Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mat og helse

QuestionAnswer
Hva anbefaler Helsedirektoratet at vi bør spise mer av? Mye frukt, grønnsaker, fisk og grove kornprodukter.
Hva kan BMI fortelle oss? Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Den forteller om en person er over- eller undervektig eller normalvektig.
Hva er livsstilssykdommer? En livsstilssykdom er en sykdom som skyldes måten man lever på. Hjerte- og karsykdommer, diabetes og enkelte kreftformer er eksempler på livsstilsykdommer. Forskere mener at disse sykdommen kan skyldes et dårlig kosthold og for lite fysisk aktivitet.
Hva er "livsstil"? Livsstil betyr måten du velger å leve på.
Hva er psykiske faktorer når vi snakker om helse? • at du har det godt med deg selv • at du trives sammen med venner • at du trives på skolen eller på jobben din • at du har det bra med familien din
Hva er fysiske faktorer når vi snakker om helse? • at du er ikke er syk • at du ikke er overvektig • at du ikke er røyker
Hva er god helse? God helse handler om mye mer enn ikke å være syk. God helse handler også om å ha det bra på alle måter. Vi kan si at god helse er et samspill mellom fysiske og psykiske faktorer.
Hva anbefaler Helsedirektoratet at vi bør spise mindre av? Rødt kjøtt, salt og sukker er matvarer de mener vi burde spise mindre av.
Hva betyr "overvektig"? At man veier for mye i forhold til normalvekten.
Hva innebærer et variert kosthold? Et variert kosthold innebærer mye frukt, grønnsaker, fisk og grove kornprodukter.
Hva betyr "kostholdsråd"? Råd om hva vi bør spise og ikke spise for å holde oss sunne og friske.
Hva betyr "ferdigprodusert mat"? Mat som er laget ferdig før du kjøper den, slik at det tar kort tid å tilberede den.
Hva er en "matrett"? Det vi spiser til lunsj og middag. Noen ganger spiser vi flere retter, både forrett, hovedrett og dessert.
Hva betyr "gjennomsnitt"? Gjennomsnittet betyr middelverdien av noe. Hvis A spiser 12 kilo sukker i året og B spiser 8 kilo, spiser de i gjennomsnitt 10 kg hver i året. (12+8=20, 20:2=10)
Hva betyr " å holde seg i form"? Det betyr at vi er fysisk aktive og prøver å spise sunt for å unngå helseplager.
Hva betyr "å slanke seg"? Det betyr å spise mindre og/eller sunnere og /eller drive med fysisk aktivitet for å gå ned i vekt .
Hva er "forbruk"? Det vi bruker eller konsumerer av for eksempel sukker, salt og andre ting. Vi kan ha et høyt eller et lavt forbruk.
Created by: Ingertveitskole