Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zeměpis

Asie

QuestionAnswer
Příklad nějakých nej? největší, nejlidnatější,...
Asi je světadíl největších .... i ... protikladů. přírodních, společenských
Rozloha Asie... 44,4 km2
Zaujímá... plochy pouště. téměř 1/3
.... světadíl světa. Největší
Leží celá na .... východní polokouli.
Spolu s Evropou tvoří.... Eurasii
Hranicí je .... pohoří Ural a řeka Emba
Arabský poloostrov je ... poloostrov na světě. největší
Nejvyšší hora je .... Mt. Everest
Vyjmenuj 10 řek. Ob, Chang Jiang, Mekong, Indus, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, Tigris, Syrdar'ja a Amudar'ja
Povrch-převažují... vysočiny
Střední část - ... vysoká pohoří
Himaláj je způsoben... podsouváním lit. desky indicko-australské pod euroasijskou.
Rozměry Himaláje 2500 km x 700km
Na světě je pouze ... hor nad 8000 m. n. m. 14
V Himaláji jich je ... 11
Mezi jednotlivými horskými pásmy se rozkládají rozlehlé ... a ... náhorní plošiny, pánve
Při jižním a ... pobřeží Asie se vytvoříily rozsáhlé.... východním, nížiny
Na S je podnebí ... arktické
K němu z jihu přiléhá rozsáhlá ... oblast s mírným podnebím
letní monzun z moře nad pevninu
zimní monzun z pevniny nad moře
Sever pokrývá... tundra
Na (viz. otázka předtím) navazuje ... tajga
Na (viz. otázka předtím) navazuje ... step
Na (viz. otázka předtím) navazuje ... polopoušť/ poušť
Na (viz. otázka předtím) navazuje ... trop. deštné lesy
Created by: 960103777375855
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards