Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Caimileirí

stór focail ar an scéal Caimiléirí

TermDefinition
Diarmaid was a good student Ba dhalta maith é Diarmaid
Maxi was a bully Ba bhulaí é Maxi
Maxi had a reputation Bhí clú ar Mhaxi
Diarmaid was afraid of Maxi Bhí eagla ar Dhiarmaid roimh Mhaxi
Boarding school scoil chónaithe
School days Laethanta scoile
We see bullying in this story Feicimid bulaíocht sa scéal seo
Maxi used threatening behaviour with Diarmaid D'úsáid Maxi iompar bagrach le Diarmaid
He demanded the paper from Diarmaid D'éiligh sé an páipéar ó Dhiarmaid
Diarmaid was very nervous Bhí Diarmaid an-neirbhíseach
He gave the paper to Maxi Thug sé an páipéar do Mhaxi
Maxi copied the exam word for word Chóipeál sé an scrúdú focal ar fhocal
Diarmaid did a lot of study Rinne Diarmaid a lán staidéar
Maxi did not study at all Ní dhearna Maxi aon staidéir
Diarmaid was prepared for the exam Bhí Diarmail ullamh don scrúdú
He was a diligent student Ba dhalta díograiseach é
Maxi was a wild rascal Ba rógaire fiáin é
Diarmaid wanted to get a good school report Bhí tuairisc mhaith scoile ag teastáil uaidh
He worried about the exams Bhí imní air roimh na scrúduithe
We see the pressure of exams in the story Feicimid brú na scrúdaithe sa scéal seo
Diarmaid was also afraid of the priests Bhí eagla ar Dhiarmaid roimh na sagairt freisin
He started sweating Thosaigh sé ag cur allais
He had goosebumps on his skin Bhí goiríní gé ar a chraiceann aige
They were in a dilemma Bhí said I gcruachás
Maxi thought of a plan Smaoinigh Maxi ar phlean
They did the exam again using the textbooks Rinne said an scrúdú arís ag úsáid na téascleabhair
They broke into the teachers room Bhris siad isteach sa seomra an mhúinteora
Maxi found the first scripts D'aimsigh Maxi na scripteanna
He did a swap with the scripts Rinne sé malairt leis na scripteanna
Maxi felt no worry or fear Níor mhothaigh Maxi aon imní nó eagla
He was fearless Bhí sé neamheaglach
He bought Diarmaid a meal as a reward Cheannaigh sé béile do Dhiarmaid mar duais
In the end, Diarmaid got 87 percent and Maxi got 91 percent Sa deireadh, fuair Diarmaid 87 faoin gcéad agus fuair Maxi 91 faoin gcéad
Fear is the strongest emotion in this story Is é eagla an mothúchán is láidre sa scéal seo
Bullying is the strongest theme in this story Is é bulaíocht an téama is láidre sa scéal seo
Created by: Ms O' C