Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Героі

беларуская літаратура

QuestionAnswer
Чалавек ён быў рахманы, Гарэлкі ў губы ён ня браў, Затое ў ласцы быў у пана - Яго пан дужа шанаваў. Тарас. "Тарас на Парнасе". К. Вераніцын
Сама яна даволі рослая, і ранняя праца выраўняла яе, твар абветрыўся, рукі папрутчэлі і паходка стала цвёрдай. Асмугласць ляжала на яе шчоках, і босыя ногі не баяліся ржэўя. Волечка Нявада. "Пошукі будучыні. К. Чорны
Ён вельмі сярдзіты, − бо адзін вус калом угору стаў. Кручкоў. "Пінская шляхта". В. Дунін-Марцінкевіч
Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак, а вось ужо, глядзіце - у самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй! Калі толькі вырасла! Ганна. "Людзі на балоце". І. Мележ
Маленькая жанчына, такая худая, што здавалася, пад коўдрай - пустата. А на падушцы спакутаваны твар з яркімі прыкметамі яе хваробы: крыху збляклая ўжо сінюшнасць губ, крылляў носа. А шчокі заружавелі. Хвалюецца. І вочы... Якія вочы! І як яны глядзяць! Зося. "Сэрца на далоні". І. Шамякін
Гэта быў хлапчук асобны. У яго вачах жывых Думка нейкая бліскала, Утаропіцца, глядзіць, І на губках смех, бывала, Заблукае, задрыжыць Сымонка. "Сымон-музыка. Я. Колас
Як маліны, яе губкі, А твар, як лілея, Як дзве зоркі, яе вочы, Гляне - свет яснее Бандароўна. "Бандароўна". Я. Купала
У свае васямнаццаць год ён быў поўны высокіх мараў і надзей, без гонару і зазнайства лічыў, што ён чалавек цікавы і апрануты для студэнта прыстойна. Пятро Шапятовіч. "Непаўторная вясна". І. Шамякін
Сказаць, што васілёчак, дык фарба ў ім адна, Сказаць, што ты лілея, - сцюдзёная ж яна. Александрына. П. Броўка
Гэта быў адзін з майстроў вялікіх... А па клічцы проста Багароб. Люцыян Таполя. М. Танк
Бледны, без шапкі на лысіне, аброслы сівеючай шчэццю. Толькі бяскроўныя губы перасмыкаліся, як ад нязбытнага жадання гаварыць. Пячнік. "Memento mori". Я. Брыль
Такой непрыемнай асобы мне яшчэ не даводзілася бачыць. Маленькая ростам, худзенькая, танюткая, як галінка, з амаль неразвітымі клубамі і ўбогімі грудзямі, з блакітнымі жылкамі на шыі і руках. Надзея Яноўская. "Дзікае паляванне караля Стаха". У. Караткевіч
Горды, моцны птах. Яго звычаі - арліныя, Яго ўцехі - сакаліныя. Страцім-лебедзь. М. Багдановіч
Маленькі, жвавы і нейкі калючы дзядок. Усё ў яго вострае: і барада, і плечы, і локці, і калені, і нос. Гастрыт. "Вечар". А. Дудараў
«Вучоны» – у акулярах, высокі баец. Фішар. "Жураўліны крык". В. Быкаў
Але хоць сілу меў такую, - Нікому крыўды не рабіў, - Натуру меў ён залатую, Як бы ягнём, патульны быў. Машэка. "Магіла льва". Я. Купала
Стройная і досыць прыгожая дзяўчынка. Адзеўшыся ў недарагую крамніну, але чысценька; без хусткі - у валасах колькі грабеньчыкаў. Паўлінка. Я. Купала
Невыдумная світка - убор на плячах, Барада, як снег белы - такая, Незвычайны агонь у задумных вачах, На каленях ляглі гуслі-баі. Гусляр. "Курган". Я. Купала
У чорных суконных вопратках з бліскучымі гузікамі, - якраз асэсар! Праўда, калі маці кінулася да яго абдымаць і цалаваць, дык ён засаромеўся крыху і адсунуўся ўбок.. Лаўрук. "На каляды к сыну". З. Бядуля
Created by: Nona_silyuk