Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Klima Azije

Geografija 6. razreda

QuestionAnswer
Koji čimbenici utječu na klimu Azije? Raspodjela kopna i mora (kontinentalnost,maritimnost) Pružanje visokih planina Smjer i obilježja prevladavajućih vjetrova
kroz koja tri toplinska pojasa se proteže Azija? Od Sjevernog pola do ekvatora: sjeverni hladni pojas sjeverni umjereni tropski ili žarki pojas
Kako se zove prevladavajući utjecaj kopna na klimu? KONTINENTALNOST
Koje područje Azije ima obilježje kontinentalnosti? Središnja unutrašnja Azija
Koji dio Azije je najudaljeniji od obala? Središnja unutrašnja Azija
Kako nazivamo biljnu zajednicu crnogorične šume u sjevernom dijelu Azije? TAJGA
Koja vegetacija je najrasprostranjenija u unutrašnjoj Aziji? Stepe,uz njih hladne pustinje.
što je klima? prosječno stanje atmosfere nad nekim mjestom
što znači maritimnost? Klima je pod utjecajem mora i vjetrova koji prenose utjecaj mora u unutrašnjost -> J i JI Azija --->PRIOBALJE AZIJE
U kojem pojasu se nalazi većina Azije? U sjevernom umjerenom
Što čini sjeverni dio Azije? Hladni Sibir
Gdje se prostire klima tundre? Uz obale Arktičkog oceana i na najvišim planinskim vrhovima - polarna snježna klima tundre--->sjeverno od polarnice
što je tundra? biljna zajednica mahovina,lišajeva i niskog grmlja
Kakvu klimu ima najveći dio Sibira? Snježno-šumsku, pojas tajge (crnogorične šume)
KOliko snijega pada u Sibiru? Malo, ali zadržava se više od 6 mjeseci
Koje su karakteristike snježno-šumske klime u Sibiru? Malo padalina,duge i hladne zime,kratka i svježa ljeta,velike tempereaturne razlike,pojas tajge dok neki dijelovi monsunske Azije imaju snježno-žumsku s toplim ljetima (Mandžurija,sjever Japana i Koreje)
Koji je najhladniji i najsušniji dio Sibira? ISTOČNOSIBIRSKO GORJE (najniža temp.)
Kako se zove najprostranija azijska nizina? ZAPADNOSIBIRSKA NIZINA
Gdje je smještena Zapadnosibirska nizina? Između Urala i rijeke Jenisej
Zasto je ZAPADNOSIBIRSKA nizina rijetko naseljena? Zamrznuto tlo i većinom močvarno
Koje je glavno obilježje klime u UNUTRAŠNJOSTI I JZ AZIJI? NEDOSTATAK PADALINA
Koja dva tipa suhih klima su u Aziji? Pustinjska i stepska klima
Zašto je JZ Azija suha? JZ Azija nema vjetrova koji bi donosili vlagu s mora,a temperature su visoke kroz cijelu godinu
Koje vrste klima i gdje su u JZ Aziji? Arabija- vruća pustinjska klima Mezopotamija - vruća stepska klima
Gdje je moguć život u vrućim pustinjama? U oazama
Što su oaze? Područja u pustinji na kojima postoji izvor vode.
Što su vadi? Povremene tekućice u pustinjskim područjima
Koja su klimatska obilježja UNUTRAŠNJE AZIJE? Udaljenost od mora, planinska izoliranost,hladne pustinje i stepe
Kad postoje stalne rijeke u sušnim krajevima? Kad imaju izvor u vlažnim planinskim krajevima
Koja je važnost takvih rijeka? Za naseljenost jer je uz njih plodno tlo (npr.Mezopotamija)
Koji je glavni uzrok suhe klime u unutrašnjosti? Udaljenost od mora i reljefna izoliranost (planinama)
kakve pustinje i stepe ima unutrašnja Azija? Hladne pustinje i stepe
Zašto ih zovemo hladnim pustinjama i stepama? Za razliku od vrućih pustinja imaju i hladnu zimu
Koje su najveće hladne pustinje? KIZILKUM KARAKUM (TURANSKA NIZINA) TAKLA MAKAN (TARIMSKA ZAVALA) GOBI (U MONGOLIJI I KINI)
Čime su okružene hladne pustinje? Pojasom hladnih stepa
što je STEPA? područje niskih trava u sušnoj stepskoj klimi
kakva je naseljenost unutrašnje Azije? Rijetka i neravnomjerna
Koje vrste stepa su pogodnije za naseljavanje? Hladne jer imaju više dostupnu vodu
Što je pustinja? Područje s malom količinom padalina ili bez padalina.
U kojim dijelovima Azije ima najviše pustinja? JZ i unutrašnja Azija
Koja su klimatska obilježja JZ Azije? Nema vjetrova, padalina, visoke temperature, vruće pustinje,vadi i oaze
Koja je najveća pustinja u Aziji? GOBI,hladna pustinja (teritorij Mongolije, Kine)
Za koju klimu je karakteristična tajga ? Snježno-šumsku klimu
Kojim planinama je unutrašnja Azija izolirana od vjetrova s Indijskog oceana? Himalajom i Tibetom
U kojem dijelu Azije je najzastupljenija tajga? U Sibiru na sjeveru Azije
Kako nazivamo suha riječna korita koje se za vrijeme kiše ispune vodom pa imaju povremeni tok? VADI
Koja klima prevladava na području Male Azije? Sredozemna
Koja klima prevladava na Arabijskom poluotoku? Pustinjska
Kako se zove biljna zajednica mahovina i lišajeva? Tundra
Gdje izviru Eufrat i Tigris? U istočnoj Turskoj
Primjer stalnih rijeka suhe Azije? Eufrat i Tigris-->navodnjavanje-->razvijeno poljodjelstvo
Koji dio Azije je pod utjecajem maritimnosti? Priobalje
Pod utjecajem kojih oceana su se razvile umjerene i tropske klime u monsunskoj Aziji? Pod toplim utjecajem Tihog i Indijskog oceana
Što je monsunska Azija? Južna,jugoistočna i istočna Azija
Kako se zovu vjetrovi koji pušu na jugu,jugoistoku i istoku Azije? MONSUNI
Koje su umjerene klime Azije? SREDOZEMMNA UMJERENO TOPLA SINIJSKA (KINESKA)
Koji dijelovi monsunske Azije nemaju umjerenu i tropsku klimu? SJEVERNI JAPAN, SJEVERNA KOREJA MANDŽURIJA SJEVER VELIKE KINESKE NIZINE imaju SUHU SNJEŽNO-ŠUMSKU KLIMU S TOPLIJIM LJETIMA.
Koju klimu ima Mandžurija? Snježno-šumsku s toplijim ljetima
kakva je to sinijska ili kineska klima? Umjerena klima :suhe zime i vruća,kišovita ljeta
Koja 2 tipa tropske klime su u Aziji? Prašumska i savanska
karakteristike savanske klime? Smjenjuju se dva godišnja doba: suha zima i kišno ljeto,savane, unutrašnjost Indije i Indokine
karakteristike prašumske klime? stalno toplo i vlažno,oko ekvatora, tropske kišne šume
Koja klima prevladava na Malajskom otočju, obali Indokine i dijelu Dekana? Prašumska, stalno toplo i vlažno
Koji tip klime je raširen na najvećem dijelu Dekana? Savanska:suha zima i kišno ljeto
Koja područja imaju sinijsku klimu? Korejski poluotok, od juga Kine preko sjevera Indokine do Asama i Hindustana
Koja područja imaju umjereno toplu klimu? JUG JAPANA JUG KOREJSKOG POLUOTOKA NAJVEĆI DIO VELIKE KINESKE NIZINE
Koja su obilježja UMJERENO TOPLE KLIME? Vruća ljeta i većina padalina u toplijem dijelu godine
S obzirom na količinu padalina kakve monsune imamo? LJETNI VLAŽNI koji pušu s kopna na more ZIMSKI SUHI koji pušu s mora na kopno
Koje klime su pod utjecajem monsuna? Tropske, umjerene, snježno-šumske s toplim ljetima uz Indijski i Tihi ocean
Zašto nastaju monsuni? Zbog razlika u zagrijavanju kopna i mora
Gdje prevladava savanska klima? Najveći dio Indije i središnji dio Indokineskog poluotoka
Gdje prevladava prašumska klima? Zapadna obala Dekana obala Indokine Šri Lanka Malajski poluotok i otočje ----> stalno toplo i vlažno, tropske šume rainforests ,npr.Kuala Lumpur u Maleziji klimatski dijagram
Šta monsuni donose ljeti? Obilnije padaline jer pušu s mora
kakvi su ljetni monsuni? vlažni jer pušu s mora
kakvi su zimski monsuni? suhi jer pušu s kopna
Koje je najkišovitije područje svijeta? Himalaja ,mjesto koje se zove Sofra
Zašto suhi zimski monsun postaje vlažni kod Japana? Prolazeći preko Japanskog mora upija vlagu i donosi obilan snijeg
Koja klima ima visoke temperature cijele godine s izmjenom kišnog i sušnog razdoblja? SAVANSKA - SUHA ZIMA I KIŠNO LJETO
Koje je godišnje doba na sjevernoj polutki u kojem puše suh monsun s kopna? ZIMA
Koje je godišnje doba na sjevernoj polutki u kojem puše vlažan monsun s mora? LJETO
Gdje ljeti prevladava područje niskog tlaka zraka u Aziji? Na kopnu jer je kopno ZAGRIJANIJE od mora i puše ljetni vlažni monsun s mora. zasto nastaje vjetar---> zbog razlike tlakova---> vjetar puše od područja visokog tlaka prema području niskog tlaka
Koji je smjer kretanja monsuna? Iz područja visokog tlaka zraka prema području niskog tlaka zraka--> ljeti vlažan prema kopnu zimi suh prema moru jer je more toplije od kopna zimi
U kojoj klimi možemo naći makiju? U sredozemnoj
Koja klima prevladava na Indokineskom poluotoku? Savanska
koje pustinje prevladavaju u Aziji? hladne
koju klimu ima obalni dio istočne Azije? UMJERENO TOPLU s izraženim godišnjim dobima i padalinama cijele godine, vegetacija su listopadne šume i travnjaci
Koju klimu ima unutrašnja i južna Kina te JI Azija? SINIJSKU
Makija sredozemna vegetacija grmlja i biljaka do 4m
koja su obilježja sredozemne klime? vruća ljeta, blage i kišovite zime na Sredozemlju s makijom
Koju klimu ima Tokio,gl.grad Japana? Umjereno toplu vlažnu
Koju klimu ima Tel Aviv u Izraelu? sredozemnu
navedi dvije države sa sredozemnom klimom? Turska i Izrael
koju klimu ima Peking, glavni grad Kine? Sinijsku
što su savane savane su biljne zajednice VISOKIH trava i s pokojim drvetom
kakvu klimu ima Singapur,otočna grad-država? Prašumska, toplo i vlažno kroz cijelu godinu
Created by: stormycory
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards