Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hálózatok

Egy informatika tétel feldolgozása.

QuestionAnswer
Hálózati topológia: A számítógépeket gyűrű alakban kapcsoljuk össze. gyűrű
Helyi hálózat rövidítése LAN
Hogyan nevezzük a netkábelt? UTP
Hogyan nevezzük a netkábel csatlakozóját? RJ45
Mi a vezetéknélküli hálózat rövidítése? WIFI
Eszköz: hasonló szerepet töltenek be, mint a hídak, illetve a switchek, de nem a csomagok címzése alapján, hanem az IP protokoll segítségével végzik a szűrést. router
A legelterjedtebb hálózati protokoll, amelyet kiterjedt hálózatok esetében használhatunk a... TCP/IP
Mi az OSI Modell legalsóbb szintje? fizikai
Hány szintje van az OSI Modellnek? hét
A ... modell lényege, hogy a hálózatot egyenrangú gépek alkotják. Mindenki szerver és munkaállomás egyszerre, az egyes perifériák minden felhasználó számára hozzáférhetők, az adatok több helyen tárolhatók. peer-to-peer
Created by: FDSama