Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sexologi

TermDefinition
Zygote Befrugtet æg
Donorbørn børn som er blevet til efter ægsortering med henblik på at de kan donere stamceller til en syg søskende.
Doubletest test af de to proteiner PAPP-A og beta-HCG i blodprøve fra den gravide kvinde i 8. uge, de kan indikere om fostret har Downs syndrom.
Downs syndrom mennesker der er født med tre kopier af kromosom 21, har nogle karakteristiske træk der samlet kaldes for _____
Fertilitet frugtbarhed, evne til at få børn.
Fertilitetsbehandling kunstig befrugtning
Fertilt frugtbart
FSH overordnet kønshormon. Produceres i hypofysen. Stimulerer ægmodning hos kvinder og sædcelledannelse hos mænd.
Genom en kønscelles samlede arvemateriale. Hos mennesker i alt 23 kromosomer.
HCG hormon der produceres af fosterceller. Nødvendigt for bevarelsen af det gule legeme i starten af graviditeten.
Hormon signalmolekyle der produceres af særlige celler i kroppen. Transporteres med blodet til deres målceller der påvirkes til en bestemt reaktion.
Kønscelle en ____ er enten en ægcelle eller en sædcelle. I genetik er ____ ofte beskrevet ved de alleller i de undersøgte gener, som de giver videre.
Kønshormon østrogen og progesteron hos kvinder, testosteron hos mænd. Hormoner er signalmolekyler der transporteres med blodet til deres målceller der påvirkes til en bestemt reaktion.
Leydigceller celler i testiklerne der producerer testosteron
LH overordnet kønshormon. Produceres i hypofysen. Udløser ægløsning hos kvinder og produktion af testosteron hos mænd
Nakkefoldsscaning fosterundersøgelse vha. ultralyd hvor ___ måles. Fortykket ___ er indikation på Downs syndrom.
Negativ feedback hormonel reguleringsmekanisme hvor produktionen af et stof reguleres af koncentrationen af det pågældende stof. Ved for stor produktion bremses produktionen og omvendt.
Pattedyr alle dyr der har det til fælles at de producerer mælk, har pels og er varmblodede
PGD præimplantationsdiagnostik. Undersøgelse af et befrugtet æg for bestemte arvelige sygdomme før det sættes op i kvindens livmor.
Progesteron kvindeligt kønshormon. Produceres i det gule legeme i æggestokkene. Sikrer at det befrugtede æg kan sætte sig fast i livmorslimhinden.
Sekundære kønskarakterer bygningstræk der er karakteristiske for enten mænd eller kvinder, fx skægvækst hos mænd.
Sertolicelle celle i de snoede sædrør der beskytter og giver næring til sædcellerne under disses udvikling. Producerer et testosteronbindende protein
Steril ude af stand til at få levedygtigt afkom
Steriliseret gjort ufrugtbar ved overskæring af sæd- eller æggeledere
Testiklerne hanlige primære kønsorganer. Her produceres sædcellerne
Bitestiklerne Her modnes og opbevares sædcellerne
Testosteron mandligt kønshormon. Nødvendigt for de mandlige kønskarakterer og for produktionen af sædceller
Ægcelle haploid kønscelle der produceres af det hunlige køn
Æggestokkene hunlige primære kønsorganer. Her produceres æggene
Ægsortering udvælgelse af et befugtet æg på 8-celle-stadiet ud fra en analyse af arvemassen i en af de 8 celler – typisk i forbindelse mistanke om en alvorlig arvelig sygdom
Østrogen kvindeligt kønshormon. Nødvendigt for de kvindelige kønskarakterer og for regulering af menstruationscyklus
Created by: biologimks
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards