Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ТЕСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

I год

QuestionAnswer
Меѓу какви атоми се јавува јонска врска? ____________ и неметал Метал
Што се одава од еден атом на друг во јонска врска? електрон
Атоми со електрични полнежи се викаат__________ јони
Атомите со позитивен и негативен електричен полнеж се ______________ привлекуваат
Електроните што ги одава металот се викаат_________________ електрони валентни
Супстанци со струготини на легури се ___________ материјали аморфни
Минимум 75 тежински проценти на железо, кобалт или никел е составот на __________ материјали аморфни
За изработување на течнокристален дисплеј и екрани се користат течните _______________ кристали
Производ од една реакција на полимеризација е _____________ Полимер
Кристалните тела кои се наоѓаат помеѓу металите и изолаторите се_______________________ полупроводници
Постојат 2 типа на полупроводници Н-тип и E-тип НЕ
Супстанци во тврда агрегатна состојба со правилна внатрешна форма се _______________ кристали
Видови кристали се монокристали и___________________ поликристали
Кристали кои имаат правилен распоред на атомите и правилна геометриска форма се ____________________ поликристали
Поликристалите се среќаваат во форма на _____________________ зрна
Кристали со правилен распоред на атоми и правилна геометриска форма се викаат _____________________ Монокристали
Со ист правилен распоред на атомите во целиот волумен на анализираното тело се карактеризираат ___________________ Монокристали
Монокристалите се користат за ________________ камења Скапоцени
Што се образува при ковалентната врска? Молекули
Агрегатна состојба Хемиски врски Составни честички Големина на забранета енергетска зона Магнетни особини Се критериуми според кои се врши поделба на _________________материјали електротехнички
Електротехничките материјали можат да се појават во следниве ________________состојби Цврста Течна Гасовита Плазма агрегатни
Најзначајна агрегатна состојба во електротехниката е ______________ состојба цврста
Видови кристални неовршености се: точкасти, линиски, рамнински и _______________________ волуменски
Неправилности кои опфаќаат атоми по должина на кристалот се ____________________ несовршености Линиски
Created by: panevak