Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruština

slovíčka 8. lekce

ČeskyРусский
ředitel директор
manželka жена
z из
inženýr, inženýrka инженер
strojní inženýr инженер-механик
ministerstvo; na ministerstvu министерство; в министерстве
národnost национальность
překladatel/překladatelka; tlumočník/tlumočnice переводчик/переводчица
seznámit (se) познакомить (ся)
povolání профессия
pracovat (kde) работать (где)
pracovat (jako kdo) работать (кем)
republika республика
ruský русский
Rus/Ruska русский/русская
Ukrajinec/Ukrajinka украинец/украинка
příjmení фамилия
Češka Чешка
český Чешский
adresa адрес
Američanka американка
Angličan/Angličanka англичанин/англичанка
večer (příslovce) вечером
noviny газета
dívka девушка
novinář/novinářka журналист/журналистка
jmenovat, nazývat звать (зову,зовёть)
cizinec/cizinka иностранец/иностранка
konstruktér конструктор
měnit, vyměňovat менять
manžel муж
Němec/Němka немец/немка
obědvat обедать
Polák/Polka поляк/полька
rozumět, chépat понимать
pošta почта
restaurace ресторан
rodiče родители
Slovák/Slovenka словак/словачка
učitel/učitelka учитель/учительница
Francouz/Francouzka француз/француженка
Jsem Rus. Jsem ruské národnosti. По национальности я русский
Jsem inženýr. По профессии я инженер
Pracuji v bance. Я работаю в банке.
Jsem/pracuji jako konstruktér. Я работаю конструктором.
Nerozumím vám. Я вас не понимаю.
My se ještě neznáme. Мы с вами ещё не знакомы.
Seznamte se. Давайте познакомимся
Dovolte, abych se představil. Разрешите представиться.
Jmenuji se Novák. Мояа фамилия Новак.
Jmenuji se/Říkají mi Pavel. Меня зовут Павел.
Mé jméno po otci je Pavel Andrejevič. Моё имя и отчество Павел Андреевич (Андреич).
Jak se jmenujete? (dotaz na příjmení) Как ваша фамилия?
Jak vám říkají/se jmenujete? (dotaz na křestní jméno a jméno po otci) Как вас зовут?
Jaké máte jméno po otci? А по отчеству?
Jaké je vaše jméno po otci? Как ваше отчество?
Těší mě.-Mě taky těší. Рад/а познакомимся.-И я рад/а.
Těší mě.-Mě taky těší. Очень приятно.-И мне приятно.
Tak jsme se seznámili./Těší mě. Так будем знакомы.
Jak vás mám oslovovat? Как мне оьращаться к вам?
oslovení cizince Господин Буреш.
oslovení cizinky Госпожа Буреш(ова).
Dobrý den. Добрый день.
Dobrý den. Здравствуйте.
Created by: VencaDanek