Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

География

Сұрақ-жауап

QuestionAnswer
1. Таудың етегінде температура +20 , шыңында -16 болса, таудың биіктігі қандай? Есептеу жолын көрсет. Таудың биіктігі 6 километр
2.Ешқашан қосылмайтын екі ағыс қайда орналасқан? Жерорта теңізі мен Атлант мұхиты суының Гибралтар бұғазында бір-бірімен тоғысатын жері
3. Ұшақ 3 км биіктікке көтерілді, егер жер бетіндегі қысым 750 мм.с.б болса, ұшақтың сыртында қанша қысым? у = х - h/12 у = 750 - 3000/12 = 750 - 250 = 500 мм сын
4. Оңтүстік американың ең үлкен көлі? Титикака Теңіз деңгейінің 3812 м биіктіктегі көл Ауданы 3800км Тереңдігі 304 м
5. Француздар Шин елі деп қай елді атаған? Цин империясы деген сөзбен Щин деген ұқсас, Яғни Қытайды солай атаған
6. Ұлы географиялық ашулар кезеңі қай жылдар, не себепті солай аталды? Ұлы географиялық ашылулар, Ұлы географиялық жаңалықтар — 15 ғ-дың соңы мен 17 ғ-дың ортасы аралығында еуропалық саяхатшылардың жаңа жерлерді, құрлықтар мен аралдарды, мұхиттар мен теңіздерді, аса маңызды теңіз жолдарын ашу кезеңі
7. Дүниежүзіндегі ең көп жаңбыр жауатын жер? Жер шарында жауын-шашын ең көп жауатын жер Үндістандағы Черрапунджи деген жер. Мұнда 12 600 мм -ге дейін жаңбыр жауады және Гавай аралдары
8. Дүниежүзілік мұхиттың балыққа бай аудандары Қоңыржай ендіктер
9. Неге Актау қаласы Астанамен салыстырғанда 1 сағат кейін жүреді? Жалпы жер жары 24 сағаттық белдеуге бөлінеді. Қазақстан 2 сағаттық белдеу, яғни IV,V сағаттық белдеулерде жатыр.Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстары IV белдеуде, ал қалған облыстар V белдеуге жатқызылған
10. Бәрімізге таныс Индонезия астанасы Джакарта сөзінің мәнісі қандай? Джакарта – санскритше: «жеңіс мекені» деген мағынаны білдіреді.
Created by: kudratbey
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards