Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruština

slovíčka 6. lekce

ČeskyРусский
Američan американец
vlasy волосы
hlava глава
hlas голос
dřevo, strom дерево
držet держать
evropský европейский
žlutý желтый
zdravý здоровый
zajímavý интересный
krátký короткий
svět, mír мир
celý svět весь мир
mléko молоко
mlčet молчать
mýdlo мыло
měkký мягкий
velmi очень
plný, naplněný полный
pondělí понедельник
jednoduchý, prostý простой
přímý, rovný прямой
pracovat работать
sádlo сало
dnes сегодня
teď, nyní, hned сейчас
srdce сердце
slunce солнце
země страна
suchý сухой
šťastný счастливый
tlustý толстый
jenom только
univerzita университет
večer вечер
večerní вечерней
vzpomínat вспоминать
hloupý глупый
lehký легкий
nešťastný несчастный
první первый
rubl рубль
čestný честный
Co (dělá) tvé zdraví? Jak se ti daří? Как твоё здоровье?
To je ale mráz! Какой мороз!
Saša je tak tlustý! Саша такой толстый!
Ovšem že jsem velmi šťastná. Я, коиечио, очень счастлива.
Děkuji vám. (velmi zdvořilé) Благодарю вас
Created by: VencaDanek