Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Inn- og utvandring

Kapittel 5 "Stein på stein"

QuestionAnswer
Hva er «innvandring»? Det samme som immigrasjon, og forteller om det å flytte til et nytt land.
Hva er «utvandring»? Det samme som emigrasjon, og forteller om det å flytte fra et land.
Hva betyr «befolkningen» i et land? Det er det samme som antall innbyggere i landet.
Hva betyr «en homogen befolkning»? Det betyr at innbyggerne i landet er ganske like hverandre.
Hva betyr «en heterogen befolkning»? Det betyr at innbyggerne i landet er ganske ulike hverandre.
Hva er «en minoritetsgruppe»? Det er en gruppe mennesker som utgjør et mindretall i samfunnet.
Hva er «oppholdstillatelse»? Det er en tillatelse eller godkjenning fra myndighetene om at man kan få bli i landet.
Hva er «en pensjonist»? Det er en person som har sluttet å arbeide på grunn av høy alder.
Hva betyr «å søke om asyl»? Personer som er forfulgt eller utsatt for fare i hjemlandet kan søke om beskyttelse i et land de flykter til.
Hva er «familiegjenforening»? Det betyr at ektefellen til en person som allerede har oppholdstillatelse og barn under 18 år, også kan få opphold i Norge, slik at familien kan bo sammen.
Hvor utvandret mange nordmenn fra 1846-1932? Mange nordmenn utvandret til USA i den perioden.
Hvor mange prosent av befolkningen i Norge var innvandrere i 1920? 2,8% av befolkningen var innvandrere i 1920.
Hvor mange prosent av befolkningen i Norge var innvandrere i 2013? Ca.13% av befolkningen var innvandrere i 2013.
Hva er de viktigste årsakene til innvandring? Behov for utenlandsk arbeidskraft, krig, vold, forfølgelse og fattigdom.
I hvilket tiår økte innvandringen til Norge kraftig, og fra hvilke land kom innvandrerne? På 1960-tallet kom det mange innvandrere fra vestlige land.
Hvor kom det økte antallet innvandrere fra på 1970-tallet, og fra hvilket land kom det spesielt mange? Det kom et økt antall innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på 1970-tallet, og det kom spesielt mange fra Pakistan.
Hva er EU , og er Norge medlem i unionen? Den europeiske union (EU) er en politisk og økonomisk samarbeidsorganisasjon. Fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital ("de fire friheter") er organisasjonens grunnprinsipp. Norge er ikke medlem i EU.
Hva er EØS? Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.
Hva er EFTA? EFTA, European Free Trade Association, Det europeiske frihandelsforbund, er en europeisk økonomisk samarbeidsorganisasjon som består av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.
Created by: Ingertveitskole