Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mounce BBG

All of Mounce's BBG Vocab

GreekEnglish
Ἀβραάμ, ὁ Abraham
ἄγγελος, -ή, -όν messenger, angel
ἀμήν verily, truly, amen, so let it be
ἄνθρωπος, -ου, ὁ man, mankind, person, people, humankind, human being
ἀπόστολος, -ου, ὁ apostle, envoy, messenger
Γαλιλαία, -ας, ἡ Galilee
γραφή, -η̑ς, ἡ writing, Scripture
Δαυίδ, ὁ David
δόξα, -ης, ἡ glory, majesty, fame
ἐγώ I
ἔσχατος, -η, -ον last
ζωή, -η̑ς, ἡ life
θεός, -ου̑, ὁ God, god
καί and, even, also, namely
καρδία, -ας, ἡ heart
κόσμος, -ου, ὁ world, universe, humankind
λόγος, -ου, ὁ word, Word, statement, message
Παῦλος, -ου, ὁ Paul
Πέτρος, -ου, ὁ Peter
Πιλᾶτος, -ου, ὁ Pilate
πνεῦμα, -ατος, τό spirit, Spirit, wind, breath, inner life
προφήτης, -ου, ὁ prophet
σάββατον, -ου, τό Sabbath, week
Σίμων, -ωνος, ὁ Simon
φωνή, -η̑ς, ἡ sound, noise, voice
Χριστός, -ου̑, ὁ Christ, Anointed One, Messiah
ἀγάπη, -ης, ἡ love
ἄλλος, -ή, -όν other, another
αὐτός, -ή, -ό he, she, it; him/her/itself; same
βασιλεία, -ας, ἡ kingdom
δέ but, and
εἰμί I am, exist, live, am present
ἐν dative: in, on, among
ἔργον, -ου, τό work, deed, action
ἐστίν he/she/it is
ἦν he/she/it was
καιρός, -ου̑, ὀ (appointed) time, season
νῦν adverb: now; verb: (the) present
ὁ, ἡ, τό the
ὅτι that, since, because
οὐ, οὐκ, οὐχ not
ὥρα, -ας, ἡ hour, moment, occasion
ἁμαρτία, -ας, ἡ sin
ἀρχή, -η̑ς, ἡ beginning, ruler
γάρ for, then
εἶ you are
εἶπεν he/she/it said
εἰς accusative: into, in, among
εἰσι(ν) they are
ἐξουσία, -ας, ἡ authority, power
εὐαγγέλιον, -ου, τό good news, Gospel
Ἰησοῦς, -ου, ὁ Jesus, Joshua
κύριος, -ου, ὁ Lord, lord, master, sir
μή not, lest
οὐρανός, -ου̑, ὁ heaven, sky
οὗτος, αὕτη, του̑το singular: this; he, she, it; plural: these; they
σύ you (singular)
υἱός, -ου̑, ὁ son, descendant
ὥστε therefore, so that
ἀλλά but, yet, except
ἀπό genitive: (away) from
διά genitive: through; accusative: on account of
ἐκ, ἐξ genitive: from, out of
ἡμέρα, -ας, ἡ day
θάλασσα, -ης, ἡ sea
θάνατος, -ου, ὁ death
ἵνα in order that, that
Ἰωάννης, -ου, ὁ John
λέγω I say, speak
μετά genitive: with; accusative: after
οἰκία, -ας, ἡ house, home
οἶκος, -ου, ὁ house, home
ὄχλος, -ου, ὁ crowd, multitude
παρά genitive: from; dative: beside, in the presence of; accusative: alongside of
παραβολή, -η̑ς, ἡ parable
πρός accusative: to, towards, with
ὑπό genitive: by; accusative: under
ἀγαθός, -ή, -όν good, useful
ἀγαπητός, -ή, -όν beloved
αἰώνιος, -ον eternal
ἀλλήλων one another
ἀπεκρίθη he/she/it answered
δοῦλος, -ου, ὁ slave, servant
ἐάν if, when
ἐμός, ἐμή, ἐμόν my, mine
ἐντολή, -η̑ς, ἡ commandment
καθώς as, even as
κακός, -ή, -όν bad, evil
μου my
νεκρός, -ά, -όν adjective: dead; noun: dead body, corpse
πιστός, -ή, -όν faithful, believing
πονηρός, -ά, -όν evil, bad
πρῶτος, -η, -ον first, earlier
τρίτος, -η, -ον third
ἅγιος, -ία, -ιον adjective: holy; plural noun: saints
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ man, male, husband
εἰ if
εἷς, μία, ἓν one
ἤδη now, already
ὄνομα, -ματος, τό name, reputation
πᾶς, πα̑σα, πα̑ν singular: each, every; plural: all
πατήρ, πατρός, ὁ father
περί genitive: concerning, about; accusative: around
πίστις, πίστεως, ἡ faith, belief
σάρξ, σαρκός, ἡ flesh, body
σύν dative: with
σῶμα, -ματος, τό body
τέκνον, -ου, τό child, descendant
τις, τι someone/thing, certain one/thing, anyone/thing
τίς, τί who? what? which? why?
ὕδωρ, ὕδατος, τό water
φῶς, φωτός, τό light
χάρις, χάριτος, ἡ grace, favor, kindness
ἀδελφός, -ου̑, ὁ brother
ἄν would, ever
εἰ μή if not
ἐκκλησία, -ας, ἡ a church, assembly, congregation
ἔξω adverb: without; preposition (genitive): outside
ἐπί (ἐπ', ἐφ') genitive: on, over, when; dative: on the basis of, at; accusative: on, to, against
ἡμεῖς we
θέλημα, -ματος, τό will, desire
ἴδε See! Behold!
ἰδού See! Behold!
καλός, -ή, -όν beautiful, good
μήτηρ, μητρός, ἡ mother
οὐδέ and not, not even, neither, nor
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν no one, none, nothing
ὑμεῖς you (plural)
ὧδε here
αἰών, -ω̑νος, ὁ age, eternity
διδάσκαλος, -ου, ὁ teacher
εὐθύς immediately
ἕως conjunction: until; genitive: as far as
μαθητής, -ου̑, ὁ disciple
μέν on the one hand, indeed
μηδείς, μηδεμία, μηδέν no one/thing
μόνος, -η, -ον alone, only
ὅπως how, that, in order that
ὅσος, -η, -ον as great as, as many as
οὖν therefore, then, accordingly
ὀφθαλμός, -ου̑, ὁ eye, sight
πάλιν again
πούς, ποδός, ὁ foot
ὑπέρ genitive: in behalf of; accusative: above
γυνή, γυναικός, ἡ woman, wife
δικαιοσύνη, -ης, ἡ righteousness
δώδεκα twelve
ἑαυτοῦ, -η̑ς, -ου̑ singular: of himself/herself/itself; plural: of themselves
ἐκεῖνος, -η, -ο singular: that man/woman/thing; plural: those men/women/things
ἐλπίς, -ίδος, ἡ hope, expectation
or
κἀγώ and I, but I
μακάριος, -ια, -ιον blessed, happy
μέγας, μεγάλη, μέγα large, great
πόλις, -εως, ἡ city
πολύς, πολλή, πολύ singular: much; plural: many; adverb: often
πῶς how?
σημεῖον, -ου, τό sign, miracle
ἀλήθεια, -ας, ἡ truth
εἰρήνη, -ης, ἡ peace
ἐνώπιον genitive: before
ἐπαγγελία, -ας, ἡ promise
ἑπτά seven
θρόνος, -ου, ὁ a throne
Ἱεροuσαλήμ, ἡ Jerusalem
κατά genitive: down from, against; accusative: according to, throughout, during
κεφαλή, -η̑ς, ἡ head
ὁδός, -ου̑, ἡ way, road, journey, conduct
ὅς, ἥ, ὅ who, whom
ὅτε when
οὕτως thus, so, in this manner
πλοῖον, -ου, τό boat
ῥῆμα, -ματος, τό word, saying
τε and (so), so
χείρ, χειρός, ἡ hand, arm, finger
ψυχή, -η̑ς, ἡ soul, life, self
ἀκούω I hear, learn, obey, understand
βλέπω I see, look at
ἔχω I have, hold
λύω I loose, untie, destroy
νόμος, -ου, ὁ law, principle
ὅπου where
πιστεύω I believe, have faith (in), trust
πρόσωπον, -ου, τό face, appearance
τότε then, thereafter
τυφλός, -ή, -όν blind
χαρά, -α̑ς, ἡ joy, delight
ἀγαπάω I love, cherish
δαιμόνιον, -ου, τό demon
ζητέω I seek, desire, try to obtain
καλέω I call, name, invite
λαλέω I speak, say
οἶδα I know, understand
ὅταν whenever
πλείων, πλει̑ον larger, more
πληρόω I fill, complete, fulfill
ποιέω I do, make
τηρέω I keep, guard, observe
ἀποκρίνομαι I answer
δεῖ it is necessary
δύναμαι I am able, am powerful
ἔρχομαι I come, go
νύξ, νυκτός, ἡ night
ὅστις, ἥτις, ὅτι whoever, whichever, whatever
πορεύομαι I go, proceed, live
συνάγω I gather together, invite
τόπος, -ου, ὁ place, location
ὡς as, like, when, that, how, about
βασιλεύς, -έως, ὁ king
γεννάω I beget, give birth to, produce
ζάω I live
Ἰουδαία, -ας, ἡ Judea
Ἰουδαῖος, -αία, -αι̑ον adjective: Jewish; noun: Jew
Ἰσραήλ, ὁ Israel
καρπός, -ου̑, ὁ fruit, crop, result
μείζων, -ον greater
ὅλος, -η, -ον adjective: whole, complete; adverb: entirely
προσκυνέω I worship
αἴρω I raise, take up, take away
ἀποκτείνω I kill
ἀποστέλλω I send (away)
βαπτίζω I baptize, dip, immerse
γινώσκω I know, come to know, realize, learn
γλῶσσα, -ης, ἡ tongue, language
ἐγείρω I raise up, wake
ἐκβάλλω I cast out, send out
ἐκεῖ there, in that place
κρίνω I judge, decide, prefer
λαός, -ου̑, ὁ people, crowd
μένω I remain, live
ὁράω I see, notice, experience
σοφία, -ας, ἡ wisdom
στόμα, -ατος, τό mouth
σῴζω I save, deliver, rescue
ἀκολουθέω I follow, accompany
διδάσκω I teach
ἐπερωτάω I ask (for), question, demand of
ἐρωτάω I ask, request, entreat
θέλω I will, wish, desire, enjoy
περιπατέω I walk (around), live
συναγωγή, -η̑ς, ἡ synagogue, meeting
Φαρισαῖος, -ου, ὁ Pharisee
χρόνος, -ου, ὁ time
ἀποθνῄσκω I die, am about to die, am freed from
ἄρτος, -ου, ὁ bread, loaf, food
βάλλω I throw
γῆ, γη̑ς, ἡ earth, land, region, humanity
γίνομαι I become, am, exist, am born, am created
εἰσέρχομαι I come in(to), go in(to), enter
ἐξέρχομαι I go out
ἔτι still, yet, even
εὑρίσκω I find
λαμβάνω I take, receive
οὔτε and not, neither, nor
προσέρχομαι I come/go to
προσεύχομαι I pray
πῦρ, πυ̑ρος, τό fire
ἀπέρχομαι I depart
ἄρχω active: I rule; middle: I begin
γράφω I write
διό therefore, for this reason
δοξάζω I praise, honor, glorify
δύναμις, -εως, ἡ power, miracle
κηρύσσω I proclaim, preach
πίνω I drink
ἄγω I lead, bring, arrest
αἷμα, -ατος, τό blood
ἕκαστος, -η, -ον each, every
ἱμάτιον, -ου, τό garment, cloak
ὄρος, ὄρους, τό mountain, hill
ὑπάγω I depart
φοβέομαι I fear
χαίρω I rejoice
αἰτέω I ask, demand
μᾶλλον more, rather
μαρτυρέω I bear witness, testify
ἀναβαίνω I go up, come up
ἀρχιερεύς, -έως, ὁ high priest, chief priest
δεξιός, -ιά, -ιόν right
δύο two
ἕτερος, -α, -ον other, another, different
εὐαγγελίζω I bring good news, preach
θεωρέω I look at, behold
Ἱεροσόλυμα, τά or ἡ Jerusalem
κάθημαι I sit (down), live
καταβαίνω I go down, come down
οὗ where
παρακαλέω I call, urge, exhort, comfort
πείθω I persuade
τρεῖς, τρία three
ἀσπάζομαι I greet, salute
γραμματεύς, -έως, ὁ scribe
ἐφή He/she/it was saying; he/she/it said
ἱερόν, -ου̑, τό temple
κράζω I cry out, call out
οὐχί not
παιδίον, -ου, τό child, infant
σπείρω I sow
φέρω I carry, bear, produce
ἐσθίω I eat
δέχομαι I take, receive
δοκέω I think, seem
πέμπω I send
μηδέ but not, nor, not even
πρεσβύτερος, -α, -ον elder
λίθος, -ου, ὁ stone
τοιοῦτος, -αύτη, -ου̑τον such, of such a kind
δίκαιος, -αία, -αιον right, just, righteous
μέλλω I am about to
ἀπόλλυμι active: I destroy, kill; middle: I perish, die
ἀπολύω I release
εἴτε if, whether
δίδωμι I give (out), entrust, give back, put
ἔθνος, -ους, τό nation, the Gentiles (plural)
λοιπός, -ή, -όν adjective: remaining; noun: (the) rest; adverb: for the rest, henceforth
Μωϋσῆς, -έως, ὁ Moses
παραδίδωμι I entrust, hand over, betray
πίπτω I fall
ὑπάρχω I am, exist
ἀνίστημι intransitive: I rise, get up; transitive: I raise
ἀνοίγω I open
ἀφίημι I let go, leave, permit
δείκνυμι I show, explain
ἴδιος, -α, -ον one's own
ἵστημι intransitive: I stand; transitive: I cause to stand
μέσος, -η, -ον middle, in the midst
τίθημι I put, place
φημί I say, affirm
ἄχρι Prep (gen): until, as far as; conj: until
ἄρα then, therefore
ἔτος, -ους, τό year
παραλαμβἀνω I receive, take, take along
φανερὀω I reveal, make known
χπεία, -ας, ἡ need
ἀποδίδωμι I pay, give back; middle: I sell
ἔμπροσθεν gen: in front of, before
ἒρημος, -ον adj: deserted, desolate; noun: desert, wilderness
Created by: forbes2000
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards