Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Genetik åk 9

TermDefinition
GENETIK Ärftlighetslära
ARVSMASSA Består av jättemolekyler som kallas DNA = ca 3 miljarder baspar
DNA 2-3 meter långa molekyler i form av spiralformad stege som ligger tätt ihoppackad i cellkärnan. Här finns vårt arvsanlag. DeoxiriboNukleinSyra (Syra = Acid på engelska)
KVÄVEBAS Pinnarna i DNA-stegen
BASPAR Kvävebaserna som sitter ihop i par. Cytosin och Guanin & Adenin och Tymin
GEN Ett speciellt avsnitt av DNA som innehåller information om hur cellen ska bilda ett visst protein. Det finns ca 22 000 gener
PROTEIN Byggstenar i kroppen. Uppbyggda av aminosyror
KROMOSOMER Det finns 46 st i kroppscellerna, 23 från mamma och 23 från pappa = 23 kromosompar
KÖNSKROMOSOMER Det 23:e kromosomparet. X- och Y-kromosomer. Tjejer har XX och killar har XY
AMINOSYROR Proteiners byggstenar.Det finns 20 olika, 8 är essentiella (livsnödvändiga som vi får i oss via kosten) och 12 som kroppen kan tillverka själv.
KÖNSCELLER Spermier och ägg. De har bara 23 kromosomer.
TVÅÄGGSTVILLINGAR Två ägg lossnar samtidigt från äggstockarna och befruktas av varsin spermie. De kan ha olika kön och är inte mer genetiskt lika varandra än andra syskon.
ENÄGGSTVILLINGAR Bildas genom att ett befruktat ägg av en slump delas upp i två halvor och båda utvecklas till färdiga foster. Genetiska kopior men kan få olika egenskaper beroende på miljön. Lika som bär. Alltid samma kön
KORSNINGSSCHEMA Ett verktyg att visa hur egenskaper beror å olika gener
DOMINANTA GENER Starka gener som alltid "slår igenom"
RECESSIVA GENER Även kallat vikande gener.. Icke dominanta gener som ger efter för de dominanta generna.
MUTATION Förändringar i arvsmassan som inte kan repareras och som blir bestående. Sker vid ungefär vart 10:e celldelning. Orsakas av yttre faktorer som solljus, radioaktiv strålning och cigarettrök.
KÖNSBUNDET ARV Om ett vikande sjukdomsanlag sitter på X-kromosomen kan den orsaka tex blödarsjuka och färgblindhet. Drabbar oftast killar då tjejer har en reserv X-kromosom
GMO Genmodifierade organismer
GENTEKNIK Innebär att man "klipper ut och klistrar in" önskade gener i nya organismer och ger på så sätt organismen en egenskap man vill ha.
Created by: lottawiberg