Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Monsunska Azija

Geografija 6. razreda

QuestionAnswer
Što je monsunska Azija? To je dio Azije pod utjecajem monsunskih vjetrova
Koje zemlje se uvrštavaju pod monsunsku Aziju? Sve zemlje J,JI i I Azije
Koji dio Kine nije pod utjecajem monsuna? Cijela Kina osim istočne Kine koja je monsunska. Istočna Kina je i najgušće naseljena.
Gdje živi i čime se bavi većina stanovništva monsunske Azije? Na selu i bave se poljoprivredom
Zašto im je za poljoprivredu nužan monsun? Ljetni donosi obilne padaline
Koji dio Azije je jače izložen ljetnim monsunima? Priobalni dio, više na jugu Azije
što se događa kad ljetni monsun kasni? Smanjuje se urod na poljima--->moguća glad za mlijune
zašto se dani prije ljetnog monsuna teško podnose? Vrlo je vruće,a visoka vlaga uzrokuje teško podnošljivu sparinu,naročito u južnoj Aziji i Indokini
zašto Bangladeš pogađaju katastrofalne poplave? Bangladeš je većinom nizina prošarana rijekama koja zna imati obilne monsunske kiše uz pojavu tropskog ciklona (tajfun ili uragan).
kakvo je monsunsko ljeto? S jakom naoblakom,a najviše temperature su u kasno proljeće prije provale monsuna
U kojem dijelu Azije je jači zimski monsun? U istočnom dijelu Azije zbog blizine Sibira gdje zbog hladnoće nastane područje visokog tlaka zraka odakle zimski monsun počne strujati i jer su J i JI Azija zaštićene Tibetom i Himalajom
gdje ranije počne ljetno monsunsko razdoblje? Na jugu i tamo traje dulje nego na sjeveru
čemu je izložen priobalni dio monsunske Azije u toplom dijelu godine? Povremenim razornim olujama, TROPSKIM CIKLONIMA ILI TAJFUNIMA koji podižu i razinu mora pa uzrokuju poplave.
Kako se naziva tropski ciklon na Indijskom oceanu, a kako na Tihom oceanu? na Indijskom oceanu- CIKLON na zapadnom dijelu Tihog (Pacifičkog) oceanu - TAJFUN
Koja je glavna prehrambena namirnica monsunske Azije? Riža=kruh monsunske Azije
U kojem području najbolje uspijeva riža? U tropskom (ekvatorska područja) jer za rast treba toplinu i neke sorte moraju biti skoro cijelo vrijeme u vodi.
Koliko žetvi riže je moguće u tropskom,a koliko u monsunskom području? U tropskom zbog puno padalina čak 3-4 žetve,a u monsunskom zbog sušnog razdoblja samo 2 žetve uz natapanje
Koji su najveći proizvođači riže? Kina i Indija,ali gotovu svu potroše na vlastite potrebe zbog guste naseljenosti
Izvoznici riže? Japan najveći izvoznik, Tajland samo veći izvoznik
Kakva je prehrana stanovništva? Povrće ,žitarice (uz rižu pšenica i kukuruz),riba,svinje,ovce i perad
Izvozni proizvodi monsunske azije su tropske i suptropske kulture
Koje se tropske kulture izvoze? Začini (papar,klinčić,đumbir) čaj, pamuk,duhan,šećerna trska,kikiriki, tropsko voće (banane,ananas,mango,kokos,agrumi), tropsko drveće kaučukovac
zašto je problem izvoz tropskog drveća? Zbog prekomjerne i nezakonite sječe drveća čime se uništava priroda
Zašto su ugrožene tropske kišne šume i džungle? Zbog prekomjernog krčenja ne samo zbog dobivanja drva nego i radi dobivanja površina za plantažni uzgoj
što su plantaže? Plantaže su velika poljoprivredna područja na kojima je većinom zasađena samo jedna kultura. npr. plantaža pamuka
što je kaučuk? kaučuk je sirovina za prirodnu gumu,a dobiva se uzgojem drva kaučukovca
Kako se zove tropski ciklon u istočnoj Aziji? Tajfun jer je uz Tihi ocean
kako se zovu vjetrovi koji pušu samo na J,JI i I Azije? monsuni
Što je čudno kod zimskog monsuna koji puše kod Japana? Nosi padaline. Prolazeći preko Japanskog mora upija vlagu i donosi obilan snijeg.
Nabroji par monsunskih država Vijetnam,Šri Lanka
kakva je naseljenost u monsunskoj Aziji? gusta
Created by: stormycory