Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Evolutionen

Olika termer om evolution

TermDefinition
Biologi Läran om livet. Handlar om allt som är levande
Organism Samlingsnamn för alla levande varelser
DNA Kemiska ämnen som våra arvsanlag består av
Klorofyll Ett grönt färgämne i växtceller
Fotosyntes När celler fångar in solenergi och tillverkar glukos och syre
Cellandning När energi frigörs genom förbränning av glukosen från fotosyntesen
Ozon Ett skyddande skikt i atmosfären som bildades från syre
Prokaryoter Encelliga organismer utan cellkärna
Eukaryoter Organismer med en eller flera komplexa celler med cellkärna som är avgränsad av ett cellmembran
Big Bang Händelsen när universum skapades. Detta skedde för 13.7 miljarder år sedan.
Urcell Den första cellen. Den hade ett skyddande skal, membran. Ingen cellkärna. Denna typ av cell kunde med hjälp av DNA föröka sig genom celldelning. Den liknar vår tids bakterier.
Jorden skapades Detta skedde för ca 4,6 miljarder år sen strax efter solens bildande.
Haven bildades För ca 4 miljarder år sen sjönk temperaturen på jorden. Den flytande lavan stelnade nu till sten och berg. Vattenångan (från kometerna som slog ner på jorden tidigare) kondenserade och föll ner i form av regn => haven bildades
Förutsättningar för liv på jorden nr 1 Kemiska ämnen i luften och havet var grunden till att livets enkla grundstenar kunde bildas
Förutsättningar för liv på jorden nr 2 Livsmoleykyler bildades och är enkla föregångare till DNA. De kunde göra kopior på sig själva
Förutsättningar för liv på jorden nr 3 Cellerna kunde hämta energi från sin omgivning
Förutsättningar för liv på jorden nr 4 Vattnet i haven var en förutsättning för att liv kunde uppstå på vår planet. Detta beror på att jorden ligger på perfekt avstånd från solen.
Äldsta spåren av liv 3,5 miljarder år gamla
Vissa tidiga celler började så småningom innehålla klorofyll Dessa celler kunde fånga solenergi och tillverka glukos och syre = fotosyntesen föddes
Organismer lärde sig att andas syre Dessa organismer fick sin energi från förbränning av glukosen från fotosyntesen. Detta kallas cellandning och är fotosyntesen omvänt
Förutsättningar för liv på jorden nr 5 Ozonskiktet skyddar mot solens skadliga strålar = förutsättning för livet på land.
Föregångarna till dagens växt- och djurceller Dök upp för ca 2 miljarder år sen. Lite större än föregångarna. Har nu cellkärna med DNA. De har utvecklat specialiserade delar där cellandning sker och delar med klorofyll där fotosyntesen sker.
Föregångare till dagens växter Cellerna med klorofyll
Föregångare till dagens djur Cellerna utan klorofyll
Flercelliga organismer Flera celler hopslagna som samarbetar. De fanns för ca 600 miljoner år sen. De förökade sig sexuellt istället för genom celldelning.
Cellerna upptäcktes På 1600 talet då man hade mikroskop som var tillräckligt starka Så småningom kunde man även se cellens mindre delar, dess organeller
Växtcellen vs djurcellen - Större än djurcellen - Har en hård cellvägg - Har kloroplaster med klorofyll - Har cellsaftrum med vatten - Båda har cellmembran, mitokondrier och cellkärna
Carl von Linné Känd svensk biolog som levde på 1700 talet Sorterade växter och djur i olika grupper för att bringa ordning bland alla organismer
Art För att räknas till samma art måste individerna kunna få barn och barnbarn. Olika arter kan ibland få barn, men då blir avkommorna sterila och de kan därmed inte få barnbarn.
Created by: lottawiberg