Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

DT 3, kpl 2

QuestionAnswer
snart pian, kohta
hem kotiin
en favoritserie, favoritserien, favoritserier, favoritserierna suosikkisarja
om en stund hetken kuluttua
sätta sig, sätter sig, satte sig, satt sig istuutua
sätta på, sätter på, satte på, satt på laittaa päälle
en teve, teven, teveapparater, teveapparaterna televisio
vilken, vilket, vilka mikä, mitkä
en kanal, kanalen, kanaler, kanalerna kanava
visa, visar, visade, visat esittää, näyttää
Snutarna Kytät
Vad är det för en serie? Mikä sarja se on?
vad för en, vad för ett, vad för mikä, millainen
amerikansk, amerikanskt, amerikanska amerikkalainen
ibland joskus
kolla på, kollar på, kollade på, kollat på katsoa jotakin
förresten muuten
klara av, klarar av, klarade av, klarat av selvitä jostakin
inte än ei vielä
Ingen fara! Ei hätää!
textad, textat, textade tekstitetty
sluta, slutar, slutade, slutat loppua, lopettaa
sent myöhään
hinna, hinner, hann, hunnit ehtiä
bruka, brukar, brukade, brukat olla tapana
nog kyllä
nyheter, nyheterna uutiset
en naturdokumentär, naturdokumentären, naturdokumentärer, naturdokumentärerna luontodokumentti
tråkig, tråkigt, tråkiga tylsä, ikävä
fart, farten vauhti
spänning, spänningen jännitys
annars muuten
somna, somnar, somnade, somnat nukahtaa
missa, missar, missade, missat jäädä näkemättä, missata
halva puoli, puolet
ett program, programmet, program, programmen ohjelma
fantasi, fantasin fantasia, mielikuvitus
romantisk, romantiskt, romantiska romanttinen
en komedi, komedin, komedier, komedierna komedia
speciellt erityisesti
fatta, fattar, fattade, fattat tajuta, käsittää
en dejt, dejten, dejter, dejterna treffit
plötsligt yhtäkkiä
gråta, gråter, grät, gråtit itkeä
silloin, sitten
trösta, tröstar, tröstade, tröstat lohduttaa
snacka, snackar, snackar, snackat jutella
en film, filmen, filmer, filmerna elokuva
tecknade serier piirrossarjat
det bästa parasta
allra helst kaikkein mieluiten
Created by: hkar