Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

På gång 8

2 Koll på hoppyerna

QuestionAnswer
fika, fikar, fikade mennä
passaa, passar, passade sopia
nu nyt
en trumlektion, -lektionen rumputunti
i morgon huomenna
Ring mig... Soita minulle...
Ska vi gå och fika? Mennäänkö kahville?
efter jälkeen
en skola, skolan, skolor, skolorna koulu
Vi hörs! Soitellaan!
På keféet Kahvilassa
göra, gör, gjorde tehdä
i lördags viime lauantaina
sova, sover, sov nukkua
nästan hela dagen melkein koko päivän
må, mår, mådde voida
inte riktigt bra ei kovin hyvin
Vad tråkigt! Sepä ikävää!
ringa, ringer, ringde soittaa
vid sextiden kuuden aikoihin
gå, går, gick på bio mennä elokuviin
Och du? Entä sinä?
Jag var hemma. Olin kotona.
vara, är, var olla
se, ser, såg på tv katsoa tv:tä
i söndags viime sunnuntaina
spela, spelar, spelade pelata
innebandy salibandy
Javisst... Ai niin...
ha, har,hadde olla jollakin
en match, matchen, matcher, matcherna ottelu, matsi
en hämtpizza, -pizzan, -pizzor, -pizzorna noutopizza
igår eilen
mot jotakin vastaan
möta, möter, mötte kohdata
Vi vann med 11-7 Voitimme 11-7
vinna, vinner, vann voittaa
Grattis! Onnea!
ett mål, målet, mål, målen maali
fixa, fixar, fixade tehdä, korjata
få, får, fick saada
några fina passningar joitakin hienoja säätöjä
passa, passar, passade syöttää
vår nya spelare meidän uusi pelaajamme
en spelare, spelaren, spelare, spelarna pelaaja
en kille, killen, killar, killarna poika
börja, börjar, började alkaa
träna, tränar, tränade treenata
med kanssa
vårt lag meidän joukkueemme
ett lag, laget, lag, lagen joukkue
i augusti elokuussa
Vilken tur att... Mikä onni, että...
komma, kommer, kom tulla
till er klubb teidän seuraanne
er, ert, era teidän
en klubb, klubben, klubbar, klubbarna seura, kerho
verkligen todellakin
jättebra tosi hyvin
riktig, rigtigt, riktiga oikein
ett fynd, fyndet, fynd, fynden löytö
Created by: carita