Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AZIJA

položaj i smještaj,Geografija 6. razred

QuestionAnswer
Što je Euroazija? Naziv za kopnenu cjelinu Europe i Azije zajedno
Što spaja Aziju s Afrikom? Sueska prevlaka na kojoj je 1869. prokopan Sueski kanal.
Što dijeli Aziju od Afrike? Crveno more i morski prolaz Bab Al Mandab.
Gdje je granica Azije i Australije? Na JI Azije pruža se Timorskim i Arafurskim morem.
Gdje je granica Azije i Sjeverne Amerike? Na SI Azije, Beringov prolaz
Koje su granice Europe i Azije? Jugorski poluotok,gorje i rijeka URAL,planina KAVKAZ,Kaspijsko jezero,Crno more i prolazi Bospor i Dardaneli
Koje staro gromadno gorje je dio granice izmedju Europe i Azije? URAL
Koja mlada ulančana planina je dio granice između Europe i Azije? KAVKAZ
Koje su 2 najmnogoljudnije države Azije? KINA I INDIJA
Koje su dvije najgušće naseljene zemlje svijeta u Aziji? BANGLADEŠ I BAHRAIN (900 stan/km cetvornom)
Koja je narjeđe naseljena azijska država? MONGOLIJA (manje od 2 stan./km cetvornom)
Kako se zove najviši vrh svijeta i na kojoj granici se nalazi? Mt. Everest 8848 m na granici Kine i Nepala
Kako se zove planinski lanac s najvisim vrhom svijeta? Himalaja
Koje su dvije najviše planine svijeta? HIMALAJA I KARAKORUM
Koji se morski prolazi nalaze uz obale Arabijskog poluotoka? BAB EL MANDEB I HORMUZ
Koji se grad nalazi na azijskoj i europskoj strani Bospora? ISTANBUL
Koje jezero je površinom najveće jezero na - 28 m i dio granice Europe i Azije? Kaspijsko jezero
Koja je jedina država Azije koja se nalazi i na sjevernoj i na južnoj polutki? Indonezija
Zbog čega se Europa i Azija smatraju dvama kontinentima? Starim Grcima se činilo da je Azija od Europe odvojena prolazima BOSPOR I DARDANELI te Crnim morem.Zbog tradicije,ali i zbog kulturnih i povijesnih razlika sačuvala se podjela na Europu i Aziju.
Opiši granice Azije s Afrikom, S.Amerikom i Australijom! BERINGOV PROLAZ sa Sjevernom Amerikom SUESKA PREVLAKA, BAB AL MANDAB I CRVENO MORE s Afrikom TIMORSKO I ARAFURSKO MORE s Australijom.
Koje otočje povezuje Aziju s Australijom? INDONEZIJSKO OTOČJE
Koja dva mora povezuje Bospor? Crno i Mramorno more
Koja mora povezuje Sueski kanal? Sredozemno i Crveno
Koji kontinenti čine Stari svijet? Azija,Europa i Afrika
Koji prolaz povezuje Sjeverno ledeno more i Tihi ocean? BERINGOV PROLAZ
Kako se zove najdublji dio svjetskog mora? MARIJANSKI JARAK
Koja dva kontinenta razdvaja Beringov prolaz? Aziju i Sjevernu Ameriku
Kako se zove najistočniji azijski poluotok? Čukotski poluotok
Koji su najveći azijski poluotoci? Dekan,Arabija,Mala Azija,Indokina
Koja 4 mora okružuju Malu Aziju? To su mora na zapadu Azije: Crno, Mramorno, Egejsko i Sredozemno
Koji su morski prolazi između Europe i Azije? BOSPOR I DARDANELI
Koji je najveći azijski otok? Borneo
Azija je smještena na sve 4 polutke,a vecinom na koje dvije? Na sjevernoj i istočnoj
Koji grad je na sjevernom dijelu Sueskog kanala? Port Said
Koja paralela se nalazi na granici tropskog i sjevernog umjerenog pojasa? Sjeverna obratnica
U kojem oceanu je Marijanski jarak i koliko je dubok? U Tihom 11022 m
Što je Mrtvo more? Najdublja depresija i jezero velike slanoće u JZ Aziji
Koja rijeka utječe u Mrtvo more? Jordan
Koje azijsko jezero ima ekološki problem i postupno smanjivanje površine jezera? Aralsko jezero (rijeke Amu Darja i Sir Darja)
Između koje 3 države je podijeljen Borneo? Indonezija, Malezija i sultanat Brunej
Kako se naziva vrsta udubine na kopnu niže od razine mora? Depresija
Koja je najdublja depresija? Mrtvo more
Koji kontinent ima najdulju obalu? Azija
Gdje je more uvučeno duboko u azijski kontinent? U JZ Aziji
Kako određujemo geografski smještaj? Određujemo smještaj nekog mjesta ili područja u geografskoj mreži
Što je geografska mreža? Mreža meridijana i paralela gdje je ekvator najdulja paralela,a početni meridijan je nulti meridijan kroz Grinič.
Kakav je geografski smještaj Azije? Većinom na sjevernoj i istočnoj polutki, nalazi se u sva 3 toplinska pojasa.
Kako se zove azijski poluotok na zapadnoj zemljinoj polutki? Čukotski poluotok kod Beringovog prolaza
Koliko je paralela južna obratnica udaljena od ekvatora? 23,5 stupnja
Kako nazivamo svakodnevne obilne kiše uz ekvator? ZENITNE
što se događa s količinom padalina udaljavanjem od ekvatora prema obratnicama? Smanjuje se
Koja je otočna zemlja Azije na istoku? Japan
Koja država zauzima polutok Dekan? Indija
U kojem toplinskom pojasu živi najveći broj svjetskog stanovništva? U sjevernom umjerenom
Što je geografski položaj? To je odnos nekog područja prema bližem i daljem prostoru
Kakav je geografski položaj Azije? Azija ima povoljan položaj jer se nalazi između Europe,Sjeverne Amerike i Australije pa mnogi važni prometni putovi idu preko Azije
Kakva je važnost Sueskog kanala? Skraćen je POMORSKI put od Europe do obala Azije na Indijskom i Tihom oceanu
Na koja 4 oceana izlazi Azija? Arktički,Indijski, Tihi i Atlantski
Koja mora razdvajaju Aziju od Europe? Egejsko, Mramorno i Crno more
Kako se zovu važni prolazi u svjetskom pomorskom prometu? Malajski (luka Singapur) Hormuz Bab Al Mandab Sueski kanal
Zbog čega je važan Malajski prolaz? Ima ključnu ulogu između Indijskog i Tihog oceana, prolazi golem udio prometa,a na obalama razvio se Singapore, jedna od najvećih svjetskih luka.
U Aziji su neke od najvećih svjetskih luka, koje su to? Singapore, Shanghai i Hong Kong ( u Kini) luke grada Tokya u Japanu -Chiba i Yokohama Luka Pusan u Južnoj Koreji
Navedi par japanskih luka. Chiba i Yokohama
Kako se zove luka i industrijsko sjedište Bengala? Kolkata
Koja je najveća kineska luka na ušću Chang Jiang? Shanghai
kako se zove najprometnija morska luka na svijetu? Singapore
Na kojem poluotoku se nalazi Singapore? Malajskom
Opiši razvedenost obale Azije. Dobra razvedenost posebno na JI Azije, prevladavaju široki zaljevi i veliki poluotoci npr. Dekanski, Arapski i Indokineski.
Kolika je površina Azije? 44 mil. km četvornih što čini trećinu kopna
Koji je najveći kontinent? Azija
Koliko je stanovništvo Azije? 4,3 milijarde tj. 60% svjetskog stanovništva
Koja mora povezuje prolaz Dardaneli? Mramorno i Egejsko
Za koje zemlje je važan Bospor? Za crnomorske zemlje
Kako se zove grad na dva kontinenta? Istanbul (na obje strane Bospora)
zašto je promet na Tihom veći od onog na Atlantskom oceanu? Zbog globalizacije i uključivanja azijskih zemalja na pacifičkim obala u svjetsko tržište.
Koje tri države se nalaze u Euroaziji? Rusija, Kazahstan i Turska
U kojim se toplinskim pojasevima nalazi Azija i koje su granice svakog od njih? Azija se prostire kroz sjeverni hladni, sjeverni umjereni i žarki pojas. Granice toplinskih pojaseva su sjeverna i južna polarnica te sjeverna i južna obratnica.
Kako se zove najveća skupina otoka na svijetu? MALAJSKO OTOČJE na JI
Što je put svile? Stara veza Europe i Azije, trgovački put između Rima i Kine dug više od 6000 km,prevozila se svila,začini,zlato,dragulji
Kako je Kolumbo otkrio Ameriku? Tražio je kraći put do Indije po moru
Koji je naziv za najstariji i najniži grad (-258m ispod razine mora) na svijetu? Jerihon
Created by: stormycory
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards