Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

География

Сұрақ-жауап

QuestionAnswer
1. Таудың етегінде температура +20 , шыңында -16 болса, таудың биіктігі қандай? Есептеу жолын көрсет. Таудың биіктігі 6 километр
2.Ешқашан қосылмайтын екі ағыс қайда орналасқан? Жерорта теңізі мен Атлант мұхиты суының Гибралтар бұғазында бір-бірімен тоғысатын жері
3. Ұшақ 3 км биіктікке көтерілді, егер жер бетіндегі қысым 750 мм.с.б болса, ұшақтың сыртында қанша қысым? у = х - h/12 у = 750 - 3000/12 = 750 - 250 = 500 мм сын
4. Оңтүстік американың ең үлкен көлі? Титикака Теңіз деңгейінің 3812 м биіктіктегі көл Ауданы 3800км Тереңдігі 304 м
5. Француздар Шин елі деп қай елді атаған? Цин империясы деген сөзбен Щин деген ұқсас, Яғни Қытайды солай атаған
6. Ұлы географиялық ашулар кезеңі қай жылдар, не себепті солай аталды? Ұлы географиялық ашылулар, Ұлы географиялық жаңалықтар — 15 ғ-дың соңы мен 17 ғ-дың ортасы аралығында еуропалық саяхатшылардың жаңа жерлерді, құрлықтар мен аралдарды, мұхиттар мен теңіздерді, аса маңызды теңіз жолдарын ашу кезеңі
7. Дүниежүзіндегі ең көп жаңбыр жауатын жер? Жер шарында жауын-шашын ең көп жауатын жер Үндістандағы Черрапунджи деген жер. Мұнда 12 600 мм -ге дейін жаңбыр жауады және Гавай аралдары
8. Дүниежүзілік мұхиттың балыққа бай аудандары Қоңыржай ендіктер
9. Неге Актау қаласы Астанамен салыстырғанда 1 сағат кейін жүреді? Жалпы жер жары 24 сағаттық белдеуге бөлінеді. Қазақстан 2 сағаттық белдеу, яғни IV,V сағаттық белдеулерде жатыр.Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстары IV белдеуде, ал қалған облыстар V белдеуге жатқызылған
10. Бәрімізге таныс Индонезия астанасы Джакарта сөзінің мәнісі қандай? Джакарта – санскритше: «жеңіс мекені» деген мағынаны білдіреді.
Created by: kudratbey