Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Nouns - Learning

QuestionAnswerPhonetic
αστυνομία (η) Police ast-tea-noh-mé-ah
ψωμί (το) bread psomi
νερό (το) water ner-oh
σπαγγέτι (το) spaghetti span-ghétti
παιδί (το) παιδιά (τα) the child/ the children paidiá
σαββατοκύριακο (το) weekend savvato-ky'-riako
ακρόπολη (στην) acropolis akrópo-lee
μουσείο (στο) museum moo-see-oh
τάξη category, grade, class, order, trim orderliness, neatness, range rank rate, rating set
πάρκο (στο) park parko
αγορά market, marketplace, bazaar, buy, forum, mart, outlet, purchase, shopping ah-go-rah
οδός (η) street oh-dose
δρόμος (o) (when address) road, street, roadway, pathway, track, path, way course, race, run pike, route, heat dro-mos
λεωφόρος avenue leo-foe-ros
χοιρινό (το) pork hear-e-no
άντρας (ο) husband oh an-tras
γυναίκα (η) wife; woman e yeh-nay-kah
λαχανικό (το) the vegetable το la-hahnee-kό
λαχανικά (τα) the vegetables tah la-hahnee-ká
χαμπουργκερ (το) hamburger ham-boor-gaer
ντομάτα (η) tomato ndoe-máh-tah
ντιβάνι (το) couch dee-váhn-ee
αντίο adieu, good-bye ah-d-oh
τσάντα (η) bag tzánda
μοντέλο (το) model moan-dάy-low
στούντιο (το) studio stoon-dioh
Αγγελική angelical angel-lee-kéy
Αγγλιά (η) ad, advertisement ang-léah
γκάζι (το) gas gah-zi
καγκουρό (το) kangaroo kang-goo-rów
άγγελοσ (ο) angel ángel-os
τσαί (το) tea tsai
κετσαπ (το) ketchup ket-sap
τσιγάρο (το) cigarette tsi-gáro
παπούτσι (το) shoe papoútsi
σάντουιτς (το) sandwich sand-oo-its
βαλίτσα (η) suitcase valítsa
καπουτσίνο (το) cappuccino kapout-síno
τσίρκο (το) circus tsirko
τζάγκουαρ (το) jacquar
τζάμι (το) pane tzámi
τζατζίκι (το) tzatziki
φλιτζάνι (το) cup
κάνω I make káh-no
κανό (το) canoe kanó
γέρος old yeá-ros
γερός robust ye-róhs
πανό (το) banner pan-nó
πάνω above páhn-oh
σχόλειο (το) school schol-leo
σχολίο comment schō-leo
τzαμί (το) mosque tza-mee
πόδια legs póthia
ποδία (η) apron pothiá
γάτα cat grata
όμορφος, όμορφη beautiful omorfee
άσχημος, άσχημη ugly aschimos
αδερφό (ο), αδερφός, (ο) brother ah-ther-foe, ah-ther-fos
μεγάλος big, great, sizable, whopping, large megah-los
μικρός little, petit, minor, petty, piddling, puny, scrimp, short, slight, small mecros
χρονών years chronon
αδερφή (η), αδελφή (η) sister ah-ther-fe, adelphi
πατέρας (ο) / μπαμπας father pateras / bah-bas
μητέρα (η) / μαμά mother /mama mitera/mama
γιαγιά (τη) grandmother yah-yah
αυτοκíνητο (το) car, motorcar, coupe aftokinitoe
μετρό (το) metro
γαλοπόυλα (η) turkey
παχύ, παχιά thick
λεπτή thin
κρεοπωλείο (στο) butcher/butchery
έπιπλα (η) furniture
βιβλιοπωλείο (το) bookstore
τυρόπιτα (η) cheese pie
πορτά (η) door
φιλος (ο) φιλή (η) friend
σκύλος (ο) dog
παγωτό (το) ice cream
αγωνία (η), αγωνιστής (ο), αγωνας (ο) distress, fighter, fight
κορή (η), κορίτσι (το) daughter, girl
ιδού voila eethoo
πρόβλημα (η) problem
διακοπές (το) vacation, holiday
αρχιτεκτονικό (το) architectural
γραφείο (το) office
οικογένεια (η) the family
σταθερό (το) home line
κινητό (το) mobile
χυμός (ο) juice
κρασί (το) wine
τράπεζα (η) bank
τραπέζι (το) table
καρέκλα (η) chair
σαλάτα (η) salad
γάλα (το) milk (exception)
νοσοκομείο (το) hospital
γράμμα (το) letter
λογαριασμός (ο) λογαριασμό (τον) account, bill, check the bill/check
ξενοδοχείο (το) hotel
φαρμακείο (το) pharmacy
υπολογιστής (ο) computer
λουλούδι (το) λουλούδια (τα) flower flowers
ποτήρι (το) glass
γραφή (η) write; hand, quill script, write Scripture, style, writing grafí
μαγαξί (το) shop, store maga-zee
(στεγνο)καθαριστήριο (το) dry cleaner
δωρεάν (το) gift
μαμά (η) mom
μανούδα (η) mommy
παιχνίδι (το) παιχνίδια (τα) game games
εβδομόδα (η) week
Θάλασσα (η) sea
ήλιος (ο) sun
ουρανός (ο) sky
όνομα (η) name
περίπτερο (το) kiosk, newstand, stand
φούρνος (ο) bakery/oven
ξενοδοχείο (το) hotel
αεροδρομίο (το) airport
λιμάνι (το) port
λεωφορείο (το) bus
πλατεία (η) square
στάση (η) stop
κινηματογράφος (ο) cinema
γράμμα (το) letter
σειρά (η) filch, flight, inning, line, range, rank, train, row, turn, sequence, series, set, string, succession, suit
κάρτα (η) card
πρόσωπο (το) face, person, character, party, personage, visage, puss, role pró-so-poe
μάθημα (το) course, lesson, class, subject máthima
δημοκρατία (η) democracy
μαθηματικά (η) mathematics/math
τηλεόραση (η) television
ομόνοια (η) concord, agreement between persons, group, etc.
καφενείο (το) cafe
αγόρι (το) the boy
κορίτσι (το) the girl
γιος (ο) son
κόρη (η) daughter
παππούς (ο) grandfather
γονείς (οι) the parents
αδέρφια (τα) siblings
δουλειά (η) job, work, business, serfdom, servitude, slavery do-leah
καλοριφέρ (το) heater kalorifér
δώρα (τα) gifts
γενέθλια (τα) birthday
μπουκάλι bottle boukáli
πρεσβεία embassy
χασάπη butcher
σελίδα (στην) page
άσκηση (στην) exercise
κατηχητικό σκολείο (το) Sunday School katīchītiko scholeío
παιδοτορός (ο) playground paythotoros
επανάληψη (η) repetition, replay epanálipsi
ψάρι (το) fish psari
βουνό (στο) mountain
πρακτική (η) practice
τρύπα (μια) hole, cavity, hole in the wall, dive, window treepa
κολάν (το) leggings
κολιέ (το) necklace
λογαριασμός (το), λογαριασμό (τον) the check / the bill logariasmó
μονή (η) cloister, monastery, nunnery, abbey
σκυλάκι μου my dog skilaki moo
πίνακας (ο) painting pea-nakas
καθρέπτης (ο) mirror kathréhptes
φόρεμα (το) dress forema
ντουλάπα (η) wardrobe doulápa
ύφασμα (το) fabric yfasma
κάλθυμμα (το) covering, cover, lid, wrap, wrapping, shroud kálima
κοστουμια (η) costumes kostoumia
μωρό της her baby moró tease
αμερικανικό ποδόφαιρο (το) american football amerikaniko pothófayro
δωρεά (μια), δωρεάν (η) a donation, free of charge doreah
χρώμα (το) color chrōma
αρχεία (τα) files arheoh
εμβόλια (τα) vaccines emvōlia
ρούχα (τα) the clothes roúha
επιβεβαίωση (η) confirmation epivevaíōsi
μάφινς (τα) muffins mafeens
ψαράς (ο) ψάρι (το) the fisherman the fish psaras psari
ώρα hour ora
κύριε, κύριος (ο) gentleman (Mr). keerie
υπεραγορά (το) supermarket, superstore eepear-agorá
πλοίο (ένα) βάρκας (μιας) a boat pleao, varkas
κήπο (το) garden keepo
βραδινό (το) supper, dinner vradino
πολυκατοικία (η) apartment building, condominium, block of flats polykatoikía
ταράστα (η) terrace terásta
κότες και αυγά hens and eggs kótes kay afgá
κατσκίκα (η) κατσίκες (τα) goat/goats katsika, katsikes
πρωί (το) in the morning
μεσημέρι (το) in the afternoon (noon - 4ish)
απογευμα (το) in the afternoon (4/5-8 summer)
βράδυ (το) in the evening
λεπτό (το), λεπτά (τα) minute, minutes lepto, lepta
επιστροφή (η) return, refund επιστροφί
διάλειμμα break thialeema
ησυχία silence, quiet ísycha
χρόνο (το) time chróno
Created by: f86inAthens
Popular Greek sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards