Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruština

Slovíčka 12. lekce

ČeskyAnswer
podnikatel бизнесмен, -a
náhle, vtom, najednou вдруг
ovládat (co) владет
vzpomenout si (na co) вспомнить
dále дальше
skutečně, opravdu действительно
cizí (jazyk) иностранный
bohužel к сожалению
líný ленивый
lépe лучше
jakýkoliv, každý любой
mnohem намного
německý немецкий
je nutno, je třeba необходимо
obracet se (na koho), oslovovat (koho) обращаться
komunikovat, domlouvat se обьясняться
řeknětě!, vypravujte! расскажите
mateřský jazyk, mateřština родной язык
příhoda, případ случай
stalo se случилось
nejdřív сначала
dozvědět se узнать
usmívat se улыбаться
učit se учить
naučit se (co, čemu) выучить
učit se учиться
naučit se (co, čemu) выучиться
francouzský французский
Švýcar швейцарец
Rakousko Австрия
Anglie Англия
být nemocen, stonat болеть
Maďarsko Венгрия
Německo Германия
mnohem гораздо
dlouho, dlouze долго
časopis журнал
zabývat se (čím), učit se (co) заниматься
Španělsko Испания
španělský испанский
italský итальянский
když, až, kdy когда
červenat se краснеть
zčervenat, začervenat se покраснеть
pomalu медленно
konečně наконец
naopak, opačně наоборот
trochu, málo немного
několik несколько
píseň песня
maďarsky по-венгерски
Polsko Польша
rozumíte?, je to jasné? понятно
příčina причина
náhodou случайно
být pokládán (za koho) считаться
tloustnout толстеть
ztloustnout потолстеть
umět, znát уметь
hubnout худеть
zhubnout похудеть
Švýcarsko Швейцария
Created by: VencaDanek
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards