Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AK Begrippen TW3

Begrippen Hoofstuk 2, 3 en 4 uit Wereldglobalisering (maart 2015)

TermDefinition
Absolute afstand Afstand die (hemelsbreed) wordt gemeten in standaard afstandsmaten, zoals kilometers en mijlen.
Absolute ligging Ligging van een plaats op de aarde, vastgelegd in een coördinatenstelsel.
Amerikanisering Overname van Amerikaanse waarden en normen, maar ook van economische elementen, in andere cultuurgebieden.
Backwasheffect Economisch en sociaal nadelig effect in een gebied als gevolg van de ontwikkeling en een ander gebied.
Cluster Ruimtelijke concentraties van onderling verbonden ondernemingen en instellingen uit een of enkele bedrijfstakken en de overheid.
Dekolonisatie Het staatkundig soeverein worden van vroegere kolonies.
Elektronische snelweg Infrastructuur voor het vervoer van digitale informatie, zoals internet, email en ecommerce.
Europanisering Overname van Europese waarden en normen, maar ook van economische elementen, in andere cultuurgebieden.
Exploitatiekolonie Kolonie waarin het de koloniserende landen vooral te doen was om het exploiteren van de natuurlijke hulpbronnen.
Fast world Plaatsen, gebieden of groepen mensen, die economisch, sociaal en cultureel betrokken zijn bij het internationale bedrijfsleven, de moderne communicatiemogelijkheden, de materiële consumptie, het internationale nieuws en entertainment.
Fragmentarische modernisering Het in hetzelfde gebied naast elkaar voorkomen van moderne en traditionele economische activiteiten.
Global culture Cultuur die oer de hele wereld uniforme kenmerken vertoont.
Global governance Politieke activiteiten (van bijv. internationale organisaties) om problemen op te lossen die betrekking hebben op een gebied, groter dan een staat, als de staten of lagere overheden zelf geen oplossing kunnen afdwingen.
Global shift Verschuiving van het economische zwaartepunt van het ene naar het andere deel van de wereld.
Globalisering (mondialisering) Proces waarbij de ruimtelijke samenhang tussen bedrijven en instellingen over de wereld toeneemt en landsgrenzen vervagen (de wereld als 'global village').
Hegemoniale staat Staat die met economische, financiële, politieke en militaire middelen een dominerende rol speelt in het wereldsysteem.
Hub Knooppunt in een hub- en spokesnetwerk, dat fungeert als verzamel en/of distributiepunt van geld-, goederen- en informatiestromen.
Hub- en spokesnetwerk Geheel van hubs en spokes. Ookwel transport- of vervoersnetwerk.
Imperialisme Proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld willen uitbreiden door gebieden te veroveren en te controleren.
Importsubstitutie Het door landen zelf gaan produceren van goederen die voorheen werden ingevoerd.
Infrastructuur Alle materiële voorzieningen die het vervoer van mensen, goederen en informatie mogelijk maken, zoals (spoor)wegen, kanalen, pijpleidingen, aanlegsteigers, communicatie-apparaten, pompstations en containerterminals.
Internationale arbeidsverdeling Wijze waarop de agrarische, industriële en dienstverlenende activiteiten over de landen van het wereldsysteem verdeeld zijn.
Kernregio Hoogontwikkelde, rijke regio waarin economische en politieke macht is geconcentreerd. Ookwel centrumland of kernland.
Kolonie Een buiten een staat gelegen (meestal) overzees gebied, dat op een gewelddadige of vreedzame manier in bezit is genomen door die staat.
Liberaliseren Afschaffen van belemmeringen voor het vrijemarktmechanisme, waaronder de grensbelemmeringen.
Lokalisering Afstemming van de economische activiteiten op de lokale en regionale natuurlijke hulpbronnen.
Multinational Onderneming met vestigingen in landen verspreid over de hele wereld.
Neokolonialisme Het met economische of politieke invloed handhaven of uitbreiden van macht in voormalige kolonies en andere perifere gebieden.
Nieuwe industrielanden (NIC-landen) Landen die zich in korte tijd sterk economisch ontwikkeld hebben, vooral door de productie van exportgoederen voor de kernlanden. Ookwel NIC-landen (Newly Industrializing Countries).
Pacific rim De regio's of landen gelegen rondom de Grote Oceaan.
Perifere regio Regio waarin de economische activiteiten sterk zijn afgestemd op de belangen van kernlanden. Wordt gekenmerkt voor een lage productiviteit en inkomen per inwoner, een eenzijdige economische structuur en een fragmentarische ontwikkeling.
Planeconomie Economisch systeem waarbij het marktmechanisme vrijwel volledig is uitgeschakeld en de productie en/of consumptie door een centraal orgaan wordt aangestuurd.
Productieketen Alle schakels in het productieproces, vanaf het winnen van de delfstoffen of het voortbrengen van de landbouwproducten tot aan de verkoop van de eindproducten.
Relatieve afstand Afstand die uitgedrukt wordt in tijd, moeite of kosten.
Relatieve ligging Ligging ten opzichte van andere locaties uit het oogpunt van bereikbaarheid en toegankelijkheid.
Ruimtelijke interactie Uitwisseling of verplaatsing van mensen, goederen en informatie tussen gebieden.
Semiperifere regio Regio die qua economische en politieke macht een middenpositie inneemt tussen kernregio's en periferie. Wordt gekenmerkt door een behoorlijke industrialisatiegraad en een behoorlijke afzet van de productie in kernregio's van het wereldsysteem.
Slow world Plaatsen, gebieden of groepen mensen, die economische, sociaal en cultureel afgesloten zijn van het internationale bedrijfsleven, moderne communicatiemogelijkheden, materiële consumptie, internationaal nieuws en enterainment.
Spoke Transportlijn in een vervoersysteem.
Spreadeffect Positief sociaal en/of economisch effect op een gebied als gevolg van de ontwikkeling van een nabijgelegen regio.
Staat Begrensd gebied (territorium), waar de bewoners soeverein zijn en dat bestuurd wordt door een gezaghebbend orgaan.
Tijd-ruimtecompressie Proces van afnemende relatieve afstanden, vooral als gevolg van technologische ontwikkeling en nieuwe vormen van infrastructuur.
Transport of vervoersnetwerk. Hub- en spokessysteem.
Triade Driedeling van het wereldsysteem, waarbij de delen aangestuurd worden vanuit Noord-Amerika, Europa en Japan.
Uitschuiving Verplaatsing van economische activiteiten vanuit een economische verder ontwikkeld gebied naar gebieden met lagere lonen.
Vestigingskolonie Kolonie waar mensen naartoe migreerden om een nieuw bestaan op te bouwen.
Wereldhandselsorganisatie (WTO) World Trade Organisation - Organisatie die gericht is op het liberaliseren van de werldeconomie.
Wereldsysteem Samenhangend geheel van landen met hun onderlinge politieke, culturele en economische relaties, bestaande uit kernlanden, perifere en semiperifere gebieden.
Created by: floor.willemijn