Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekce 12

Učebnice ruština pro samouky

TermDefinition
бизнесмен podnikatel
вдрут náhle, vtom, najednou
владеть ovládat (co)
вспомнить vzpomenout si na co
дальше dále
действительно skutečně, opravdu
иностранный cizí
к сожалению bohužel
ленивый, (ая, ое, ые) líný
лучше lépe
любой, (ая, ое, ие) jakýkoliv, každý
намного mnohem
немецкий, (ая, ое, ие) německý
необходимо je nutno, je potřeba
обращаться, (аюсь, аешься) к кому obracet se (na koho), oslovovat (koho)
объясняться, (няюсь, няешься) komunikovat, domlouvat se
расскажите! řekněte! vypravujte!
родной язык mateřský jazyk, mateřština
случай příhoda, případ
случилось stalo se
сначала nejdřív
узнать dozvědět se
улыбаться usmívat se
учить učit se
выучить naučit se (co, čemu)
учиться učit se
научиться naučit se (co, čemu)
французский francouzský
швейцарец Švýcar
Австрия Rakousko
Англия Anglie
болеть být nemocen
Венгрия Maďarsko
Германия Německo
гораздо dlouho, dlouze
журнал časopis
заниматьcя zabývat se čím
Испания Španělsko
испанский španělský
итальянский italský
когда když; až; kdy
краснеть červenat se
покраснеть zčervenat, začervenat se
медленно pomalu
наконец konečně
наоборот naopak; opačně
немного trochu, málo
нецколько několik
песня píseň
по-венгерски maďarsky
Польша Polsko
понятно rozumíte? je to jasné?
причина příčina
случайно náhodou
считаться (кем) být pokládán (za koho)
толстеть tloustnout
потолстеть ztloustnout
уметь umět, znát
худеть hubnout
похудеть zhubnout
Швейцария Švýcarsko
Created by: 1831181856
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards