Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruština

Slovíčka 12. lekce

ČeskyAnswer
podnikatel бизнесмен, -a
náhle, vtom, najednou вдруг
ovládat (co) владет
vzpomenout si (na co) вспомнить
dále дальше
skutečně, opravdu действительно
cizí (jazyk) иностранный
bohužel к сожалению
líný ленивый
lépe лучше
jakýkoliv, každý любой
mnohem намного
německý немецкий
je nutno, je třeba необходимо
obracet se (na koho), oslovovat (koho) обращаться
komunikovat, domlouvat se обьясняться
řeknětě!, vypravujte! расскажите
mateřský jazyk, mateřština родной язык
příhoda, případ случай
stalo se случилось
nejdřív сначала
dozvědět se узнать
usmívat se улыбаться
učit se учить
naučit se (co, čemu) выучить
učit se учиться
naučit se (co, čemu) выучиться
francouzský французский
Švýcar швейцарец
Rakousko Австрия
Anglie Англия
být nemocen, stonat болеть
Maďarsko Венгрия
Německo Германия
mnohem гораздо
dlouho, dlouze долго
časopis журнал
zabývat se (čím), učit se (co) заниматься
Španělsko Испания
španělský испанский
italský итальянский
když, až, kdy когда
červenat se краснеть
zčervenat, začervenat se покраснеть
pomalu медленно
konečně наконец
naopak, opačně наоборот
trochu, málo немного
několik несколько
píseň песня
maďarsky по-венгерски
Polsko Польша
rozumíte?, je to jasné? понятно
příčina причина
náhodou случайно
být pokládán (za koho) считаться
tloustnout толстеть
ztloustnout потолстеть
umět, znát уметь
hubnout худеть
zhubnout похудеть
Švýcarsko Швейцария
Created by: VencaDanek