Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Teknik ingilizce

Pamela Edis

QuestionAnswer
seldom nadiren
soil toprak
structure yapı
skeleton karkas
scientist bilim adamı
stopper tıkaç
shore kıyı
simple basit
side kenar
show göstermek
stationary sabit
smilarly benzer şekilde
slim kaymak
substance madde
smooth pürüzsüz
still hala
site saniye
scratch çizmek
strength mukavemet
to stay kalmak
state hal
sledge kızak
Sliding friction kayma sürtünmesi
slightly biraz
set up olusmak
set donmak
steam buhar
there fore buyüzden
upper üst
turn dönmek
undesirable istenmiyen
transmission iletim
under altında
tensilestrength gerilim direnci
vaccum boşluk
type tip
value değer
tension çekme
straight düz
transport nakletmek
way bakım
sphere küre
thickness kalınlık
whole tüm
sing işaret
to move hareket etmek
wheel tekerlek
stone taş
taste tat
width genişlik
steel çelik
term terim
well knov iyi bilinen
surface yüzey
travel gitmek
way yöntem
soon kısasüresonra
through içinden
worst en kötü
solition çözelti
thin ince
walk yürümek
structure yapı
together beraber
work able işlenebilirlik
space uzay
thesame aynı
wear aşınma
such as gibi
touch değmek
weight ağırlık
stress gerilme
twise ikikere
wawe dalga
spring yay
thing şey
wood tahta
sand kum
tin kalay
withstand dayanmak
stone taş
up yukarı
wire tel
stretch germek
usually çoğunlukla
quickly hızlı bir şekilde
needle ibre
pull çekmek
remove kaldırmak
need gerekmek
purpose amaç
require gerekmek
now şimdi
principle ilke
rod çubuk
next of yanında
phenomenon olay
remain kalmak
never asla
result sonuç
narrow dar
powerplant elektrik santrali
rotary döner
neighbor komşu
probably muhtemelen
roll yuvarlanma
to make yapmak
pound yuvarlak
reduce azaltmak
manufacture yapım
pole kutup
relly gerçekten
mallaable dövülebilirlik
produce meydana getirme
motion hareket
painted boyalı
roling friction yuvarlanma sürtünmesi
many birçok
place yer
resist direnmek
magnet mıknatıs
pull çekmek
realize anlamak
most çoğu
put koymak
rapidly hızla
manage becermek
pump pompalamak
rare nadir
mixture karışım
pour dökmek
rust paslanmak
melt erimek
paving yol döşeme
masure ölçmek
piece parça
rainforced concrete betonarme
mold kalıp
often sıksık
to move hareket etmek
orijinal özgün
react reaksyona girmek
malleabilty dövülebilirlik
observe gözlemek
related ilişkili olma
motionless hareketsiz
outside dışında
rightangel dik açı
major ana
observation gözlem
price fiyat
mass kütle
occur meydana gelmek
pure saf
more than dan fazla
other diğer
pressure basınç
letter harf
optain elde etmek
proportional orantılı
load yük
object cisim
powder toz
support desteklemek
lustre parlaklık
over üzerinde
possible mümkün
speed hız
long uzun
on the left solunda
property özellik
sour ekşi
lifetime ömür
on the right sağında
product çarpım
several birkaç
law kanun
opposite karşıt
resistance direnç
like gibi
obtuse angel geniş açı
perpendicularly dik olarak
return dönmek
lump parça
necessary gerekli
pool havuz
rotate dönmek
limestone kireç
notice farketmek
provide sağlamak
reaction tepki
ball bearing rulman
completely tamamen
device aygıt
great büyük
body cisim
clean temizlemek
development gelişim
glass cam
bond bağ, ilişki
cause sebep olmak
during esnasında
fracture çatlamak
become olmak
cool soğutmak
divide bölme
freeze donmak
form oluşmak
both her iki
carefulluy dikkatlice
discover bulmak
far from uzak
bridge köprü
certain belirli
depend of bağlı olmak
fixed sabit
building bina
contanc temas
drop düşmek
fast hızlı
behind arkasında
compass pusula
diffuse yayılmak
flow akış
between arasında
change dönüşmek
different farklı
flend alan
box kutu
column sütun
dam baraj
fixwd sabit
all over heryerde
cover kaplamak
diameter çap
fill dolmak
accelerate hızlanmak
consist of ibret olmak
to conduct iletmek
description tanım
add katmak
expand genleşmek
frequently ekseriyet
acceleration ivme
contain içermek
to call demek
external dış
about yaklaşık
common çok bilinen
cast iron dökme demir
extrmely son derece
any. herhangi
coin madeni para
conductivity iletkenlik
expensive pahalı
amount miktar
concrete beton
current akım
equilibriun denge
almost hemenhemen
connect bağlamak
cost maliyet
ekstra fazla
ability yetenek
constant sabit
exist var olmak
alone tekbaşına
crush ezmek
coatoftarnish karma tabakası
equal eşit
act on etkilemek
care dikkat
cail demek
easily kolayca
action etki
clay kil
convert dönüştürmek
to determine saptamak
away from dan uzağı
crust kabuk
crest tepe
density yoğunluk
among arasında
cone koni
coefficient katsayı
dense yoğun
area alan
circle daire
crack çatlamak
down aşağı
affect etkilemek
beam kiriş
close to yakın
die kalıp
around etrafında
brass pirinç
change yük
direction yön
another başka
balance dengelemek
circuit devre
distance uzaklık
alloy alaşım
boat sandal
coil bobin
above üstünde
bend bükmek
component bileşen
driwing belt tahrik
at the battom altında
best en iyi
composition bileşim
ductility sönüklük
at the top üstünde
basic temel
combination birleşme
definite belli
brake fren
decompose çürümek
acuta angel dar açı
biam kiriş
compound kimyasal bileşim
dry kuru
grint öğütmek
give vermek
gradually yavaşca
gravitation çekim kuvveti
generate üretmek
heavy ağır
hardness sertlik
hammer çekiç
hallow boş
hamisphere yan küre
hold tutmak
in the middle of ortasında
in fact gerçekten
instructions talimat
independent bağımsız
inversely ters
in front of önünde
important önemli
invert ters çevirmek
inertia eylemsizlik
insulate yalıtmak
inside içinde
kind çeşit
know bilmek
keep korumak
lead kurşun
located bulunmak
leave terketmek
lubricate yağlamak
less than dan az
let bırakmak
Created by: akfylcn