Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruština

Slovíčka 11. lekce

ČeskyРусский
letiště аэропорт
bazén бассейн
budoucí, příští будущий
Maďar венгр
Maďarka венгерка
neděle воскресенье
setkání, schůzka встреча
úterý вторник
domluvit se договориться
dodneška, dosud до сих пор
zapisovat записывать
počítač компьютер
je třeba надо
není možné, nelze, nedá se нельзя
je třeba нужно
odložit отложить
holič, kadeřník парикмахер
partner партнёр
obchodní partner деловой партнёр
po после
navrhnout предложить
přijeli, přijet прибыли, приехать
minulý прошлый
pátek пятница
rozvrh, program расписание
volný свободный
středa среда
sobota суббота
přítel, kamarád товарищ
večeře ужин
lekce, vyučovací hodina урок
stačit, stihnout успеть
hodina час
čtvrtek четверг
druhý второй
Německo Германия
snídat завтракать
zahraniční заграничный
cizí, zahraniční иностранный
Ital итальянец
obchod магазин
napsat написать
v noci ночью
obvykle обычно
aktovka портфель
výsledek результат
román роман
také тоже
večeřet ужинать
učit se учиться
jazyk, řeč язык
Created by: VencaDanek