Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sexologi

TermDefinition
Zygote Befrugtet æg
Donorbørn børn som er blevet til efter ægsortering med henblik på at de kan donere stamceller til en syg søskende.
Doubletest test af de to proteiner PAPP-A og beta-HCG i blodprøve fra den gravide kvinde i 8. uge, de kan indikere om fostret har Downs syndrom.
Downs syndrom mennesker der er født med tre kopier af kromosom 21, har nogle karakteristiske træk der samlet kaldes for _____
Fertilitet frugtbarhed, evne til at få børn.
Fertilitetsbehandling kunstig befrugtning
Fertilt frugtbart
FSH overordnet kønshormon. Produceres i hypofysen. Stimulerer ægmodning hos kvinder og sædcelledannelse hos mænd.
Genom en kønscelles samlede arvemateriale. Hos mennesker i alt 23 kromosomer.
HCG hormon der produceres af fosterceller. Nødvendigt for bevarelsen af det gule legeme i starten af graviditeten.
Hormon signalmolekyle der produceres af særlige celler i kroppen. Transporteres med blodet til deres målceller der påvirkes til en bestemt reaktion.
Kønscelle en ____ er enten en ægcelle eller en sædcelle. I genetik er ____ ofte beskrevet ved de alleller i de undersøgte gener, som de giver videre.
Kønshormon østrogen og progesteron hos kvinder, testosteron hos mænd. Hormoner er signalmolekyler der transporteres med blodet til deres målceller der påvirkes til en bestemt reaktion.
Leydigceller celler i testiklerne der producerer testosteron
LH overordnet kønshormon. Produceres i hypofysen. Udløser ægløsning hos kvinder og produktion af testosteron hos mænd
Nakkefoldsscaning fosterundersøgelse vha. ultralyd hvor ___ måles. Fortykket ___ er indikation på Downs syndrom.
Negativ feedback hormonel reguleringsmekanisme hvor produktionen af et stof reguleres af koncentrationen af det pågældende stof. Ved for stor produktion bremses produktionen og omvendt.
Pattedyr alle dyr der har det til fælles at de producerer mælk, har pels og er varmblodede
PGD præimplantationsdiagnostik. Undersøgelse af et befrugtet æg for bestemte arvelige sygdomme før det sættes op i kvindens livmor.
Progesteron kvindeligt kønshormon. Produceres i det gule legeme i æggestokkene. Sikrer at det befrugtede æg kan sætte sig fast i livmorslimhinden.
Sekundære kønskarakterer bygningstræk der er karakteristiske for enten mænd eller kvinder, fx skægvækst hos mænd.
Sertolicelle celle i de snoede sædrør der beskytter og giver næring til sædcellerne under disses udvikling. Producerer et testosteronbindende protein
Steril ude af stand til at få levedygtigt afkom
Steriliseret gjort ufrugtbar ved overskæring af sæd- eller æggeledere
Testiklerne hanlige primære kønsorganer. Her produceres sædcellerne
Bitestiklerne Her modnes og opbevares sædcellerne
Testosteron mandligt kønshormon. Nødvendigt for de mandlige kønskarakterer og for produktionen af sædceller
Ægcelle haploid kønscelle der produceres af det hunlige køn
Æggestokkene hunlige primære kønsorganer. Her produceres æggene
Ægsortering udvælgelse af et befugtet æg på 8-celle-stadiet ud fra en analyse af arvemassen i en af de 8 celler – typisk i forbindelse mistanke om en alvorlig arvelig sygdom
Østrogen kvindeligt kønshormon. Nødvendigt for de kvindelige kønskarakterer og for regulering af menstruationscyklus
Created by: biologimks