Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Český ráj

QuestionAnswer
nejstarší CHKO v tehdejší ČSR Český ráj
zbytky původně dřevěného hradu vytesané do Příhrazských skal Drábské světničky
vyhaslá sopka s rozhlednou, naleziště polodrahokamů Kozákov
město na řece Jizeře, zpracování českých granátů Turnov
lovecký zámeček s půlměsícem na vrcholu věže v rodišti Fráni Šrámka Humprecht
novogotický zámek 6 km SZ od Turnova s rozsáhlým anglickým parkem Sychrov
velice dobře zachovaný gotický hrad v Českém ráji nacházející se nikoliv na kopci, ale v údolí Kost
gotický hrad na čedičové skále, věže Baba a Panna Trosky
řada skalních reliéfů s tematikou z českých dějin vytvořených majitelem statku cca 1 km od obce Kacanovy na Turnovsku Kopicova galerie
NKP, historický statek v Dolánkách, městské části Turnova, ukázka pojizerské lidové architektury Dlaskův statek
Created by: simova
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards