Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

музика

новаторство в музичному мистецтві

QuestionAnswer
світська лірична пісня афроамериканців сумного,елегійного змісту блюз
жанр музичної вистави або музичного фільму,основу якого складають спів і хореографічні номери мюзикл
театралізована вистава із сюжетом,дійовими особами,декораціями.Музику в стилі рок виконують гурт і оркестр окремо і разом рок-опера
музика створена з використанням електронних музичних інструментів і технологій електронна музика
хоровий жанр,духовнв пісні-гімни афроамериканців спірічуел
стильовий різновид джазу,поєднання жанрів легкої та симфонічної музики симфоджаз
популярна французька музика, у якій виявляються особливі ритміки французької мови шансон
захід розважального ,постановочного характеру, який відбувається перед публікою шоу
жанр сучасної музики,твори якого легко сприймає та розуміє масовий слухач поп-музика
група, яка вперше записила свій спільний альбом з оперною зіркою Монсерат Кабальє Queen
напрям рок-музики,для якого характерні сюрреалестичні образи,блюзові інтонації та використанняи звукових і світлових ефектів псіходелічний рок
інструментальна п єса,яка складається з різних мелодій,популярних мотивів оперет, пісень,опер попурі
слиль музикування,гармонічні факрурні зміни,створювання музики під час її виконання імпровізація
Created by: rita korniyenko