Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekce 12

Učebnice ruština pro samouky

TermDefinition
бизнесмен podnikatel
вдрут náhle, vtom, najednou
владеть ovládat (co)
вспомнить vzpomenout si na co
дальше dále
действительно skutečně, opravdu
иностранный cizí
к сожалению bohužel
ленивый, (ая, ое, ые) líný
лучше lépe
любой, (ая, ое, ие) jakýkoliv, každý
намного mnohem
немецкий, (ая, ое, ие) německý
необходимо je nutno, je potřeba
обращаться, (аюсь, аешься) к кому obracet se (na koho), oslovovat (koho)
объясняться, (няюсь, няешься) komunikovat, domlouvat se
расскажите! řekněte! vypravujte!
родной язык mateřský jazyk, mateřština
случай příhoda, případ
случилось stalo se
сначала nejdřív
узнать dozvědět se
улыбаться usmívat se
учить učit se
выучить naučit se (co, čemu)
учиться učit se
научиться naučit se (co, čemu)
французский francouzský
швейцарец Švýcar
Австрия Rakousko
Англия Anglie
болеть být nemocen
Венгрия Maďarsko
Германия Německo
гораздо dlouho, dlouze
журнал časopis
заниматьcя zabývat se čím
Испания Španělsko
испанский španělský
итальянский italský
когда když; až; kdy
краснеть červenat se
покраснеть zčervenat, začervenat se
медленно pomalu
наконец konečně
наоборот naopak; opačně
немного trochu, málo
нецколько několik
песня píseň
по-венгерски maďarsky
Польша Polsko
понятно rozumíte? je to jasné?
причина příčina
случайно náhodou
считаться (кем) být pokládán (za koho)
толстеть tloustnout
потолстеть ztloustnout
уметь umět, znát
худеть hubnout
похудеть zhubnout
Швейцария Švýcarsko
Created by: 1831181856