Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

"Формулы літаратуры"

беларуская літаратура

QuestionAnswer
(...) імкнуўся прымірыць паэта і аскета. У сваіх вершах ён спалучаў прыемнае з карысным, павучальнае з займальным. Невыпадкова такія назвы ягоных паэтычных зборнікаў: "Абед душэўны", "Вячэра душэўная". Сімяон Полацкі
(...) мог стаць паэтам, гатовы быў бегаць ваўкалакам і лётаць коршакам, каб не стаць жаўнерам, але ўрэшце ... пасябраваў са сталлю і молатам, выкаваў жырандолю для касцёла. Паўлюк Багрым
Героі (...) увесь час некуды ідуць: праз вайну, праз гісторыю. Шлях - эта неадменны вобраз (...) прозы. Куды вядзе Шлях? Пра гэта скажа сваёй назвай ... кніга майстра: "Доўгая дарога дадому". Васіль Быкаў
(...), як і ягоны папярэднік Бернард Шоу, марыў пра даўгалецце і сваю мару спраўдзіў двойчы - напісаўшы "Брама неўміручасці" і пражыўшы 94 гады. Кандрат Крапіва
(...) здзейсніў для беларускай літаратуры тое, што Вальтэр Скот для англійскай, Аляксандр Дзюма для французскай, Генрык Сянкевіч для польскай: ён белетрызаваў і рамантызаваў беларускую гісторыю. Уладзімір Караткевіч
А. Вярцінскі прысвяціў ёй верш "Крылатасць". Вядзьмак Лысагорскі параўноўваў з ластаўкай і казаў, што яна ірвецца ўвысь, гэтае "Палесся мілае дзіця"... Яўгенія Янішчыц
Created by: Nona_silyuk