Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

an córas díleá

cgnm

QuestionAnswer
Cén chuid den córas díleá a dhéanan ionsú ar bia díleáite isteach ssa córas fola? an stéig beag
Céard a dhéanan an t-asafagas? crapann na meatáin sa asafagas an bia agus brúann sé é síos go dtí an goile
Cén feidhim atá ag an córas díleá Déanan sé díleá fisiceach agus ceimiceach agus iosaíonn sé bia díleáite isteach sa córas fola
Cád as a thagan an sú paincréasach? An paincréas
Céard a dhéanan an goile? Díleá fisiceach agus ceimiceach
Cnas a dhéanan an goile díleá fisiceach? crapann sé an bia leis na meatáin
Conas a dhéanan sé díleá ceimiceach? Tá aigéad hidreaclórach sa goile
Céard é an céad céim sa córas díleá? Bia a thógáil isteach sa choirp
Céard é an darna céim? An bia a briseadh isteach píosaí beaga go lóir le chuir isteach sa córas fola
Céard é an tríú céim? Bia a chur isteach sa fuil
Céard é an ceathrú céim? Bia nach bhfuil ag teastail a chur amach as an gcorp
Ainmigh na ceithre céim sin Ionghábháil, díleá, ionsú, eisligean
Céard a ceanglaíonn an béal go dtí an goile? an asafagas
Céard é an chúid dearnach den córas díleá? An t-anas
Céard a dhéanan sé? Scaoileann sé amach bia nach uasáidtear sa choirp
Cén áit a stóráiltear bia nach uasáidtear roimh scaoiltear amach as n choirp é an stéig mhór
Céard a dhéanan na fiacla? brisean said síos an bia ina bpíosaí go fisiceach
Cén Ait a sheoiltear an bia isteach sa córas fola? An stéig beag
Céard é amaláis? nuair a n-athraítear stairse go maltós
Céard é maltós? Cinneal siúcra
Created by: aisling1