Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zeměpis

Asie

QuestionAnswer
Příklad nějakých nej? největší, nejlidnatější,...
Asi je světadíl největších .... i ... protikladů. přírodních, společenských
Rozloha Asie... 44,4 km2
Zaujímá... plochy pouště. téměř 1/3
.... světadíl světa. Největší
Leží celá na .... východní polokouli.
Spolu s Evropou tvoří.... Eurasii
Hranicí je .... pohoří Ural a řeka Emba
Arabský poloostrov je ... poloostrov na světě. největší
Nejvyšší hora je .... Mt. Everest
Vyjmenuj 10 řek. Ob, Chang Jiang, Mekong, Indus, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, Tigris, Syrdar'ja a Amudar'ja
Povrch-převažují... vysočiny
Střední část - ... vysoká pohoří
Himaláj je způsoben... podsouváním lit. desky indicko-australské pod euroasijskou.
Rozměry Himaláje 2500 km x 700km
Na světě je pouze ... hor nad 8000 m. n. m. 14
V Himaláji jich je ... 11
Mezi jednotlivými horskými pásmy se rozkládají rozlehlé ... a ... náhorní plošiny, pánve
Při jižním a ... pobřeží Asie se vytvoříily rozsáhlé.... východním, nížiny
Na S je podnebí ... arktické
K němu z jihu přiléhá rozsáhlá ... oblast s mírným podnebím
letní monzun z moře nad pevninu
zimní monzun z pevniny nad moře
Sever pokrývá... tundra
Na (viz. otázka předtím) navazuje ... tajga
Na (viz. otázka předtím) navazuje ... step
Na (viz. otázka předtím) navazuje ... polopoušť/ poušť
Na (viz. otázka předtím) navazuje ... trop. deštné lesy
Created by: 960103777375855