Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

הפרדה והשבה

למידה למבחן

TermDefinition
מנאן פולימר של מנוז
עובי חיידק גרם שלילי 1.5-2 nm
עובי חיידק גרם חיובי 15-20 nm
עובי ממוצע של שמר 70 nm
מרכיבי דופן חיידקי פפטידוגליקאן קשרי ביטא 1 ל-4 (M ו- N) יחסית קלים לשבירה ובניהם קשרי צילוב.
מרכיבי דופן שמרי שרשראות גלוקאן קשרי ביטא 1ל-3 או ל-6. הקשר 1 ל-6 יותר קשה לשבירה. בנוסף שרשראות מנאן.
מרכיבי דופן פטריה גלוקאנים מעורבים, שריג גליקופרוטאין, שכבה חלבונית, שכבה פנימית כיטינית (הכי קשה לשבירה).
גודל תא אנימלי 10-20 מיקרון
הרכב תא אנימלי אין דופן. ממברנה דקה- כולסטרול ופוספוליפידים הנשברים בקלות.
בדיקת שיעור שבירה על ידי מדד ישיר עם מיקרוסקופ וצביעה או מדד עקיף בעזרת חומרים שיצאו מהתא.
משמעות K בקינטיקת שבירה ככל שהוא גדול יותר כך קצב שבירה גבוה יותר ויותר קל לשבור את התאים. הכי גבוה אצל תאים אנימלים.
קויטציה כליאה של בועות אוויר
משמעות האות M במרכיבי הדופן n acetylmuramic acid
משמעות האות N במרכיבי הדופן n acetyl glucosamine
סוניקציה הפעלת גלי קול בתדרים נמוכים ולפרקי זמן קצרים- יצירת לחץ מקומי גבוה. מתאים לסקלה מעבדתית- עד 5 ליטר אחר כך כבר יקר מדי.
תנאים דרושים לסוניקציה תמיסה לא צמיגית מדי, גלי קול 15-300 וואט ו10-50 kHz. בדרך כלל גם קירור.
טחנת כדורים מיכל אופקי עם מוט ועליו רוטור ודיסקיות. מהירות סיבוב גבוהה וכדוריות מסייעות בטלטול ובחישה. סקלה תעשייתית עד 100 ליטר לשעה. טמפרטורה מקסימלית 35 מע"צ.
מהירות סיבוב בטחנת כדורים 1000-1400 סל"ד
תכונות כדורים לטחנה קוטר 0.5-3 מילימטר למניעת ציפה או שקיעה, עשוי מזכוכית/קרמיקה או פלסטיק שהם חומרים אנרטים.
שיעור מילוי הכדורים בטחנת כדורים 80-85% כדי שיהיה מספיק מקום למרק ועדיין לקבל שבירה מקסימלית.
פרמטרים המשפעים על פעולת טחנת כדורים גודל הכדור, צורת הסעת הכדורים, ריכוז הכדורים, טמפרטורה, סוג מאיץ וסוג התאים שעוברים שבירה.
פרמטר שלא משפיע על השבירה בטחנת הכדורים מהירות הסיבוב- מהווה רק השפעה מינורית.
מודל CSTR מודל עבור טחנת כדורים בנפח גדול עבורה מקדם הקצב משתנה עם קצב ההזנה ולכן קשה להניח שמדובר בתגובה מסדר ראשון. הפתרון הוא לדמות את התהליך לסדרה של ריאקטורים המחוברים בטור.
מהמגן לחץ גבוה מעבר תאים דרך נחיר בלחץ גבוה. מתאים לנפחים גדולים מאוד- תעשייתי.
מנגנוני שבירה במהמגן לחץ גבוה מכה ע"י ראש המהמגן, גזירה כתוצאה מזרימה מהירה של הנוזל וקויטציה כתוצאה מלחץ.
תנאים להימגון בלחץ גבוה 300-1000 atm (אצל חיידקים ושמרים בדר"כ 500)
הימגון מעבדתי עבור נפח קטן- המהמגן נכנס לתוך כוס מרק בלחץ אטמוספרי. שבירה כתוצאה ממעבר המרק בראש המהמגן ומעבר התמיסה דרך החרירים.
שיטות כימיות לשבירת תאים חומצות ובסיסים, חומרים פעילי שטח, חומרים כאוטרופים
שיטות ביולוגיות לשבירת תאים קישוש, ליזוזימים, אנטיביוטיקות
שיטות פיזיקליות לשבירת תאים הקפאה- הפשרה, אוסמוליזה, ייבוש, תרמוליזיס
קישוש אוטוליזה: גורמים לתא להזדקן על-ידי כך שמונעים ממנו חמצן ומזון. כתוצאה מכך התא מתחיל לשחרר אנזימים שתפקידם לפרק תאים מתים.
שבירה בעזרת ליזוזימים הוספה מלאכותית של אנזימים מפרקי דופן.
תרמוליזיס פירוק על-ידי חימום. ישנם שני פרמטרים שמשפיעים על יעילות התהליך: סוג החיידק ושלב הגידול שלו.
שבירה בעזרת אוסמוליזה פיצוץ תאים על-ידי חשיפתם ללחץ אוסמוטי גדול.
חוק דרסי חוק לזרימה דרך מצע נקבובי- לפיו ככל שהמרק צמיג יותר, כך הוא יותר קשה לסינון.
Hagen-Poisseuille חוק לזרימה למינארית בקפילרה בהשפעת מפל לחצים-משוואה המתארת את מהירות הזרימה של המרק דרך קפילרה.
Kozney קצב סינון דרך עוגה. משוואה זו לוקחת בחשבון לראשונה את התנאים הסגוליים של העוגה והעובי שלה.
מיקרופלטרציה מתאים לסינון של חיידקים, שמרים, שברי תאים ואברונים.
אולטרפלטרציה מתאים להפרדה ברזולוציה גבוה יותר של חלקיקים בעלי קוטר קטן כגון פפטידים, וירוסים ופירוגנים.
אוסמוזה הפוכה מאפשרת הפרדה של יונים וסוכרים, ריכוך מים. מתאימה רק למרקים עם ריכוז מוצקים נמוך מאוד.
תוף סינון רציף, קנה מידה גדול. הממברנה על גלגל תומך, צינור באמצע ובעזרת וקום הנוזל נמשך אליו. סכין מגרדת את העוגה המצטברת. לחץ אטמוספרי.
אחוז מוצקים בתוף סינון 15-20 אחוז
מסנן לחץ ממברנות עם מסגרת מצופפות ביחד. ממלאים מרק בלחץ- סינון נורמלי. לאחר סינון מוציאים את העוגה שהצטברה במרווחים.
אחוז מוצקים במסנן לחץ 1-5 %
hollow fiber cartridge מדובר במיכל שבתוכו צינורות דקים שתפוסים בחלקו העליון. המרק נכנס ועובר סינון לחללים המתנקזים לפתח אחד. הזרימה החוצה נובעת כתוצאה מהלחץ.
Plate and frame device/spiral cartridge המרק מוזרם במקביל למשטחים של ממברנות המונחות זו על גבי זו. לצורך תמיכה בממברנות יש רשתות ביניהן.
פקטור Z פי כמה גדולה התאוצה הצנטריפוגלית המופעלת בצנטריפוגה ביחס לתאוצת הכובד.
פרמטרים המשפעים על הפרדה בצנטריפוגה משקל סגולי, גודל החלקיק ומהירות סיבוב הצנטריפוגה.
צנטריפוגה אוגרת מנתית משמשת לניקוי אמולסיות ותחליבים. תהליך קצר , מנתי וזול יחסית. 1-5% מוצקים.
צנטריפוגה פורקת בלחץ תרכיז עם nozzle מוצק שוקע בדפנות ויוצא דרך פתחים צרים. צריך לעצור מדי פעם לנקות משקעים כדי שלא יחסמו את הפתחים. רציפה. עד 20% מוצקים.
צנטריפוגה פורקת מוצקים מעת לעת עם תעלות צירים צנטריפוגה הידראולית. בנויה כסיר ומכסה. אחת לכמה זמן המכסה נפתח ומזרימים מים בלחץ הידראולי לשטיפת המוצקים החוצה. רציפה. אחוז מוצקים 30-35%.
צנטריפוגה טורבולנטית מיכל אנכי מאורך. מרק נכנס בתחתית- משקעים מצטברים על הדפנות. עושה הפרדה בין משקלים סגוליים שונים בעזרת טבעת צפיפויות. מתאים לנפח גדול, רציף. עד 1% מוצקים.
DECANTER מיכל ארוך אופקי שיש בו מנוע המסובב חילזון בכיוון ההפוך לצנטריפוגה. משקע מצטבר על הדפנות החילזון מגרד אותו תוך כדי התהליך החוצה. רציפה, תעשייתית. אחוז מוצקים 80%.
תהליכי שיקוע העזרות בחומרים שונים שמשפיעים על המסיסות של החומר כגון: מלחים, ממסים ופולימרים. גם טמפרטורה עשויה להיות גורם.
מאפייני תהליך שיקוע משקע לא גבישי, ריכוז תוצר 0.1-5% אחרת השיקוע מסיבי מדי, יש צוך בשלב הפרדה בין המשקע לנוזל (צנטריפוגה או סינון).
דרכים לשיקוע חלבונים הוספת מלחים,הוספת ממס גרוע, שינוי טמפרטורה, שינויי pH, הוספת פולימרים.
דרך לשקע חומצות גרעין הוספת סולפט לתמיסה.
דרך לשקע חומצות אורגניות שיקוע על ידי שינוי - - pH או קבלת מלח קשה תמס באמצעות הוספת בסיס.
דרך לשקע פוליסכרידים תוספת כוהל(נדיף) הוא מייבש (עושה דה הידרציה).
הגורמים המשפיעים ביותר על שיקוע חלבונים אינטרקציות הידרופוביות וכוחות אלקטרוסטטים.
שיקולים בבחירת מלח לשיקוע כמה שפחות מלח לצד יעילות מרבית, מסיסות המלח, טמפרטורה, כושר הטרסה, משקלן הסגולי של התמיסות המרוכזות, השפעת הpH.
מסיסות הדדית מוגבלת ממס שהוא בעל איזשהי מסיסות במים כדי שכן תהיה אינטראקציה מסוימת, אבל שבסוף התהליך הפאזות ייפרדו.
נוסחת פרויינדליך קשר אמפירי לתיאור איזותרמת ספיחה שנכון רק לריכוזים נמוכים, מצב ש"מ וטמפ' קבועה.
Created by: shani weiner