Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

בוחן לין 3

TermDefinition
不好意思 bùhǎoyìsi סליחה, לא נעים לי
dài לקחת, להביא
家具 jiäjù רהיטים
实用 shíyòng שימושי
漂亮 piàoliàng יפה
分数 fënshù ציונים
gäi צריך
למהר
לקרוא
最近 zuìjìn לאחרונה
主要 zhûyào עיקר
意思 yìsi כוונה, משמעות
duàn פסק זמן
冷静 lêngjìng רגוע
粗心 cüxïn לא נזהר
出租车 chüzüchë מונית
无论 wúlùn לא משנה
批评 pïpíng לבקר/ביקורת
生气 shëngqì לכעוס, כעס
根据 gënjù על פי...על בסיס
脾气好 píqìhǎo בעל מזוג טוב
有趣 yǒuqù מעניין
有信心 yǒuxìnxīn יש בטחון עצמי
计划 jìhuà תכנית
缺点 quëdiân חסרונות
需要 xüyào צריך
重新 chóngxïn מחדש
考虑 kǎolǜ לשקול
态度 tàidù גישה
支持 zhïchí לתמוך
反对 fânduì להתנגד
明确 míngquè ברור
xiú לתקן
刚才 gängcái הרגע/לא מזמן
答应 däyìng לענות, להבטיח
明晚 míngwân מחר בערב
减肥 jiânféi להוריד במשקל
yíng לנצח
ài מילת קריאה
差一点 chàyìdiân כמעט
关于 guänyú בנוגע ל...על...בקשר ל...
会议 huìyì ישיבה
世界 shìjiè עולם
气候 qìhòu אקלים
调查 diàochá סקר
结果 jiéguô תוצאה
进行 jìnxíng לנהל, לערוך
讨论 tâolùn דיון
公司 göngsï חברה
发现 fäxiàn לגלות
材料 cáiliào חומר
之后 zhïhòu אחרי ש
户外 hùwài החוצה
活动 huódòng פעילות
海洋 hâiyáng אוקיינוס
xián מלוח
חריף
yán מלח
辣椒 làjiäo פלפל חריף
文件 wénjiàn מסמכים
复印 fùyìn לצלם עותקים
机器 jïqì מכונה
迟到 chídào לאחור
dêi חייבים
牛奶 niúnâi חלב
抱着 bàozhe להחזיק, לחבק
píng בקבוק
访问 fângwèn לבקר
yóu (מ.. (מקום
出发 chüfä לצאת לדרך
博士 bóshì דוקטור
握手 wòshôu להחזיק ידיים
回忆起 huíyìqî נזכר
jië לקבל, לענות
Created by: darkl33
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards