MLADO STANOVNIŠTVO
Gdje živi i čime se bavi glavnina stanovništva Indije? Na selu (70%) i bave se poljoprivredom
Koji su najveći gradovi Indije? Mumbai i New Delhi
koji je glavni grad Indije? New Delhi
Koje su luke na istočnoj obali Indije? Kolkata i Chennai
Koji grad je poznat po proizvodnji software-a? Bangalore
Koji su najrjeđe naseljeni prostori Indije? Himalaja i pustinja Thar
Koja je gospodarski najslabije razvijena država Azije? Bangladeš u južnoj Aziji
KOji su najgušće naseljeni djielovi Indije? nizine
Koja su dva područja najgušće i najveće naseljenosti u Aziji? Istočna i južna Azija
U kojoj državi živi narod Šerpe? Nepal
Koje su dvije religije najzastupljenije u Indiji? Hinduizam i islam
Koji je sveti grad u Indiji? Varanasi,sveti grad hinduizma
Sveta životinja u Indiji krava
Što Indija izvozi? tekstil i odjeću,drago kamenje i nakit, kemijske proizvode,poljoprivredne proizvode,željezo i čelik
Što Indija uvozi? Naftu,strojeve i umjetno gnojivo
Što izvoze od poljoprivrednih proizvoda? Agrume,banane,kikiriki,čaj,duhan,juta,pamuk,začini
Koje značenje ima poljoprivreda? Poljoprivreda je važna jer se njome bavi većina stanovništva i mnogima je jedini izvor prihoda i opstanka.
Na čemu se zasniva industrija? Na preradi poljoprivrednih proizvoda i jeftinoj radnoj snagi,a u suvremeno doba razvija se industrija kao što su strojogradnja,elektrotehnička i elektronička industrija
Spada li Indija u slabo ili visoko razvijene zemlje? Slabo
Kakvu klimu ima najveći dio Indije? Savansku klimu visoke temperature,suha zima i kišno ljeto -Kolkata primjer u knjizi
Created by: stormycory