Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Cill ainmhí / planda

na ceallaí ainmhí agus na ceallaí planda

TermDefinition
Fíochán (tissues) Grúpa cealla le feidhm áirithe.
Cill Balla Clúdach laidir mórthiompeall cealla plandaí
Iaidín An ruaim (dye) a chuirtear ar cealla planda chun iad a soléiriú faoin micreascóip
Réadlionsaí Na 3 phriomh lionsaí a mbíonn ar an micreascóp
Stáitse Cuirtear an sleamhnán ar seo ar an píosa seo don mhicreascóp
Clóraplastaí Na structúirí bheaga glasa i gciteaphlasma cealla na plandaí amháin.
Meitalín Gorm An ruaim (dye) a chuirtear ar cealla ainmhí chun iad a soléiriú faoin micreascóip
Cill Scannán An clúdach a mbíonn mórthimpeall cill ainmhí
Núicléas An lár-ionad cumhachta ina bhfuil an DNA
Citeaplasma An leacht/glóthach a fhaightear sna chealla
Folúisín Mór  Structúirí a fhaightear I cealla an planda don stóráil substáintí
Clúdglaoine Cuirtear é seo ar an sleamhnán, go mall chun cosc a cur le bolgíní
Micreascóip Fearas/treallamh a déanann formhéadú (magnifying) ar substáintí bheaga (m.sh. na Cealla)
Created by: divinelydivine